Primera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

Verbs acabats en -NDRE:velaritzat:apengu/eufònic:aprend/pur: aprenVerbs acabats en -ÈIXER:velaritzat:compa-regu/pur:compa-reixVerbs acabats en -LDRE:velaritzat: molgu/ eufònic: mold/ pur: molVerbs acabats en -LER: vela-ritzat:volgu/eufònic:vold/pur:volVerbs estar,dir,tenir,venir:pur:est/velaritzat:esticVerbs amb DIFTONG:substitueix-en la U per la V/ desapareix la U/ afegeixen una I antihiàticaPassatanterior: haguí cantat, haguéssim cantatPerfet de subjuntiu: hagi cantat, haguem cantatImperfet de subjuntiu:temés,teméssimPlusquamperfet ind:havia perdut, havíem perdutPresent subjuntiu:serveixi, servimPerfet indicatiu:he cantat, hem cantatPassat simple ind: perdí, perdéremPlusquamperfet suj:hagués dormit,haguéssim dormitCondicional perfet:hauria cantat, hauríemImperfet subjuntiu:perdés, perdéssimImperatiu:serveix, serveixi, servim, serviu, serveixin Fer el murri: fer-se el desentés. Fer basca: marejar-se. Fer salat: fer tard. Fer marrada: desviar-se(fer un rodeo). Fer creu i ratlla: no voler saber res d’algú. Fer costat: recolzar. Fer passos: intercedir. Fer el tastet: tastar. Fer caure de cul: impressionar algú. Fer els ulls grossos: fer veure q no has vist res. Fer la llesca: molestar. Fer malves: star mort i enterrat. Fer l’ànec/Fer el darrer badall: morir-se. Fer l’agost/Fer-se la barba d’or: enriquir-se. Fer bullir l’olla: tenir de q viure. Fer l’orni/Fer el pagès: fer el murri. Fer llufa: fracassar. Fer beure a galet: enganyar. Fer bona fila: tenir bon aspecte. Fer-se fonedís: desaparèixer. Fer la güitza: destorbar. Fer el ronsa: ajornar un assumpte. Fer patxoca: fer goig. Fer el viu: passar-se de llest. Fer un bunyol: estar mal fet. Fer gruar: ser difícil. Fer morros: enfadar-se.Morfologia:branca lingüística q studia les regles q regeixen lstructura intrna dels mots. Morf:unitat lingüística significativa q nos pot descompondr.M.Lèxic:aporta major part dl significat.lexema/arrel.M.Flexional:atribueixgènere,nombre,temps/persona. M.Derivatiu: forma mots nous al ajuntarse a altres morfmes.Pronoms:personals:forts(jo,tu,ell,mi,vós, si)feble(em,et,el)adverbials(en,hi)determinatius:demostratius(això,allò)indefinits(algú, ningú,quelcom,res,tothom)interrogatius(qui,què)relatius:invariables(que,què,qui,on)va riables(elqual)

M.Lèxic:aporta major part dl significat.lexema/arrel.M.Flexional:atribueixgènere,nombre,temps/persona. M.Derivatiu: forma mots nous al ajuntarse a altres morfmes.Pronoms:personals:forts(jo,tu,ell,mi,vós, si)feble(em,et,el)adverbials(en,hi)determinatius:demostratius(això,allò)indefinits(algú, ningú,quelcom,res,tothom)interrogatius(qui,què)relatius:invariables(que,què,qui,on)va riables(elqual)
Adverbis:complementa verb,adjectiu/oració.Sinonímia:relació entre 2/+ mots q tnen mateix significat.Parcial:no smpre poden intercanviar.Total:sempre.Espill/mirall,arena/sorra,xai/corder,granera/escombra,meló/síndria,ratapinyada/muricec/voliac,pastanaga/safanòria,barret/capell,patata/creïlla/trumfa.Antonímia:mots amb significats oposats.Polisèmia:mot amb diversos significats.Monosèmia:mot1significat.Homonímia:igualtat fònica i gràfica entre 2/+mots amb significats diferents.Homòfon:pronuncia igual xò significat diferent.Homògraf:escriu igual xò significat diferent.Substantiu:classes:comú/propi.concret/abstract.individual/collectiu.comptabl/incomptable.simpl/compost.primitiu/derivat.Adjectiu:motvariable.modifica substantiu i indica qualitats.Determinants:articles(el),demostratius(aquell),possessius(meu),numerals(2),quantitatius(poc),indefinits(un),interrogatius(quin)exclamatius(quin).Semàntica:branca lingüística q studia significat.Campsemàntics:ex:eines del camp,joies,robaHiponímia:relació entre hipònim i unhiperònim.Hiperònim:significat inclou el significat d’1/altres mots.Hipònim:mot q sta inclòs n 1hiperònim.Cohipònims:mateix nivell(incompatibls)Lírica:gènere que expressa la subjectivitat,sentiments/emocions de l’autor.Èpica:forma narrativa.Dramàtica:teatre

Entradas relacionadas: