Producte segons valor percebut

Enviado por carla y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,62 KB

 

Quan la quantitat demandada de un producte varia en més proporció que el preu (demanda elàstica)
Quan es el contrari s'anomena inelàstica Fixació de preus basada en els costos es un mètode de fixació de preus pero sense tenir en compte la demanda, consisteix a introduir al cost del producte un marge de benefici. 

Fixació de preus basada en la competència

Consisteix a estudiar amb detall els preus de la competència. Hi han diferents alternatives: 1. Fixar un preu semblant al de la competència  (quan un producte es poc diferenciat a els de la competència i te una amplia distribució) 2. Fixar un preu per sota del de la competència (quan l'empresa vol compensar el preu més baix amb un nombre més gran de clients per aconseguir uns ingressos superiors) 3. Fixar un preu per sobre del de la competència (quan el client considera que el producte es millor que el de la competència i esta disposat a pagar més. QUAN EN EL SECTOR HI HA UNA EMPRESA LÍDER QUE COMERCIALITZA PRODUCTES QUE TAMBÉ COMERCIALITZA UNA EMPRESA MÉS PETITA s'han de : 1. Seguir les pautes de l'empresa líder i posar preus semblants 2. Posar els preus de forma independent.  
Estratègia de preus quan s'introdueix un producte nou al mercat s'ha de decidir una estratègia per fixar el preu. Hi han diferents estratègies: 1. Estratègia de preus màxims: començar amb un preu molt alt per dirigir-se més a un grup més reduït més endavant es pot rebaixar el preu per tal d'arribar a altres grups del mercat. 2. Estratègia de preus de penetració: es el contrari, s'introdueix el producte amb un preu més baix que el de la competència per aconseguir una quota de mercat determinada més tard es pot equiparar el preu al de la competència. 3. Estratègia de preus psicològics: es basa en la manera com el mercat rep la quantia del preu i com associa el consumidor de preu. -preu acostumat o habitual: es el preu dels productes més freqüents son preus difícils de modificar. -preu de prestigi: es un preu alt que s'associa a un producte. -preu arrodonit: es un preu rodó a vegades una mica per sota per donar la sensació que val menys (0,99) -preu segons valor percebut: és el valor que assigna el consumidor a un producte segons la satisfacció que li proporciona el bé o servei.


-preu de referència: es un preu més estàndard amb el que el consumidor compara un preu (anterior o d'altres marques) 4. Estratègia en funció del cicle de vida del producte: en la fase de llançament es posen uns preus molt alts o molt baixos, en la fase més de creixement l'increment de les vendes permet baixar els preus, en la fase de maduresa s'utilitzen descomptes o promocions per aconseguir clients fidels i en la fase de saturació els preus s'han d'abaixar. 
La promoció es el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen la finalitat de comunicar les característiques d'un producte per potenciar en els clients el desig de consumir. 
Instruments de promoció la promoció té una sèrie d'objectius com la informació sobre les característiques, el manteniment del record, etc hi han diferents instruments com la publicitat o les relacions públiques.
Publicitat es l'acció de transmetre un missatge utilitzant un mitjà de masses com la ràdio o la televisió això ho paga l'empresari per influir en el comportament del consumidor. Objectius: 1. Cridar l'atenció (per mitjà de la sorpresa, el contrast, etc) 2. Despertar l'interès (la publicitat ha de despertar i mantenir l'interès del consumidor) 3. Trobar un desig (per satisfer una necessitat s'ha de crear en el consumidor un desig per tenir el producte) 4. Aconseguir una actuació (la venda, després d'aconseguir els altres punts anteriors) Principis: 1. Senzillesa (ha d'influir a un grup molt gran de persones per tant ha de ser senzill si el producte es minoritari la publicitat pot ser més complexa) 2. Originalitat (la publicitat ha de ser innovadora i diferent per cridar l'atenció i l'interés del consumid) 3. Repetició (per aconseguir l'objectiu el missatge s'ha de repetir moltes vegades) 3. Oportunitat (hi han moments i llocs on la publicitat adquireix millors resultats i això s'ha d'aprofitar) 4. Sinceritat (no s'ha d'enganyar al consumidor perquè tard o d'hora s'adona i deixa de comprar el producte) Els mitjans de masses que s'utilitzen son: 1. La televisió perquè arriba a un nombre molt gran de persones 2. La premsa i altres revistes ja que cada revista esta destinada a un grup de persones més reduït 3. La ràdio fa servir una publicitat breu però introduïda d'una manera dinàmica. 4. La publicitat exterior com les tanques publicitàries aquesta publicitat ha de ser capaç de transmetre el missatge en pocs


segons Per elaborar un missatge publicitari podem diferenciar tres etapes: 1. Realitzar la investigació de mercat per establir els objectius publicitaris (pretén esbrinar les possibilitats del producte les vendes que podria aconseguir,etc)  2. Determinar l'estratègia que cal seguir (consisteix a formular l'estratègia publicitaria això implica la definició del públic objectiu del nostre producte, establir el resultat que es pretén aconseguir i presentar el producte amb algun aspecte innovador) 3. Elaboració de l'anunci (per això s'ha de tenir en compte el mitjà amb el qual volem transmetre el missatge i el públic al que va destinar) Podem distingir tres elements del missatge publicitari el text escrit o verbal, les imatges per els mitjans i la composició.)

La promoció, pròpiament de les vendes

La promoció de les vendes son les activitats que fa l'empresa per incrementar les vendes durant un període curt de temps. S'utilitzen diferents tècniques per promocionar un producte: -rebaixes temporals del preu del producte -regals que acompanyen el producte -oferir més quantitat al mateix preu -demostració de les característiques del producte. També hi han altres promocions com el 3x2 i coses així.
La venda personal suposa una relació molt directa entre el venedor i el client. El venedor dona una sèrie de detalls més específics al comprador, per tant el venedor es converteix en la figura visible de l'empresa el que transmet la imatge. Aquest venedor ha de conèixer el mercat i el producte ha de tenir diferents tècniques de vendes.

Les relacions públiques:

estimulen les relacions entre l'empresa i els agents socials ja siguien exteriors o interiors. L'empresa li interessa vendre la seva imatge quan: 1. L'empresa no es coneix en el mercat perquè es nova o perquè no s'ha donat a conèixer 2. Quan s'ha desprestigiat l'empresa 3. Per canviar l'imatge que el consumidor te de l'empresa 4. Per mantenir una bona imatge de l'empresa.
La distribució son els processos que condueixen el producte de l'empresa al consumidor.

Funcions:

1. El transport (la mida del lot transportat i la freqüència del transport) 2. L'emmagatzematge (quan el producte esta acabat aquest passa per diferents magatzems de la mateixa empresa o de intermediaris) 3. La informació i l'assessorament al client (això es important en la fase de llançament i en el de maduresa)


El canal de distribució son els mitjans que s'utilitzen perquè el producte arribi al consumidor canal propi o directe quan l'empresa productora arriba directament al client canal extern o aliè quan la distribució no la fa la empresa productora sinó altres empreses aquesta distribució la formen els intermediaris Trobem els majoristes son els que compren als productors o altres majoristes els productes que vendran a els intermediaris, quan això es fa "a lo gran" en grans quantitats s'anomena comerç a l'engròs després trobem els detallistes que son els intermediaris que venen el producte al consumidor final (venta al detall). El canal de distribució pot ser curt només té una etapa o llarg quan hi ha dos o més intermediaris.

Canals de distribució alternatius

Entradas relacionadas: