Piaget

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

PIAGETels estadis de desenv.pels que a de passa un infant son:
estadi 1:
intelingencia sensomotriu(0-2añs)inteligencia practica sense representacio mental ni llengtge.
estadi2:inteligencia preoperatoria:(2-7añs)aparicio de llenguatge i representacio simbolica.actitud egocentrica
estadi3:inteligencia preoperatoria concreta:(7-12ans)pensament objectiu i raonament logic
estadi4:inteligencia operatoria formal:(12-16ans)es el nivell mes teoric i practic que pot arribar el desenvolupament.
segons piaget l'aprenentatge es crea a traves d'una assimilacio:
incorporacio de nova informacio ala estructura mental de la persona.
acomodacio:reorganitzacio d'elements de la estructuraun cop produida l'assimilacio. d'aquesta manera es crea un equilibri entre el medi exterior i el interior.
fines de l'ensenyança minima.
contribuir al desenvolupament fisic,social,afectiu i intelectual de l'infan.
cantribuir al desenvolupament intelectual, ajudar a l'adquisicio d' habits i moviments de posturals,a la comunicacio i al llenguatge ala bona convivencia i relacions socials i a que els infant prenguin una bona imatge d'ells mateixos.
continguts educatius en els cicles d'enseñança min.fomentar una primera aproximacio a1 llengua extrangera.
iniciar 1aprox.ala lectura i a la escritura
fomentar experiencies en habilitats matematiques sencilles.
iniciarse a la tecnologia de l'informacio
promoure experiencies visuals i de la musica.
areas:
1.coneixement de si mateix. propi cos,habits de nutricio,higiene,salut
1.elcos i la propia imatge.2.joc i mov.3actv.ala vida quotidiana.
4.cura personal i de salut.
2coneixements del'entorn.medi fisic-social,participacio de l'entorn
1.medi fisic.2.apropament a la natura.3.cultura i vida en societat.
3comunicacio i representacio:relacions entorn,expresio i sentiments.
1.lleng.verbal=escoltar,parlar,conversar,llengua escrita i literatura.
2.lleng.audivisual.3.lleng.artistic.4.lleng.coporal

Entradas relacionadas: