Preus psicologics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,13 KB

 
Anàlisi de l'entorn general i estudi de la localització.
Cicle de vida del producte:

Introducció


És la fase en què el producte entre en el mercat. És en gran part, una fase de prova del producte. En un principi les vendes creixen de manera molt lenta. El consumidor no coneix el producte i la seva qualitat no està contrastada, per la qual cosa caldrà introduir-hi modificacions. L’empresa haurà de suportar per aquest motiu molts costos que, de vegades, poden aconsellar l’eliminació del producte.

Desenvolupament:


Els consumidors coneixen i identifiquen el producte. Les vendesavancen a una bona marxa i els beneficis s’incrementen de manera ràpida. Per l’augment dels beneficis apareixen empreses competidores, que imiten l’estratègia de producte de l’empresa. En aquest moment és important per a l’empresa consolidar la seva posició amb millores de la qualitat, o amb estratègies de fidelització del client.

Maduresa


Les vendes s’estabilitzen. Es pot esperar que s’incrementin les vendes per un augment en el nombre de consumidors o per agafar clients de les empreses competidores. 
Aquesta forta competència es tradueix en un descens del preus, queafecta al nivell de beneficis.

Declivi


La demanda disminueix, ja que el mercat està cada cop més saturat. Això influeix en el descens dels preus i de beneficis. Algunes empreses no es poden mantenir en el mercat i l’abandonen. Les empreses concentren la distribució en el mercats que encara són rendibles.

Política de producte:


L’aparició de noves necessitats per part del consumidor, o la detecció de nous segments del mercat que no han estat coberts per la competència, impliquen la necessitat de creació de nous productes, o la redefinició dels ja existents.

No fer res


Mantenir les característiques del producte. Coca-cola.

Canviar algun producte:


canviar algun producte de tota la gamma.

Trobar noves aplicacions


Estratègia de comercialització basada en cobrir una nova necessitat, la qual cosa permet d’accedir a un nou segment de mercat.

Llançar nous productes


Producció d’un nou producte. Els riscos són normalment alts,ja que caldrà assumir costos importants sense garantia d’èxit.

Eliminar productes


En fase de declivi pot ser més aconsellable l’eliminació.
4.5.3.2.

El preu

Quantitat de diners que el comprador d’un determinat bé o servei entrega al venedor a canvi de la seva adquisició.
Fixació de preus:

A) Segons la teoria econòmica:


Interrelació de la demanda i la oferta.
El punt d’equilibri estableix el preu i la quantitat d’equilibri, és a dir, el preu i la quantitat de producte per la qual coincideixen els plans dels oferents amb els plans del demandants.

B) Segons els costos:


Preu venda = Cost unitari + BENEFICI

C) Segons la competència:


Mirem els preus de la competència i tenin aquestaalternatives:
- Posar un preu semblant al de la competència. Quan el producte és poc diferenciat i té una amplia distribució. Si els productes són molt semblants el client triarà el més barat.
- Fixar un preu per sota del de la competència. L’empresa pretén un nombre elevat de clients que compensin el preu més baix
- Fixar un preu per sobre del de la competència. El client considera el producte millor i per tant està disposat a pagar més. La marca està ben considerada en el mercat.

Estratègies de preus:


Preus promocionals


Volen facilitar la venda del producte en un moment determinat, per tal de captar nous consumidors. De vegades són emprats per captar l’atenció dels clients i que adquireixin altres productes.

Preus de penetració


Preus baixos per tal d’afavorir la introducció d’un producte.

Preus psicològics


El consumidor és sensible al nombre de cifres (999 millor que 1.000)

Descomptes


Rebaixes dels preus de manera temporal, per pagament immediat, etc.

Discriminació de preus


Diferents preus segons el comprador.
4.5.3.3.

La promoció:

consisteix a comunicar-ne l’existència, donar a conèixer les seves característiques i les necessitats que satisfà, i motivar el consumidor per a la seva adquisició.

La publicitat:


és una forma de comunicació pagada per una empresa que pretén informar el consumidor i motivar-lo de la manera que resulti més beneficiosa per a l’anunciant.

Relacions públiques:


Activitats que pretenen actuar sobre la relació de l’empresa amb determinats grups de persones o entitats. Pretenen una opinió pública favorable.

Promoció, pròpiament, de vendes:


conjunt d’activitats de curta durada, diferents de la venda personal i de la publicitat, tendents a augmentar l’efectivitat de l’esforç comercial. Per exemple descomptes, cupons, obsequis, mostres gratuïtes, concursos, etc.

Venda personal:


Suposa una relació directa entre el venedor i el client. Les avantatges són : incrementar la confiança del client, crear un producte a mida del client i obtenir informació directa dels consumidors.
4.5.3.4 La distribució:
conjunt d’activitats que permeten de posar el producte a disposició del comprador final.
Canals de distribució: Està format pel conjunt d’intermediaris que hi ha entre el productor i el consumidor, i que faciliten la circulació del producte.

A) Segons la propietat del canal:


Propi (o directe):


l’empresa arriba directament al client. S’utilitza quan la
funció d’informació i assessorament al client és molt important.

Aliè (o extern)


La distribució la fan empreses diferents de la productora.
Aquest canal necessita d’intermediaris:

Majoristes


Compren quantitats importants de productes al fabricant, i no
venen directament al consumidor sinó a altres intermediaris.

Minoristes:


Compren la producció als majoristes i la venen directament al
consumidor. Pel fet que aquest tipus de venda rep del nom de “detall” també s’anomenen detallistes.

B) Segons la quantitat d’etapes:


Canal curt:


Només hi ha una etapa. Productor, minorista,

Canal llarg:


Hi ha més intermediaris. Productor, majorista, minorista,
consumidor.


Entradas relacionadas: