Processos representatius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,3 KB

 

TEORIA DEL CONEIXEMENT


Plantejament del problema


La teoria del coneixement o gnoseologia és la disciplina filósòfica que intenta definir què és el coneixement, explicar el seu procés de constitució i establir els seus límits i possibilitats. (exàmen)


El saber no té límits ni ocupa lloc.


Que és conèixer?Activitat mental mitjançant la qual l’ésser humà s’apropia (captació intel·lectual/aprehendre) del món que li envolta.


El conèixer és un procés complex en el qual intervenen aspectes biològics, cerebrals, lingüístics, culturals, socials, històrics…


A partir del coneixement la persona por orientar-se, decidir i actuar


Processos psicològics(sentiments, coneixements, emosions):permeten a l’èsser humà adquirir coneixement i tenir una representació mental de la realitat(agrupar conceptualment info pq cada info arriba gràcies a sentits diferents)


Es representen amb objectes


El llenguatge fa un paper fonamental en aquest procés representatiu i cognitiu.


Quins elements intervenen en el procés cognitiu?


(procés de coneixement, conciència, cognoscent, cognitivitat)


L’acte de conèixer s’articula a partit de la interacció entre dos pols: (exàmen)


-
OBJECTE(allò que no es el subjecte de coneixement)-És aquella part de la realitat que és susceptible de ser captada per les nostres estructures cognitives. -

Tot el que fa referència a l’objecte és objectiu

(Sinó son susceptibles no són objecte de coneixement)


-
SUBJECTE(cadascú de nosaltres (individualment) en coneixement) (només pot ser un ésser humà pq la nostra principal característica és ser racionals) -És qui coneix i la seva intenció és apropiar-se mental o intel·lectualment d’un objecte que abans no coneixia (duur a terme una aprehensió).- Posseeix unes estructures cognitives que limiten i configuren les seves possiblilitats de conèixer l’objecte (llindars sensorials, l’estructura de la nostra memòria, imaginació, pensament, llenguatge i les seves limitacions)-

És subjectiu tot el que fa referència al subjecte(cada subjecte coneix desde sí mateix)


CONEIXEMENT

-És el resultat del procés d’apropiació intel·lectual per part del subjecte respecte del objecte. -

És gnoseològic o cognitiu tot el que fa referència al coneixement


Formes i nivells de representació mental de la realitat(conceptualització)(transformació de conceptes en processos cognitius)


El llenguatge és el procés clau que permet donar un salt qualitatiu en la nostra representació del món i en la constitució del nostre coneixement.(som éssers lingüístics, coneixem gràcies al llenguatge per conceptualitzar.)(el llenguatge es artificial, es a dir a sigut inventat)


Els 3 nivells de representació treballen a partir de les dades que el nivell anterior ofereix (constructivisme
)


PERCEPCIÓ:

té 2 processos: 1-
Recollida d’informació(dades dels sentits)----
sensació(procés passiu)  2-

Interpretació de la informació

----
percepció(procés actiu). Resultat:
percepto(objecte de la percepció)

-característiques:Requereix de la presència de l’estímul

Construït a partir de les dades dels sentits(matèria primera:sensació)      Es representa de forma singular i concreta

En un temps i espai determinats

De forma directa, nítida i exacta

Les seves qualitats se m’imposen, no les puc modificar a gust o voluntat.


REPRESENTACIÓ

: té 2 processos: 1-
conservar i reproduir la informació en absènsia del estímul que la va provocar---

Memòria

 2-

Reelaborar de forma concreta la informació emmagatzemada

---

Imaginació

Resultat:
imatge (objecte en la representació)

-característiques:No requerix la presència de l’estíul

Matèria primera:percepció

Es presenta de forma singular i concreta

No necessàriament unida a un espai i temps determinats

És com absent, més manipulable i menys definit

Puc modificar les seves qualitats a gust o voluntat


-
SIMBOLITZACIÓ(-natural, artificial/abstracte, si no coneixem el símbol no ens podem comunicar): Processos:

Reelaboració de la informació de forma abstracta i simbòlica

---

Pensament i llenguatge

Resultat:
concepte(l’objecte en els processos simbòlics)

-Característiques:No requereix la presència de l’estímul ni de la imatge

Construïts a partir de percepcions i representacions prèvies(si ni tenim un significat no es reacciona)

Matèria primera:perceptes i imatges

Es presenta de forma universal(sense excepcions)

Es presenta com un símbol(artificial)


Entradas relacionadas: