La planificació consisteix a fixar uns objectius, marcar estratègies per a assolir-los

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,49 KB

 

Procès de direcció


La direcció consisteix a realitzar tasques de govern, com ara donar tot tipus d'instruccions i establir els criteris que es creguin convenientes per a la consecucció dels objectius marcats. La persona encarregada de la direcció ha de combinar els factors humans i materials de la millor manera per aconseguir els objectius, però sense perdre de vista l'entorn, sempre canviant. El director necessita planificar, organitzar, gestionar i controlar tots el factors.

LA PLANIFICACIÓ

Consisteix en estudiar i fixar els objectius que cal assolir referents a l'empresa en general, i a cadascun dels seus departaments, marcar les estratègies per aconseguir-los; definir les polítiques de l'empresa, i establir criteris de decisió orientats a assolir els fins de la empresa.

ELEMENTS D'UN PLA:


1Metes:

són el punt de partida de la planificació , es refereix als fins fonamentals perseguits per l'empresa. Per exemple; una empresa de ram tèxtil té com a ameta la producció i comercialització d'un determinat teixit.

2Objectius:

constitueixen el resultat final que s'espera obtenir amb el pla. Podem diferenciar entre objectius i subobjectius. Els objectius involucren a tota l'empresa , tothom ha de contribuir per obtenirlos ( incrementar les vendes en un % determinat durant un període). Els subobjectius es refereixen a temes més específics, que afecten a àrees concretes de l'organització. ( el departament de producció intentés reduir els costos d'algun dels factors productius amb la finalitat d'abaixar els preus de venda). A l'hora d'establir els objectius s'ha de tenir en compte: ( - els objectius siguien realistesi es puguin adaptar al moment en que es possin en pràctica. - s'estudin y aprovin les possibilitats de l'entorn - s'estableixen prioritats entre els diferents objectius i subobjectius. - que es puguin assolir amb el mínim de conseqüències imprevistes i que els seus costos siguin mínims. - que tots els subsistemes de l'empresa tinguin els recursos necessaris per produir-los.

3Polítiques

Són els principis bàsics que serveixen de guia per pendre decisions específiques i delimiten uns certs límits d'actuació.

4Procediments:

són els passos que s'han de seguir per poder executar una acció, Cal recordar que les empreses que tenen un bon procediment actuen amb més eficiència.

5Regles:

són molt més estrictes que els procediments i indiquen que és el que es pot fer i no en determinades situacions. ( determinar les comandes de compra sempre que han de ser supervisades pel cap de departament de producció) .

6Pressupostos:

són la quantificació monetaria dels plans, l'expressió numèrica dels ingressos i despeses previstes en el pla. Per tant preveuen les necessitats de diners per afrontar els plans marcats.

Dimensiótemporal d'un pla:


LLARG TERMINI ( es preveuen en un període de temps superior a 5 anys. Noves inversions en maquinaria)
MIG TERMINI( s'han d'assolir en un temps superior a un any i inferior a 5 anys. El volum de producció, el volum de vendes.)

CURT Termín

I ( tenen com a límit l'exercici econòmic, és a dir, un any. Complir els pressupostos prèviament marcats). LES EMPRESES SOLEN FER UNA PLANIFICACIÓ A MIG TERMINI.

Etapes del procès de planificació:

1.
Análisis de la situació de partida ( s'analitza la situació actual de l'empresa i del seu entorn, i es pren consciència de les oportunitats existents per poder aprofitar-les.)
Fixació dels objectius ( es marquen els objectius, tant els generals com el subojbectius)
Creació d'alternatives d'actuació ( consisteix a avaluar i analitzar cadascuna de les línies d'acció)
Elecció d'una de les alternatives ( es decideix quin pla s'executarà)
Control i determinació de desviaments ( encara que s'hagi triat una alternativa amb la seguretat que es la millor, hi ha possibilitat de que la realitat evolucionoi de manera diferent i no funcioni tal com s'esperava,l aleshores s'ha de tornar a les alternatives i fer-hi les modificacions pertinents.

L'ORGANITZACIÓ:

la funció d'aquesta té com objectiu establir vies de comunicació o coordinació entre els òrgans de l'empresa amb la finalitat de fer la feina de la millor manera possible i obtenir millors resultats amb el mínim de sacrifici i el màxim de profit.

ETAPES DEL PROCÈS D'ORGANITZACIÓ


determinar els nivells d'rganització ( s'ha de definir qui decideix, controla i executa les tasques dins de l'empresa, aclarir la jerarquització de comandaments.
Atribuir les funcions de cada nivell de comandament ( assignar l'abast de la seva autoritat i resposabilitat, així com les persones que estan sota les seves ordres.)
Definir les relacionsentre els diferents nivells d'organització ( tots els nivells han d'estar coordinats i relacionats entre si ja que cadascun ocupa una tasca que es duu a terme abans o després de l'altra.)
Distribuir les funcions i els objectius destinats als treballadors ( de manera que es faci de forma clara i concreta, i s'agrupin en divisions o departaments segons l'activitat que es vulgui)

Definir les vies de comunicació del personal en tots el sentits

Entradas relacionadas: