La planificació consisteix a fixar uns objectius, marcar estratègies per a assolir-los

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,62 KB

 

Àmbits de la intervenció social/Atenció directe/Planificació, execució i avaluació de projectes/Orientació/Dinamització social i comunitària:
treballar directament en El teixit d’un territori per formular canvis dins de la mateixa Comunitat/L’educació i la formació/Oci i lleure.Col·lectius destinataris de l’ intervenció social

La Gent gran:


benestar última etapa de la vida/Infància treballa la conservació familiar/adolescents i Joves: transit a la vida adulta/Persones Amb discapacitat física o mental/Immigració/Drogodependència/Igualtat D’oportunitats entre gèneres 

Models D’intervenció/


Model Assistencialista – paternalista


La intervenció es centra en les mancances de les Persones però no es té en compte els factors estructurals (les Causes).

Ex:

menjador Social.
Model Tecnocràtic - burocràticÉs l’estat qui assumeix l’ intervenció, elabora polítiques, fa Lleis, estableix pressupostos per intervenir en els problemes.

Democràtic – emancipador

Empoderar les persones per tal k s’organitzin i poder superar les Dificultats i els conflictes. És el model ideal.

La Planificació de l’ intervenció social

Programació: es la previsió de les actuacions que cal dur a terme a Partir de l’anàlisi de les necessitats detectades i dels recursos Disponibles amb el propòsit d’aconseguir uns objectius Desitjables.

Elements de la planificació

actuació Intencionada, té un objectiu/És Una acció preparatòria, s’avança a una acció de futur/Ús D’estratègies metodològiques pel disseny d’activitats/Utilització De recursos humans i econòmics/Ús De temporalitzacionsCondicions Per a la planificació/
Coherència I racionalitat/Treball En equip/Formulació SistemàticaPrincipis De la planificació
Coherència/Funcionalitat          /Flexibilitat/Pertinença/Economia

Com Planificar,Criteris De planificació   Segons L’abast temporal/planificació A llarg termini entre 3 i 5 anys/Planificació A mig termini 1 a 3 anys/Curt Termini entre 6 mesos i 1 anySegons L’abast espacial/
Planificació Estatal/Planificació Autonòmica/Planificació LocalSegons L’objecte de la programació/   
Planificació Global/Planificació SectorialSegons El nivell d’operativitat 

Nivell Estratègic/


Plantejar Objectius generals/Tenir Previsió de pressupostos, recursos/Definir Prioritats/L’ Instrument més adequat és el pla estratègic Nivell Tàctic/
Concretar Objectius específics/Aclarir Prioritats d’intervenció/Definir I ordenar els recursos disponibles/Instrument: El programaNivell Operatiu/
Establir Processos d’execució i concretar activitats i tasques/Elaborar Pressupostos detallats/Definir Els resultats previstos i elaborar pressupost/Instrument: El projecte Nivells De planificació. 

El Pla:

nivell més general i es marquen Les línies generals o estratègies per elaborar programes i Projectes.

Elements:

Temporalització:


Els plans es fan a mig i llarg termini (entre 3 i 5 anys aprox)/Marcar Objectius generals i consecució d’efectes genèricsEls Criteris i prioritats. 

Criteris:

Orientacions per assolir els objectius generals. 

Prioritats:

Determínen Els àmbits que exigeixen una major incidència, dedicació O urgència.

Estimació De pressupostos:

costos i fonts de Finançament.

El Programa:

concreció Del pla, no total: Temporalització: Entre 1 i 3 anys/Objectius Específics/es Concreten recursos específics.
El Projecte què i com ho farem, Concreció totalitat: Temporalització5m-1any/objectius operatius: eina preparada per treballa amb persones

Entradas relacionadas: