Pressió en fluids

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,95 KB

 

Cabal Volumètric


Volum de fluid que travessa la secció Recta del conducte en la unitat de temps.                        

Cabal màssic

Massa de fluid que travessa la secció recta del Conducte en la unitat de temps                         Línia de corrent o de flux:
Trajectòria que segueix una Partícula de fluid durant el seu recorregut per una canonada.

Flux uniforme:

la velocitat del fluid és constant localment i en el temps Flux Estacionari:
la velocitat del fluid és constant en el temps, encara que pot No ser-ho localment Flux no estacionari:
La velocitat del fluid no és constant en el temps Flux incompressible:
la densitat del fluid és constant en les Coordenades espacials i en el temps.
Els líquids ordinàriament presenten flux Incompressible.

Flux compressible:

només En el cas de la propagació del so en líquids i gasos hem de considerar el flux Com compressible. Els efectes de la compressibilitat són importants a Velocitats del flux de l’ordre de la velocitat del so en el medi.                 Per a les velocitats de flux Ordinàries, tant els líquids com els gasos es poden considerar com Incompressibles                                      Règim laminar
Les capes de fluid (cilíndriques i concèntriques) llisquen una sobre l’altra de forma ordenada, Les trajectòries de les partícules són ordenades i previsibles. Aquest flux Existeix a velocitats per sota la crítica. La velocitat del fluid és màxima en L’eix de la canonada i disminueix ràpidament fins anular-se a la paret de la Canonada.    

Règim turbulent

Les trajectòries de les partícules es tornen Caòtiques i no hi ha manera de predir el seu moviment instantani, encara que sí Es pot descriure el perfil promig de velocitats. El règim turbulent es dona a Velocitats superiors a la crítica. La distribució de velocitats en el règim Turbulent és més uniforme a través del diàmetre de la canonada que en el règim Laminar. Sempre hi ha una petita capa de fluid a la paret de la canonada, Coneguda com la capa perifèrica o la capa laminar, que es mou en règim laminar.                        

Velocitat crítica

Velocitat a qual es comença a produir el Pas del règim laminar al règim turbulent, això succeeix quan el valor del Re és 2100                                El número de Reynolds (Re)
És el Que discrimina si el règim es presenta laminar o turbulent. Depèn de la Densitat del fluid, la viscositat del fluid, el diàmetre de la canonada i la Velocitat mitjana del fluid. El nombre de Reynolds és adimensional.

Si Re < 2000 el règim és laminar Si Re > 4000 el règim és turbulent. Per Re compresos entre 2000 i 4000 és Impossible predir el tipus de règim de circulació, a aquest interval se’l Anomena regió crítica.                               EQUACIÓ DE BERNOULLI

Una vegada es coneix el règim de circulació d’un fluid per Una canonada es pot predir el seu comportament, relacionant les variables que Intervenen en la circulació del fluid. L’equació de Bernoulli és l’expressió Del balanç macroscòpic d’energia mecànica aplicat a fluids incompressibles Circulant en règim estacionari. Aquesta equació es pot aplicar entre dos punts Qualsevol d’un circuit, descriu el comportament d’un fluid i serveix per Avaluar la potència teòrica que ha de tenir la bomba per impulsar el fluid Entre els dos punts, en cas que sigui necessari instal·lar una bomba.

El Tamany de les canonades dependrà del tipus de material I les seves característiques de fabricació. Els factors a tenir en compte són: -La Longitud -El diàmetre -La pressió que soporten -El material de Fabricació                     Per caracteritzar les canonades, fem Servir els Diàmetres Nominals (DN), que és el diàmetre interior aproximat. El Diàmetre nominal s'expressa per les lletres DN seguides d'un número que indica Els míl·límetres.          
La Pressió Nominal, és la pressió Teòrica màxima de treball expressada en Kgf/cm² (quilogram-força per cm²) de la Canonada.   Parlem de Pressió de Treball a la pressió a la Que estarà sotmesa la canonada.

Les pressions nominals s'ordenen en tres grups Depenent de la naturalesa del fluid i de la temperatura.

PRIMER GRUP

Fluids no corrosius T < 120 ºC Pressió Treball = ò < PN    SEGON GRUP:
  Fluids no Corrosius , 120 ºC < T < 300 ºC Fluids corrosius T < 120 ºC Pressió Màxima de treball no pot superar el 80% de la PN.      

TERCER GRUP:

Fluids no corrosius , 300 ºC < T < 400 ºC Fluids corrosius, 120 ºC < T < 300 ºC Pressió màxima de treball no pot superar el 64% de la PN.       

Els principals objectius de la senyalització/marcatge de canonades són:

Indicar els riscos i evitar accidents. Facilitar la identificació, mitjançant L'ús del color, d'un fluid que es transporta per canonades, el seu estat, i el Seu sentit de circulació.               

ACCESSPRIS

Són el conjunt de peces Modelades o mecanitzades que unides a les canonades mitjançant un procediment Determinat, formen les línies estructurals de canonades d'una planta de procés. Tipus: 
1. Unions (Per soldadura, Per brideS, Roscades , D'endoll i cordó (matxembrat o soldadura de copa), Unions especials

)  2. Colzes (

Son accessoris De forma corba que s'utilitzen per canviar la direcció del flux de les línies Tants graus com ho especifiquin els plànols o dibuixos de les canonades.)

3. Tés (

Són accessoris que es fabriquen en diferents tipus de materials, Aleacions, diàmetres i s'utilitzen per unir varies línies de canonades.)

4. Reduccions (

Són accessoris de forma Cònica, fabricades de diversos materials i aleacions. S'utilitzen per disminuir El volum del fluid a través de les línies de les canonades.)

5. Taps (

Són accessoris utilitzats per Bloquejar o impedir el pas o sortida de fluids en un moment determinat. Majoritariament són utilitzats en línies de diàmetres menors. )

6. Suports i aïllaments 7. Vàlvules

Entradas relacionadas: