Precaucions universals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,03 KB

 

Infecció:


Colonització d'un organisme hoste per un microorganisme exterior:
bacteri, fongs o virus.

OMS:

Organización mudial de la salut CIE:
classificació internacional de malalties.

L'agent infecciós:

és aquell que té la capacitat de produir infecció.
Les infeccions son causes per gèrmens patògens, invadeixen l'organisme i les multipliquen produint substàncies tòxiques. Es perjudicial pel funcionament normal i provoca una malaltia infecciosa, per això se l'anomena patogen.

Tipus d'agents patògens: Virus:

és una entitat biològica que conta amb la capacitat d'autorreplicar-se utilitzant la maquinaria cel·lular. Un virus està format per una capsula de proteïnes que envolta l'àcid nucleic. Es acel·lular i la seva mesura microscopica es: 20-300mm. Forma de virus: virus, complex, helicóïdal i amb envoltura.

Cicle vida:

es compon de 5 fases: 1- Absorció a una bactèria. 2-  Infecció del material genètic viral. 3- Síntesi de les cobertes proteiques i encapsidació del material genètic viral. 4- Ensambiatge 5- Lisis i alliberació de les partícules virals. Inactivació: Deixant de repeicar-se o transcorre'ns o no moderant ni infectant.

Bacteri:

Es l'organisme mes abundant de la terra, es considera unicel·lular: es un esser viu i es procariota, amb els bacteris obtenim beneficis com: l'agricultura, industria, aliments... En la biosfera en general. Hi ha bacteris beneficiosos que actuen en la prevenció de colonitzar nínxols on podrien estar bacteris perjudicials i ajuden a l'assimilació de nutrients. Produeixen moltes vitamines. També hi ha bacteris perjudicials  que son cèl·lules inactives diferenciades per una gran capacitat de resistència a la llum, temperatura, dessecació , antibiòtica i altres.

Tipus de bacteris segons la forma:

Cocs: esfèrics i ovoides. Bacies: cilindre allargat Espiroquetes: cilindres helicoidesFongs:
Son éssers vius i poden ser: unicel·lulars o pluricel·lulars. És consideren eucariotes, no fotosíntesi i heteròtrofs, contenen quitina coma  estructura de reserva i glicogen de reserva energètica. Realitzen la digestió externa i després absorbeix.

Alguns fongs son:

son font directe d'aliment: bolets, la fermentació de la cervesa, font d'antibiòtic... Els fongs son patògens importants que produeixen malalties a humans, altres animals i cultius de tots el que coneixem, nomes 100 causen infeccions humanes (micosis) les mes freqüents son la candidiasis i tinyes.

Cadena infecciosa:

formada per 3 eslavons.

Font d'infecció:

habitat ocasional en que l'agent causal manté temporalment la capacitat de reproduir-se per desprès passar a l'hoste susceptible.

Mecanismes de transmissió:

Vies i mitjans utilitzats per l'agent causat per passar de la font d'infecció a l'hoste. Ex: l'aire.

Hoste:

qualsevol individu que sigui capas d'enmalaltir.

Mecanismes de transmissió Trans. Directa:


Contacte directe entre la font d'infecció i l'hoste: Mossegada o arrapada d'un animal o persona infectada. Contacte físic: a través de mans, Via sexual, Entre mucoses, Transplacentari, Através de l'aire: gotetes saliva i secrecions respiratòries  Trans. Indirecta:
contagi produït amb separació en el temps i l'espai entre l'agent causal i l'hoste.  Via aèria: pols, partícules en suspensió... Vehicle comú: aigua,  aliments, fòmits, terra,  vector: artròpodesVies d'eliminació:
La porta de sortida del microbi, (de vegades coincideix amb la porta d'entrada) . Digestiva: via femta. Respiratòria: via tos, esternuts. Genitourinària: via secrecions i orina. Pell i mucoses: via ferides o secrecions infectades. Hemàtica: via objecte o vector.

Infecció nosocomial

Aquella que es desenvolupa durant l'hospitalització del malalt i que no es trobava present, ni en període d'incubació en el moment de l’admissió a l’hospital, o en el personal sanitari degut al seu treball.  48 - 72 h post-ingrés. Causes d'in:
El contacte entre l'agent causal i l'hoste susceptible no és suficient per desencadenar una malaltia, sinó que son necessaris altres factors que depenen:  de les característiques del microorganisme, del propi individu, del procés a què està sent sotmès i dels factors ambientals Reservoris habituals de microorganismes:
El personal sanitari. El pacient. El medi ambient.

Precaucions per via aèria

Rentat de mans abans i  després d'entrar en contacte amb  l'usuari. Ús de mascareta. Cal que l'usuari sigui en una habitació individual i estar-s'hi amb la porta tancada.  S'han de restringir les visites i s'hi utilitzaran les mesures de precaució especificades.

Precaucions per gotetes

En tossir, esternudar o parlar emetem gotes de gran mida  que entren en contacte amb la conjuntiva o la mucosa del nas o la boca de la persona susceptible.  Rentat de mans abans i  després d'entrar en contacte amb  l'usuari. Ús de mascareta a menys d'un metre de l'usuari. Cal que l'usuari sigui en una habitació individual. S'han de restringir les visites i s'hi utilitzaran les mesures de precaució especificades.

Precaució per contacte

Directe entre la superfície corporal de l'usuari malalt  la de l'hoste susceptible, o por transmissió indirecta a través d'un objecte contaminat.  Davant de  la possible transmissió per contacte, en general, hi ha prou amb extremar les precaucions estàndard.

Tipus de vacuna: Passiva:

Recordatori: el cos no actua sinó que els antígens introduïts al cos que son el que actuen.

Activa:

Prevenció: Introduïm el virus atontat, per a que el cos creí anticossos i pugui defensar-hi del virus.

Entradas relacionadas: