Perdua auditiva lleu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,37 KB

 

TEMA 2

Alteracions auditives

Tipus i graus de sordesa:

 • Transmissió: Afecten l’orella externa o l’orella mitjana.

 • Neurosensorials o percepció: Afecten l’orella interna o nervi auditiu.

Tipus de sordesa de percepció: (SEGONS LES CAUSES)

 • Genètiques: es calcula que més d’un 50% de les sordeses poden tenir una causa genètica.

 • Prenatals: Són les sordes que es generen durant l’embaràs bé per malalties de la mare o per la incompatibilitat Rh entre la sang de la mare i del fetus.

 • Neonatals: Són les produïdes durant el primer mes de vida, a causa de prematuritat, d’anòxia neonatal, traumatisme obstètric.

 • Adquirides durant la infància: A causa d’infeccions, neurinoma (tumor que afecta el nervi auditiu), traumatismes sonors, tòxiques (medicaments).

Tipus de sordesa de percepció: (SEGONS EL MOMENT D’APARICIÓ)

 • Prelocutiva: Quan apareix abans de l’adquisició del llenguatge (abans dels 2 anys)

 • Perilocutiva: Quan s’inicia mentre no està acabat el procés d’assoliment de la llengua (entre els 2 i 5/6 anys)

 • Postlocutiva: Quan apareix després que el procés d’adquisició ja està ben consolidat (a partir dels 6 anys)

Audiometria

 • Pèrdua auditiva lleugera: Pot comportar problemes per sentir la veu baixa i algunes consonants.

 • Pèrdua auditiva mitjana: Pot comportar pèrdua d’informació en converses i molt mala discriminació de paraules.

 • Pèrdua auditiva severa: Pot comportar que no se sentin converses a intensitat normal.

 • Pèrdua auditiva pregona: Pot comportar que no se senti parla i es percebi només vibració.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN L’INFANT AMB DEFICIÈNCIA AUDITIVA.

La sordesa té incidència en l’aprenentatge de la llengua. Els infants amb sordesa o sordceguesa requereixen estimulació auditiva i logopèdica per a l’adquisició del llenguatge, i també cal vetllar pel seu correcte desenvolupament en els àmbits social, afectiu i comunicatiu.

LA SORDCEGUESA.

És una discapacitat (no una enfermetat) sensorial en la pèrdua d’audició.

La majoria tenen encara o resta auditiva aprofitable o alguna resta visual. Tenen 2 grups.

 • Congènits: no han vist ni sentit mai.

 • Adquirits.

Causes: Son en el naixement prematurs, per meningitis (inflamació del teixit prim que envolta el cervell i la medul·la espinal) també per infeccions oculars/auditives, ictus, agents químics, tumors…

Intervenció educativa:

 • Es necessita una llengua de signes (hi han moltes vies) i es requereix un mediador per cada persona amb aquesta discapacitat.

 • És important facilitat tot tipus d'activitats extraescolars ja que és important per la comunicació amb els companys i l’entorn sigui satisfactòria.

Entradas relacionadas: