Principi comptable

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,19 KB

 

1. Empresa en Funcionament: Els estats financers es preparen prenent com a base que L’activitat de l’empresa continuarà en un futur previsible, de manera que L’aplicació de la normativa no va encaminada a determinar el seu valor de Liquidació.

2. Data del fet o Meritació: Implica el registre comptable de les transaccions i altres Esdeveniments empresarials, atenent el corrent real que els origina i no al Corrent monetari.

3. Uniformitat: Estableix l’obligatorietat de mantenir en el temps un criteri adoptat per L’empresa dins de les alternatives permeses. Únicament es pot modificar si S’alteren els supòsits que van conduit a la seva adopció.

4. Prudència: Implica La inclusió d’un grau raonable de precaució en les estimacions fetes en Condicions d’incertesa d’esdeveniments i circumstàncies. En concret, indica L’obligació de comptabilitzar únicament els beneficis fins al tancament de L’exercici, mentre que els riscos de pèrdua, amb origen en l’exercici o en un Altre d’anterior, s’han de comptabilitzar tan aviat com siguin coneguts.

5. No-compensació: Prohibeix la compensació de les partides d’actiu amb les de passiu, i les de Despeses amb les d’ingressos; a més, s’han de valorar de manera separada els Elements integrants dels comptes anuals.

6. Importància Relativa: Permet la no-aplicació estricta d’algun principi o criteri comptable Quan la incidència quantitativa i qualitativa sigui d’escassa rellevància, com També l’agrupació de partides per naturalesa o funció quan la importància del Seu import sigui escassament Significativa.

Suspensió de pagaments és la situació concursal en la qual un comerciant o Una societat mercantil es Troba quan no poden pagar la totalitat dels deutesque té amb els Seus creditors per Falta de líquid, o diners en efectiu.

És un procediment que Té per objecte arribar a un acord entre el deutor i els creditors, sota Supervisió judicial, sobre la manera que es pagarà. La diferència amb la fallida està Que en aquest cas el deutor té suficients actius per a plantar cara als seus Deutes, però els seus actius no són prou líquids. Per exemple, pot tenir immobles o actius fixos per un valor superior Als seus deutes, però no pot pagar aquests deutes vençuts en el moment. Per Això també es diu que la suspensió de pagaments és una situació concursal Temporal, mentre que la fallida és definitiva.
Entradas relacionadas: