Primera y segunda etapa del franquismo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 6,01 KB

 

Primera Etapa: 1.Règim dictatorial: basar dictadura, guanyador absolut, líder, poder estat concetrat, caudillo, repressió política, depuració, prohibició partit,sindicat. 2.Pilars del règim: exèrcit, església, falange. 3.Suports socials: obligacions financeres, elits, burguesia, sectors populars, benestants catalunya. 4.Franquistes catalans: militància catalanal, presència, càrrecs secundaris. 5.Diferents famílies:mov.nacional engloba, fiexistes, ultracatòlics, opus dei. 6.Repressió institucionalitzada: generalitzar, pretenia passar comptes, lleis responsabilidades políticas, masoneria y comunismo, seguridad del estado, rebelión militar, consells de guerra, 300mil presos, 50mil executats, confiscar, depuració, catalunya. 7.Relacions internacionals: malgrat simpatia Eix, neutral, dos condicions: pais en ruina i no condicons per entrar en guerra i pretencions de franco, deute amb règims italià, feixistes volien guerra, col·laboració indirecta, submin.materies primeres, obra, logistica, propaganda, división azul, eua i uk pressió franco, ramon serrano substituït. 8.Boicot internacional: aïllament internacional, condemna onu, tancament frontera, cost econòmic, impedia arribada productes, pla marshall, otan 1949. 9.Reconeixement internciaonal: pressió internaicional no passar de ser simbòlica, inici guerra freda, dictadura aliada eua, entra unesco, fao, onu, 1953 nou concordat santa seu. 10.Primers intents d'obertura: situaciò economica complicada, protestes, substituït ministres, aperturistes, 1957 memembre opus dei, fuero trabajo (regulava relacions laborals i establia principis del nacionalsi), fuero españoles (deures i drets dels espanyols), llei constitutiva de les corst (crear corts òrgan legislador), llei referèndum nacional (cap de l'estat sotmetre a consulta popular qüestions oportunes), llei de successió (espanya regne i monarquia despres de franquisme), llei de principios del mov. (funcionaris obligats a jurar). Segona Etapa: 1.Canvi orientació econòmica: miracle economic, portar Espanya grup, Pla d'estabilització 1959 liberalitzar eco rebre credits, incorporar mecart, plans desenvolupament econòmic i social mantenien intervencionisme estatal, accions estructural pal·liar defiecièndies empreses tradicionals, creixement eco (mà d'obra barata i abundatn + pocs conflictes laborals, disponibilitat capital per aculumació interior i inversions estran= gran creix. eco pero eco. depen exterior. 2.Anys del creixement eco. industrialització accelerada: planificació estatal, millorar productivaitat, salaria, tecnologia, capitals estranger, pujar export, augmentar demanda, indus.catalana iniciativa, petita i mitjana empresa, voltants bcn, 1sec. metal·lúrgic, químic, energètic, siderúrgi, naval, construcció. expansió econòmica reduir població ocupada sector primari, camp mecanitzar, terciarització procés urbanitzador, augment comerç, millor transport comunicaions, turisme, boom turístic 1960, vacances pagades treballadors europeus, cercaren a espanya, comerç internac. beneficiar expor, fora venia petroli, primeres materies, tecnologia, creixe. no possible sense inversió estra, polarització sector secundari i terciari, dependecia tecnologia i inversio estra, estat incapaç redistribuir riquesa fiscalitat ni inversió infraestructures perdurables llarg termini. 3.Creixement demogràfic i canvi social: millor eco-aug demografic, reduc.mort i aug.natalita, esperança vida 70-76anys, Cat-5,5milinons per onada immigratòria, rurals -1.300.000 europa i 4.000.000 de sud a nord, catalunya - destinació cinturó industrial BCN i provocar barraquisme o proliferació barris sense serveis, 1950:50%primari, 25%secund, 25%terci - 1975: 21%prim, 38%sec, 41%terc, deruralització=creixement nombre obrers, desarrollismo portar al consumismo i a una culturització, sociestat secularitzà codis morals i ideològid nacionalcatol, canvis notables àrea com Cat. 4.Reformisme franquista i immobilisme: reformes politc pretenien legitimar dictadura context social, desarrolismo implicava renovació ascens tecnocrates, falangistes voler impulsar institucions del règim, revitalizació sindicat vertical amb llei de convenis col·lectiu 1959, top 1963, llei de premsa 1966 per manuel fraga, lleis llibertat religiosa i representació familiar 1967, llei seguretat social i llei òrganica de l'estat en 1967, 1969 franco designa successor joan carles, 1970 espanya signa acord comercial preferencial CEE, procès descolonització -guinea equatorial, ifni, sahara occidental, tecnocràtes desplaçat falangistes, cas matesa (escàndol financer 1969 afectava opus dei), 1973, carrero blaco, president del govern - mantenir immbolisme. 5.Conflicitivatat social: conflictes laborals generalitzats i organtizat -Ccoo(neixer 1964 impuls Pce), 1967- unió sindical obrera (uso), progressiva universitaria (sindicat democratic estud. 1966), part esglesia desertar, Eta (1959 joventuts Pnb) i 1968 terrorisme, oposició política Psuc i pce, lluita classe i reconeixament drets nacionals cat, espai socialista (psoe, foc, msc, psan). 6.Crisi Dictadura: regim condemant crisi irreversible, navarro assassinat, conflictivitat social, unió de pagesos, terroriste frap i grapo, creacio assemblea de cat 1971, pce -junta democratica i psoe-plataforma de convergencia i dues platajunta 1976, marroc marxa verda i mordt de franco.

Entradas relacionadas: