Poden esgotar-se els recursos naturals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,09 KB

 

RECURSOS NATURALS

Els recursos naturals són aquells béns que la Humanitat pot obtenir de la natura per satisfer les seves necessitats biològiques O per satisfer les seves necessitats socials. Els recursos renovables són Aquells que tenen una renovació natural igual o superior a la taxa d’explotació, En aquest cas són els Perennes i els Crítics. Els recursos no renovables es Regeneren a una velocitat molt lenta, de manera que a escala pràctica els Considerem finits, en aquest cas són Combustibles fòssils, Combustibles Nuclears i Minerals no energètics.

DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS NATURALS

La natura proporciona una gran varietat d’elements I substàncies que poden ser aprofitats per satisfer les necessitats de les Societats humanes. La seva distribució mundial es caracteritza per un Repartiment desigual. Aquest element diferencial és el que confereix a Determinats recursos una importància geoestratègica. L’escenari actual de Creixement demogràfic i d’augment global del consum està provocant un Esgotament d’aquests recursos naturals. El consum de recursos compromet el Futur de la vida al planeta.

L’AIGUA DOLÇA

L’aigua representa el recurs natural més Important i la base de tota forma de vida. L’aigua és un recurs escàs però d’importància Vital per la societat i la natura, ja que forma part de la constitució de tots Els éssers vius. L’aigua és un recurs que proporciona energia i vida i malgrat Que els tractaments desenvolupats en els darrers anys han permès un augment de La seva disponibilitat, amenacen la producció d’aliments, l’estabilitat Política i social i la salut. En els darrers anys s’han fet evidents els Problemes de contaminació de les aigües, com a conseqüència dels vessaments Incontrolats d’indústries i zones urbanes. L’aigua de les ciutats i de les Indústries, però també en alguns casos la de l’agricultura, està contaminada Per productes difícilment degradables. Aquesta contaminació s’ha corregit en Gran part gràcies a un control més estricte dels abocaments i a la instal·lació De depuradores que retornen a la natura una aigua descontaminada que pot ser Reutilitzada en els processos industrials. Un altre problema important és la Pèrdua de part d’aigua disponible conseqüència de les deficients conduccions i Cal destacar també la problemàtica associada al creixement d’urbanitzacions al Litoral mediterrani i els complexos turístics.

1.Transvasaments: la majoria de les Ciutats depenen de petits transvasaments per garantir el seu abastament

2.Dessalinització: instal·lació de Plantes dessalinitzadores. Parlem d’un elevat consum energètic, tot i que s’està Abaratint el procés i millorant la qualitat de l’aigua obtinguda.

3. Aqüífers: la seva explotació es fa mitjançant La perforació de pous i el bombeig d’aigua. L’extracció d’aigua ha provocat la Dessecació total o parcial d’àrees lacustre i palustres.

4.Sanejament de rius: els plans que Han seguit suposen un major control sobre els abocaments industrials i urbans i La instal·lació de col·lectors i plantes depurades d’aigua i així convertir Alguns rius claveguera en rius d’aigua neta.

Per tant, incideix en la millora i recuperació Amb aquests objectius: garantir la qualitat de l’aigua, prevenir, reduir i Tractar la producció de residus i els seus efectes, elevar l protecció de les Aigües i fer-ne un ús sostenible i recuperar el valor ecològic i cultural dels Rius.

FONTS D’ENERGIA

Cada cop resulta més evident que el model Energètic basat en combustibles fòssils, que ha permès els dos darrers segles El desenvolupament industrial no dóna per a més. Ni és generalitzable a tot el Planeta, ni és sostenible. En relació al balanç entre renovables i no Renovables des d’una perspectiva de sostenibilitat, el model energètic actual és clarament no sostenible, ja que, el consum d’energies no renovables és molt Més gran que el de renovables.

Fonts d’energia no renovables:

-L’energia produïda pels Combustibles fòssils: generen forte emissions de gasos efecte hivernacle i són Responsables del canvi climàtic, incrementen la contaminació atmosfèrica amb Substàncies perilloses com els òxids de carboni amb conseqüències com la Destrucció de la capa d’ozó i la pluja àcida.

-El petroli: està sotmès a les Variacions de preu del mercat, repercutint a tot el sistema productiu, l’esgotament De les reserves pronostiquen una crisi de model.

-El gas natural: es transporta Principalment amb gasoductes des de les zones de producció fins als països Consumidors. Aquests gasoductes transnacionals estan subjectes a les diputes Entre els països per on discorren, a causa dels preus del gas i la demanda de Compensacions per permetre el seu pas, que en algunes ocasions ha provocat Problemes en el subministrament.

-L’energia d’origen nuclear: Obtinguda pel mètode de fissió dels àtoms radioactius, per aquest motiu es Postula aquesta energia com a alternativa als combustibles fòssils per reduir l’efecte Hivernacle i el canvi climàtic.

Entradas relacionadas: