Poden esgotar-se els recursos naturals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,27 KB

 

1.1 tipus de recursos renovables són tots aquells béns que tot humà pot obtenir per cobrir necessitats biològiques i naturals. Recursos naturals engloben elements, com: sòl, aigua o vegetació. Es classifiquen en: 

Recursos renovables:


es classifiquen en: -perennes i -crítics.

Recursos no renovables:

 inclouen combustibles fòssils i comb. Naturals. Es diferencien els reciclables i els recuperables. El consum abusiu de recursos q no es regeneren, hi ha equilibri ecològic i futur de condicions de vida a la Terra.                      
1.2 distribució de recursos naturals distribució dels recursos sobre la terra és molt desigual. La localització no sempre coincideix amb els paisos extensos. Paisos industrialitzats amb economies desenvolupades tenen avantatge d'importar recursos naturals i els paisos no desenvolupats no tenen possibilitat a causa de la feblesa de l'economia. La riquesa d'un país no permet el seu desenvolupament. La concentració de recursos ha estat antigament motiu d'enfrontament, i ara en seguirà sent. L'aprofitament sostenible de recursos pot afavorir un repartiment més equitatiu dels recursos energètics i disminució de dependència de paisos a altres.

1.3 El sòl, a)com a part de l'escorça terrestre:

és la capa més externa de la superfície de la terra, formaada per components materials,matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius. Compleix funcions ecològiques: -manteniment de la biodiversitat,-control de l'erosió i -atenua canvi climàtic. I, compleix funcions socials:-seguretat alimentària, -disponibilitat d'aigua d'aigua potable i urbanització. Sòl és recurs natural limitat i fràgil que cal preservar.

B)com espai habitable:

construcció d'habitatges i infraestructures, l'agricultura, industra i altres activitats necessiten sòl per ubicar-se i desenvolupar les funcions. El sòl ha esdevingut un recurs escàs. Usos del sòl són activitats les quals la societat humana destinen varies arees de superfície humana. L'ús del sòl ha anat variant sempre per satisfer les necessitats humanes i el seu aspecte.
1.4 aigua dolça és un recurs natural importantíssim per a la vida. L'aigua dolça és el 3% de l'aigua del planeta. Usos d'aigua difereix segons tipus de paisos:                          1-Desenvolupats: grans proporcions en usos domestics i industria. 2-Tercer món: us d'aigua per conreu de aliments. Principals reptes mundials amb relació en l'aigua: -garantir accés a tothom a aigua potable i senejaments, -augmentar eficiència d'usos agraris, industrials i domestics, -promoure reutilització, -lluitar contra contaminació de recursos hídrics.

2.Producció i consum energètic. 2.1 fonts d'energia no renovables

Recursos energètics minerals són la font d'obtenció d'energia.
Aquests minerals d'energias'ha format a partir de restes orgàniques. Aquestes, no són renovables i s'esgotaran un dia o altre.

A)petroli:

va comercialitzar-se al s. XIX. Ús generalitzat gràcies a adaptabilitat com a font d'energia per moure vehícles, entre d'altres. Obtenció, comercialització, transport i consum de petroli tenen molta importància en la societat.

B)carbó:

és una roca fòssil abundant. Diverses varietats de carbó tenen capacitats diferents de produir energia. És el segon recurs més important en producció energètica.Es troba a Hemisferi Nord, Amèrica Nord, Rússia i Xina.

C)gas natural:

està format per metà. És un combustible eficient i té un procés reduït. És menys contaminant que petroli i carbó. Es transporta amb gasoductes de les zones de producció fins paisos consumidors. Paisos amb mes reserves de gas nat. Són: Rússia, Uzbekistan, Aràbia Saudita, Nigèria, Veneçuela i Algèria.

D)urani:

és un mineral energètic. Han de produïr electricitat pel bé de centrals nuclears. Energia nuclear aporta un % d'electricitat i té avantatge als combustibles fòssils.

2.2 fonts d'energia renovables

Esgotament de recursos energètics fòssils provoquen incentivitat, recerca i explotació de recursos energètics renovables. Avui dia, s'han de assolir millores tecnològiques.

A) energia hiroelèctrica:

és recurs renovable q consisteix en aprofitar energia cinètica de l'aigua. És l'energia més usada als països, però el consum mundial que aporten és escàs.

B) energia eòlica:

es basa en aprofitar de la força cinètica del vent. Escapta mitjançant aerogeneradors per convertir-ho en electricitat. Estan localitzades en zones on fagi molt de vent i, allunyades de les ciutats.

C)energia solar:

prové de la radiació solar. Hi han varis sistemes derecaptació de la radiació,com ara: centrals fotovoltàiques o termosolars.

D)altres recursos renovables:

trobem la biomassa seca, com arala llenya a països pocs desenvolupats. Biomassa verda és rellevant per fabricar biocarburants en països avançats. I, l'energia geotèrmica i la mareomotriu. Producció i consum ha crescut en el darrers anys a causa de l'encariment d'energies no renovables.

Entradas relacionadas: