La planificació consisteix a fixar uns objectius, marcar estratègies per a assolir-los

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 24,38 KB

 


Planificació (preparació prèvia a la intervenció social) : Significa fer un pla, un projecte, un programa d’acció, o simplement establir un protocol. El seu significat depèn del context, encara que trobem en tots ells trets en comú com:

La idea de organitzar, coordinar, de decidir per anticipat que es vol fer

El fixar o establir unes actuacions per aconseguir una determinada finalitat.

Definicions de planificació de diferents autors:

Dror:

Planificar es el procés de preparar un conjunt de decisions per a l’acció futura, encaminada a la consecució d’objectius per mitjans preferibles.

Gairin:

(Enumera els trets) -Anticipació al futur -integra actuacions que afecten a diferents sectors de la relaitat - és un procés continu i unitari -Té un sentit de provisionalitat -porta necessàriament la presa de decisions que són successives però independents. La complexitat de les situacions exigeix que els processos de planificar siguin lo més integrals possibles Ander Egg:
associada a preverure accions (organitzar, posar ordre, coordinar..), implica pendre decisions en quan  a: QUE? (objectius a assolir, donada una realitat a modificar) COM? (Estratègies que utilitzarem per aconseguir-los) I QUAN actuar? (Previsió de temps. Fases en les que preveiem actuar) QUE? (definició del sistema per a reorientar la tasca, allò COM? (que fem és el que més convé, o calen modificasions? I QUAN avaluar?  


caràcter socioeducatiu, components que la identifiquen:

intenta generar canvis en els destinataris creant contextos que possibilitin desenvolupar habilitats, capacitats o destreses personals.

Té un estil inspirat en la investigació acció.

planifica l’actuació

intervé sobr ela realitat a partir dels disseny inicial

observar els efectes produïts

analitza, treu conclusions i reorienta el procés (Això es el que li dóna el caràcter dinàmic i obert de la planificació, la continua revisió. El treball sempre està sotmès a adequacions i millores.

Raons per remarcar la necessitat i importància de la planificació


: *

el treball planificat ajuda per a la més fàcil consecució dels objectius fixats

estalvia temps, esforç i recursos materials i financers

motiva la participació dels grups implicats

armonitza i coordina els processos, activitats…

defineix el paper a desenvolupar cada un dels que intervenen

estableix o ha d’establir un sistema de control de la pròpia planificació.
Altres autors creuen que la planificació es poc important perquè és contraria a la llibertat i iniciativa dels educadors.


Característiques i tècniques de planificació:

*criteris:


1


Especial i d'ambit geogràfic:

internacionals, nacionals, regionals, provincials, locals.

2


Temporal

: aquest es el temps q es necessita per a realitzar la taaca proposada (llarg termini +5/ mig termini 2 5/ curt termini -2)

3


Formalotzació


: (grau)

-baixa:

recurs que no necessita reglamentar les seves actuacions per assolir els objectius (ludoteca)

-mitja:

recurs que ha de reglamentar a grans trets les seves actuacions (esplai, club esprt)

-alta:

recurs on la tasca ha d’estar molt sistematitzada, tothom que intervé a de tenir molt clars els objectius i les actuacions, i ha d’anar amb els mateixos criteris i avaluar lo mateix (centre de menors, educatiu..)

4


Amplitud de context:

fa referencia a la quantitat de població a que es vol arribar o a la que afecta el projecte:

*macrosocial:

volum ampli de població (poble, ciutat) ex. Persones d’entre 0 a 3 anys.

*mesosocial:

servei d’entitat pròpia que es pot subdividir en grups ex. Centre de joves, recursos pel tractament de les toxicomanes.. *

Microsocial

: servei reduït a un grup específic. Ex. Associació d’alcoholics, nois/es amb problemes de conducta d’un IES específic.

*nivells de fusió del procés de planificació:


1


Estratègic:

ambit de planificació social que definex les grans línies de la polític social per un territori, aquestes línies han d’orientar a la resta de nivells (criteris generals, abast de recursos, cobertura d’equipaments i recursos, pressupostos i temporalització). Es concreta en el PLA: unitat de treball més àmplia en el conjunt d’actuacions socials i inclou les altres. Recull els  .Aspectes globals de tot el procés de planificació dintre d’un període determinat. En aquest l’objectiu es marcar les línies generals d’acció i el Març estratègic per el que es desenvoluparan els programes i porjectes.
2


Tàctic:

concreta els objectius de la política social en un temps i realitat definits. Ordena i organitza els recursos en funció dels objectius que millor contibueixen. Es concreta en els PROGRAMES: Instrument organitzatiu on s’estructuren coherentment recursos, procediments, terminis i activitats per aconseguir els objectius concrets en un termini de temps determinat. Reqeuriex especificar els projectes, continguts, mètodes, serveis, activitats i tasques en funció d’una realitat social concreta.

3


Operatius:

és refereix a la planificació de l’actuació concreta. Objectiu, fer relaitat alguna de les accions previstes en el nivell tàctic. Defineix els resultats previstos i el processos per aconseguir-los i especifica l’ús concret dels recursos disponibles. Es concreta en PROJECTES: tracta de donar resposta a les necessitats, problemes o alternatives més immediates i concretes. Es un conjunt d’activitats concretes, interrelacionades i coordinades entre sí que es realitzen per produir determinats bens i serveis capaços de satisfer necessitats o resoldre problemes. ACTIVITATS: acció/ons per aconseguir un objectiu determinat i molt concret. Engloba les TASQUES: feina realitzada com a exigència concreta per a l’eficàcia de l’activitat.
Un conjunt de tasques constitueixen l’activitat aquesta un projecte aquest un programa i aquest un pla.Exemple: PLA: pla interdepartamental de immigació PROGRAMA: foment de les activitats culturals dels in¡mmigans PROJECTE: projecte pilot de participació dels infants i adolescents d’origen immigant en les entitats de temps lliure ACTIVITAT: recolzament als educadors per a enfrontar-se de forma adient als nous reptes de la diversitat TASCA: difusió a entitats de temps de lleure interesades.ETAPES 1 DIAGNÓSTIC 2 PLANIFICACIÓ 3 APLICACIÓ


Objectius


Donen coherència al pla de treball. Consisteix a preguntar-nos què és el que volem aconseguir per donar respostes concretes.

Han de ser clars (llenguatge precís)

realistes (factible d’aconseguir amb els recursos disponibles i adaptats als terminis previstos)

pertinents (amb lògica relació dels problemes que es pretén solucionar)

Han de definir-se com els enunciats dels resultats esperats o els propòsits.

Intenten respondre: què volem fer? Quins canvis desitgem aconseguir?

1


Generals

: enunciats que indiquen la intenció i l’orientació d’un projecte, no indiquen clarament el que la persona haurà d’haver après en acabar la intervenció. Prevista a mig termini (en funció del projecte). Exemple: El servei d’ajut a la llar de l’ajuntament X s’insereis dins d’un model sociosanitari d’atenció primària que te com a OG: Desplegar tasques adreçadés a la promoció de la salut i del benestar social, per tal de millorar la qualitat de l’assistència.


2


Específics

: Consecusions més concretes, identifiquen de forma més clara i precisa allò que es pretén aconseguir amb el projecte. Tenen com a finalitat explicar comportaments avaluables. Indiquen la direcció que s’ha de trballar per l’obtenció de la conducta desitjada (identificar experiencies adients, apendre conceptes bàsics, analitzar relacions..) Verbs: afavorir, potenciar, desenvolupar, acompanyar, facilitar.. Exemple: El programa d’acció por estar adreçat a persones majors de 65 anys que viuen soles i estan patint una situació de pèrdua (viduïtat) OE: Afavorir que la persona surti de l’ambit de la seva llar per a cercar la companyia dels altres i es relacioni amb persones del seu entorn.

3


Didàctics o operatius

: Tenin definits els objectius hauríem de

elegir els comportaments més representatius de cada un dels ambits d’actuació

formular els objectius d’aprenentatge de la nova conducta. D’aquí els ODidàctics. Exemple: Elavoració del dol OD: *parlar de la persona estimada amb normalitat (Sense plorar cada cop que l’anomena) *Conversar de temes que no siguin malalties o la mort *Rememorar fets alegres. Verbs: dissenyar, identificar, enumerar, resoldre, classificar, comprovar, repetir, ordenar, diferenciar, comprar, decidir…


Estratègies metodològiques i d’intervenció: *Accions i procediments que es necessiten per aconseguir les fites i objectius. *Definició de tasques normes i procediments per a la execusió. *explicació dels diferents casos tècnics que han d’acomplir-se durant el procès.El procès metodològic exigeix prestar atenció a: *definir la població (tipus de persones, característiques) *sistematització d’activitats *especificar tècniques i instruments per a la recollida de dades * utilització de diverses tècniques d’aprenentatge.

A

Activitats:


formació, difusió, artístiques, lúdiques, socials...

B

.

Tècniques i instruments

: -insturments i equipaments -tècniques: dinàmica de grups, ajuda, suport conductual (reforç, simulació..) -assesorament -altres tècniques de recollida de dades: observació, enquestes, mètodes de medició(test, examens..)


C


recursos humans (*quantitat i qualitat de les persones *responsabilitats espesifiques *activitats per a capacitar recursos humans *explicitar requisits temps que hauran de dedicar al projecte)
materials (Instal·lacions necessaries: *infraestructures i equipaments, locals, espais urbans.. *
material fungible *instruments, materials, eines, equips *material audiovisual, esportiu, cultural)

 econòmics(*elaborar pressupostos de les despeses materials, reunions, instruments, locals.. *quines institucions finançaran les despeses *finançament intern, extern, mixta *Sistemes de finançament subencions, esponsors o patrocinadors, finançament propi.
Temporalització:

encadenament i seqüència de les etapes

estiamr la durada de cada una de les etapes

planificació de les diverses accions, dates, grafics d’ajuda, cronograma.

Activitats:Actuacions d’ordre inter i extern que realitzen les persones implicades en la tasca educativa amb la finalitat de que els educands assoleixin els objectius proposats en el programa. Poden ser:
1. Activitats dels educands: porta a fi la no possesió d’un objectiu a la possesió del mateix.

2

. Individuals: el que fa cada un pel seu conte.

3

. Col·lectives: les que es fan amb la praticipació de varies persones en la mateixa ctivitat (petits grups, grup intermig, gran grup) 


Criteris per la selecció d’activitats:

Coherents amb els objectius proposats en el programa

han de ser viables i eficaces per aconseguir l’objectiu

adequades a la maduresa i a les adquisicions culturals que ja tenen els alumnes

han de ser variades perquè siguin un factor de motivació

atractives tant per qui la realitza com per els destinataris de la programació. Ordenació:

etapa inicial o de motivació

predisposició dels educands a aconseguir els objectius

etapa de desenvolupament.

Avaluació: instrument que ens permet organitzar la comparació entre la situació prevista inicialment i la situació real. Ens ha de donar informació del grau d’assoliment d’allò previst. Element que ajuda a pendre decisions sobre les diferents reorientacions del procès. Objectius:

Revisar i reorientar el desenvolupament del procés.

valorar els resultats i obtenir conclusions

identificar els elements que determinen les diferències entre allò que s’esperava i els resultats obtinguts. Funicons:diagnòstica, predictiva, reorientadora, de control. Aquestes s’integren en la fase de planificació.

Entradas relacionadas: