Poder de la poblacion

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,57 KB

 

Estat: És el conjunt d’institucions creades per organitzar la vida i l’activitat de les persones que viuen en un mateix territori i que estan governades per unes mateixes lleis sota un mateix poder.

Fora de les fronteres, un estat no pot adoptar decisions ni imposar-les per la força.

Estat de dret: L'estat de dret és un sistema institucional en què un estat garanteix els drets individuals a partir de l'aplicació de la llei.

territori: Els estats s’identifiquen amb un territori, que administren i damunt el qual exerceixen el seu poder.

Territori estatal: Acostuma a estar ben delimitat per unes fronteres que permeten distingir-lo d’altres Estats i dels territoris respectius.

Població: Les persones que viuen al territori d’un Estat tenen una sèrie de drets i d’obligacions que s’apliquen de la mateixa manera a tots els ciutadans.

És habitual que en un mateix Estat convisquin persones de cultures diferents i, fins i tot, de diverses nacionalitats.

Poder: Allò que es caracteritza estat és el dret del poder.

Tres tipus de poder:

 • poder legislatiu (parlament i senat)

 • poder executiu (govern)

 • poder judicial (tribunal)

Característiques:

 • Estableix lleis que regulen les relacions socials de la població.

 • vetlla pel compliment de les lleis a través del poder judicial

 • És responsable de l’ordre a l’interior del seu territori i de la seguretat exterior

 • desenvolupa la política exterior, estableix relacions internacionals amb altres Estats

 • recapta impostos

 • dirigeix l’economia per mitjà de lleis que regulen l’activitat empresarial i el mercat laboral.

 • Administra serveis públics, com l’educació i la sanitat i gestiona infraestructures i equipaments col·lectius, com ara carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, biblioteques...

Elements dels estats democràtics: Les democràcies, són els estats de dret; això comporta que els qui accedeixen al poder no el poden exercir lliurement, sinó que ho han de fer respectant el Març legal que estableix la constitució.

Constitució: És el conjunt de lleis fonamentals, aprovades per votació, que determina la forma de govern, estableix els drets i els deures dels ciutadans i defineix les institucions i el funcionament de l’Estat.

Règims democràtics: Existeix la divisió de poders, pq cap institució no acapari tot el poder:

 • Parlament: elabora i vota les lleis. Exerceix la funció legislativa i controla l’acció del Govern.

 • El govern: determina la política que ha de seguir l’Estat i l’aplica per mitjà  de l’administració. Exerceix la funció executiva

 • El poder judicial:aplica les lleis, jutja els conflictes entre els ciutadans i castiga els qui no compleixen la llei. Exerceix la funció judicial.

Estat democràtic: Un estat és democràtic quan els ciutadans i les ciutadanes participen en les tasques del govern.


PILARS DEMOCRÀTICS:

Sistema democràtic: basat en la:

 • Igualtat (davant la llei, oportunitats, drets personals, drets socials i polítics)

 • Justícia: entre (persones, grups, persones i grups, comunitats i països)

 • Llibertat: (actuar sense imposicions, participació en l’elaboració de normes que regulen la conducta, autodeterminació dels pobles)

Àmbit polític: En les relacions internacionals actuals cal tenir en compte factors:

 • El pes dels Estats Units (gran potencia militar que tendeix a dirigir l’espai polític internacional. Per contrarestar aquesta situació, s’observa una tendència cap al multilateralisme, basat en l’establiment d’acords entre diferents països)

 • La irrupció de l’islamisme com a guia política en alguns estats.

 • el protagonisme cada vegada més gran de la Xina

Àmbit econòmic: El centre del món econòmic el formen Canadà, els Estats Units, el Japó i la Uníó Europea. Són els països rics, que s’han vist afavorits pel sistema capitalista. La resta del món està dividida en dos grups:

 • Països en desenvolupament: Econòmicament molt actius, amb avantatges interessants per a la implantació d’empreses estrangeres. Dins d’aquest grup, hi ha un conjunt de països que creixen a un ritme superior al de la resta. Són els països d’economies emergents (Brasil, Xina, Índia, Mèxic, República de Sud-àfrica)

 • Països pobres: Localitzats a l’Àfrica subsahariana. Els seus habitants viuen en una situació de pobresa que obliga molts d’ells a emigrar. També formen part d’aquest grup els països oblidats, mancats en recursos immersos en guerres tribals.

La relació entre els estats: tractats i convenis

Els estats es desenvolupen en relació constant els uns amb els altres.

Per aconseguir una acció conjunta dels estats, es prenen una sèrie d’iniciatives:

 • Se signen tractats, convenis i declaracions internacionals de drets

 • Es creen organismes supraestatals, en les quals els estats deleguen algunes funcions.

Organitzacions supranacionals


Des de la segona Guerra Mundial, han proliferat les organitzacions internacionals creades per resoldre de manera conjunta o coordinada els problemes que ha generat la multiplicació de les relacions entre els països.

Hi ha organitzacions d’àmbit mundial, com ara l’organització de les nacions Unides, l’organització del tractat de l’atlàntic nord, i d’àmbit continental o regional la Uníó Europea i la lliga d’àrab.

L’estat i la regionalització: Hi ha espais regionals de tipus molt diversos:

 • Nacions sense estat, com el Quebec, al Canadà

 • Regions molt consolidades i diferenciades, com Baviera, a Alemanya

 • Grans àrees urbanes i ciutats globals, con Nova York, Tòquio i Londres (pròpies d’una realitat global, superen de molt unes funcions exclusivament estatals)

Habeas corpus:

Ha sigut dissenyada per protegir la llibertat del individu.

Per que serveix? Per produir la immediata disposició judicial de tota persona detinguda il·legalment.

Principis bàsics:

 • l’agilitat ( en un màxim de 24h)

 • Senzillesa

 • universalitat (no es limita a les detencions il·legals si no que tmb a qualsevol que encara que sigui legal, es prolongui il·legalment.

Entradas relacionadas: