Perquè el creacionisme és una teoria fixista?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,86 KB

 
EVOLUCIÓ Explicacions Preevolucionistes
 
La tradició bíblica Explicava l’origen de l’home atenent la teoria creacionista, que se sostenia en Una interpretació literal del llibre del Gènesi.
Les seves teories bàsiques eren la creació separada i definitiva de totes les Espècies vives i la creació de l’home per Déu a la seva imatge i semblança. Aquestes condicions partien d’un supòsit fixista:
A saber, el caràcter inamovible de les espècies al llarg del temps. En el Segle XVIII, El creacionisme fixista va tenir Defensors com Carl von Linné(1707-1778) i Georges Cuvier(1769-1832). Consideraven que l’adaptabilitat dels individus al medi és el resultat o Producte d’un disseny intel·ligent.
I per a ells això evidenciava l’existència d’un creador darrere de tot el projecte de la vida. 

Explicacions Evolucionistes

La teoria de L’evolució de Darwin es pot sintetitzar en tres tesis fonamentals:

Les espècies s’esdevenen per transformacions continuades

. Totes les espècies provenen d’unes altres d’anteriors per mitjà de Canvis graduals. 

La selecció natural és el principi explicatiu de l’evolució

. Només es transmeten els canvis eficaços i els individus que millor S’adaptin al medi són els que transmeten hereditàriament les seves Característiques. 

L’èsser humà descendeix d’antics primats

El religiós Gregor Mendel(1822-1884) va formular Una teoria de l’herència en la qual assegurava que els caràcter hereditaris Estan determinats per factors específics(gens). A conseqüència d’aquestes Investigacions, les doctrines Mutacionistes expliquen els canvis en les característiques de les espècies A partir d’alteracions o mutacions del Material genètic.
La Combinació de la teoria de la selecció natural i les doctrines mutacionistes és La base de les teories sintètiques o Neodarwinisme.
L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ PRIMATSàAntropoides: 

Cercopitecs Hominoïdeus:

àHomínidsàArdipithecus RamidusàAustralopithecus afarensis: Austrolopithecus Robustus i Homo: Homo habilis-Homo erectus-Homo sapiens-Homo sapiens sapiensàPògnidsàXimpanzé, Goril·la, Orangutan L’antropologia i la Paleontologia són les ciències que avancen d’una manera constant amb cada Descobriment nou. Les teories canvien amb els descobriments que es fan. 

La teoria del Canelobre(Wolpoff)

Sosté que l’origen De l’ésser humà és multiregional i que els processos evolutius es van produir Arreu del món. Aquesta teoria es recolza pels fòssils trobats a diferents Regions del món. 

La teoria de L’arca de Noé(Stringer i Andrews)

 Afirma que l’ésser Humà actual té un origen únic que situa al continent africà. Els humans van Emigrar de l’Àfrica i van anar ocupant tot el món. Hi ha indicis que demostren Que els humans actuals evolucionem de l’Homo sapiens arcaic(est d’Àfrica).  L’HOMINITZACIÓ Els canvis més Importants en els homínids: 

Posició erecta

: Els nostres avantpassats eren Bípedes(caminaven sobre dos peus sense utilitzar les mans) i això va provocar Canvis anatòmics com ara pèrdua de la prensilitat dels peus, canvis en la Curvatura de la columna...Però sobretot va permetre l’alliberament de les dues Extremitats superiors.

Alliberament de les extremitats superiors

: Va Permetre que les mans s’especialitzessin en diferents funcions: manipulació D’objectes, la caça, la defensa i la construcció. Les mans van substituir la Boca com a òrgan de defensa i treball i va possibilitar la manipulació d’estris I la invenció de tota mena d’instruments. 

Desenvolupament cerebral

: El cervell esdevé Més gran i sobretot més complex. El desenvolupament cerebral fou l’element que Va fer possible que sorgissin les capacitats tècniques i simbòliqües de l’ésser Humà. èCapacitat tècnica:
És la capacitat de fabricar i utilitzar instruments per modificar L’entorn i satisfer així les nostres necessitats. Al llarg de la història les Tècniques es van polint i millorant.èCapacitat simbòlica:
És la capacitat que té l’ésser humà de crear i expressar-se per mitjà De símbols. Els símbols són signes Perquè prenen el lloc d’una altre realitat a la qual representen i Substitueixen. Els signes a més, són convencionals. Es a dir, no mantenen cap Tipus de relació casual ni de semblança amb la realitat a la qual representen , Sinó que la relació que els connecta l’han establerta les persones.   

Entradas relacionadas: