La poesia d'avantguarda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,06 KB

 
1.Concepte. Els moviments d'avantguarda es desenvolupen al primer terç del s. XX, període caracteritzat pels Següents trets: 1) L'eufòria pel progrés econòmic derivat de la industrialització i de la consolidació del Capitalisme. 2) La crisi dels valors propugnats per la societat industrial com a conseqüència de la I Guerra Mundial (1914-1918). Es tracta d'un conjunt de moviments diversos que tenen com a Màxim apogeu el període de 1915 a 1925 i en comú les característiques següents: a) La concepció d'una nova teoria de l'Art. b) La voluntat de ruptura amb la tradició c) El seu caràcter efímer d) La difusió a través de revistes i manifestos. e) L'actitud de provocació. f) Nou llenguatge : cal·ligrama. La literatura d'avantguarda es pot dividir en dos períodes: 1)1909- 1929 (crisi monetària de la borsa de Nova York): És el període de les manifestacions més Rupturistes, en què es desenvolupen el Cubisme, el Futurisme i el Dadaisme. 2) 1929-1940 (invasió nazi de París): És una etapa exclusivament surrealista en què l'avantguarda Ha assolit un compromís social i polític i s'ha intel·lectualitzat.2. Moviments avantguardistes.   Cubisme (1909-1914): Moviment que neix vinculat a les arts plàstiques. El Cubisme descompon la realitat en figures geomètriques i també introdueix La tècnica del collage. En literatura l'introductor del moviment va ser Guillaume Apollinaire, el qual inicià la tècnica del cal·ligrama. El collage consisteix en la incorporació de fragments en una llengua estrangera distinta de la de l'autor , en una tipografia diferent a la de la resta del poema o La inclusió de petits dibuixos.  Futurisme (1909-1920): L'impulsor del moviment va ser Marinetti, que el 1909 Va publicar el primer manifest futurista. Es caracteritza per: 1. Maquinisme ; 2. Amor per la velocitat i la força física; 3. Culte al jo i a la joventut; 4. Exaltació de la violència bèl·lica.   
Dadaisme
(1916-1920): Moviment fundat per Tristan Tzara. Entre els seus membres trobam els qui més endavant fundaran el Surrealisme.  La creació de textos en què la raó és substituïda per L'atzar i la irracionalitat. Els mots sorgeixen de forma espontània i ràpida.  Surrealisme (1917-1940): El primer Manifest surrealista, signat per André Bréton. Propugna un trencament que va més enllà de l'estètica. El Surrealisme explota el poder creatiu de l'home, Mitjançant l'alliberament del subconscient. Es dona Importància al món dels somnis. 3. L'Avantguardisme a Catalunya. A Catalunya, els moviments d'avantguarda es desenvolupen entre 1916 i 1934. Es distingien per L'anarquia estètica, perquè no era encara una tradició Consolidada. Per això l'avantguarda catalana no és més que una peripècia individual i no trobam Grups d'autors cohesionats. En els anys de la I Guerra Mundial Barcelona va ser una de les capitals de l'avantguarda europea i Sitges, que també va ser un focus de creació avantguardista. Les revistes varen tenir un paper important en la difusió de les seves idees. L'avantguarda catalana es divideix en dos períodes1. De 1916 a 1924 . Es caracteritza per la influència del Cubisme i el Futurisme i per la publicació de diverses Revistes.  2. De 1925 a 1934 . És el Període en què triomfen les tesis surrealistes. Hi Condemnaven la cultural sentimental i populista d'aire ROMàntic i els seus coetanis noucentistes. Propugnen una nova vida moderna en què valoren el cinema...   4. Joan Salvat-Papasseit. Va néixer a Barcelona el 1894, quedà orfe i hagué de passar  la infantesa a l'Asilo Naval. Tengué una formació autodidacta. Amb l'ajut d'Eugeni d'Ors aconsegueix entrar d'encarregat a la secció de llibres  on llegeix Nietzsche, Maragall, Gorki  i Ibsen. Va morir el 1924 de tuberculosi.Signava amb el pseudònim de Gorkiano. Aquests escrits foren aplegats al volum Humo de fábrica. Abandona la lluita política per dedicar-se a l'ofici de poeta.  1)Entre 1917 i 1921  viu l'etapa de l'Avantguardisme ,manifestos I revistes, i  primers poemes. Sota el pseudònim de Poetaavantguardiatacatalà. Els poemes descriuen la crisi d'un home esclafat pel món domèstic i maquinístic, que ha perdut la Seva individualitat dins el muntatge uniformitzador i opressiu.  Apareixen símbols Negatius,com la boira, les sirenes, maniquís... La forma, Es produeix un trencament amb la poètica clàssica per passar a usos recursos propis de L'avantguarda.  2)Entre 1921 i 1923 escriu una poesia patriòtica. Hi Destaquen: Les conspiracions (1922) i La gesta dels estels (1922). 3)A el 1923.  El poema de la rosa als llavis, que narra una història d'amor Entre una noia ingènua i el poeta. Aquesta història passa per quatre Fases diferents: el bes, l'abraçada, la possessió del cos i el record.

Entradas relacionadas: