Jo pensant Descartes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,29 KB

 

CORRECCIÓ PREGUNTES DE Descartes PER A L´EXAMEN DE Gener


 1. Per què es pot dir que la filosofia cartesiana descansa sobre bases metafísiques?

Es pot dir això, donat que Descartes, per una banda i seguint la tradició filósòfica medieval, estableix que Déu és el fonament de l´existència del jo o ànima i del món físic, i, per una altra banda, és també Déu qui garantitza tot coneixement ferm i segur, és a dir, les idees innates, les quals no tindrien cap certesa si no ens les hagués implantat.


 1. Per què Descartes dóna una importància essencial a l´aplicació d´un mètode a la filosofia?

Descartes ha heretat de l´Edad Mitjana una tradició filósòfica en la que es donaven força desacords entre pensadors. La qüestió que li preocupa és que…com és possible que aquells, utilitzant la raó que és una eina tan poderosa per arribar a les veritats existents, no arribin a aquestes, que, al ser universals, haurien de ser les mateixes per a tots, annul.Lant tot desacord? Com a pensador hereu de la Nova Ciència, Descartes veu necessari aplicar un mètode per tal que la raó no s´equivoqui, i aquest mètode no és un altre que el mètode científic (hipotèticodeductiu), que tan bons fruits estava donant des de feia un temps.

(Aquí fem un incís: la part “hipotètica” del mètode científic, Descartes l´”ocupa” amb coneixements innats (regla de l´evidència), de manera que es distancia de l´autèntic mètode científic, pel que fa a la seva aplicació a ciències com la física, sinó que parteix de veritats autoevidents o axiomes, sent més proper a les matemàtiques.)

 1. Diferencia entre el dubte metòdic i el dubte escèptic.

Aquests dos tipus de dubte parteixen de bases de pensament oposades: la cartesiana (dogmática i racionalista) i l´escèptica, respectivament.


Descartes parteix de l´existència de veritats universals (idees innates), i el problema amb el que lluita és distingir-les d´aquells altres coneixements no veritables o veritables a mitges amb els que, moltes vegades se les confon; d´aquesta manera, vol aplicar el dubte com una eina de cara a distingir unes d´altres, posant-lo en una fase prèvia del seu raonament, una mena de “i si x fos fals?” , aplicant-lo a tot coneixement, fins i tot al més fiable que podem concebre (per això és “hiperbòlic”, perquè és exagerat, a l´ aplicar-lo a les matemàtiques, fins i tot).


En canvi, el dubte escèptic és una conseqüència lògica del fet de considerar que no existeixen veritats innates, de manera que tots els coneixements que tenim provenen de l´experiència i, per consegüent, no poden ser certs, sinó simplement probables. Així doncs, el dubte escèptic prové de l´actitud Intel.Lectual que considera que no existeix cap veritat ferma.

 1. Com “demostra” Descartes l´existència de Déu? Per què resulta tan important aquesta demostració?

Descartes es recolza en el famós argument de St. Anselm per “demostrar” racionalment l´existència de Déu: si nosaltres, éssers imperfets, podem tenir una idea de perfecció en la nostra ment (la idea de Déu), és imposible que aquesta ens vingui de nosaltres mateixos, per tant, ens l´ha d´haver imposada Déu. A més d´aquesta “prova” de l´existència de Déu, afegeix que la perfecció d´aquest va lligada forçosament amb la seva existència, ja que, si no existís no podría ser “perfecte” (li mancaria un aspecte fonamental per arribar a la perfecció).


Aquesta demostració resulta fonamental en Descartes, ja que Déu és la base epistemològica en la que es recolza tota la seva filosofia: per exemple, sense

l´existència de Déu no podem tenir cap coneixement cert (les idees innates no ho serien pas), ni sabríem si existeix el món físic o és una fantasia o un somni…


 1. Concepte de substància, tipus i com es relacionen entre elles.

Descartes entén la substància com allò que existeix per si sol sense necessitar de cap altra cosa per a existir. En distingeix tres tipus: el jo (ànima), el món i Déu. Pel que fa a la relació que mantenen aquestes tres substàncies, es pot entendre de dues maneres:


Ordo essendi: Déu és la substància que ha creat i manté les altres dues (Jo i Món). Aquesta concepció contradiu el concepte de substància esmentat abans.


Ordo cognoscendi: Després de dubtar de tot (dubte hiperbòlic), el primer que arribem a saber amb certeza és l´existència del Jo, tot seguit la de Déu i finalment, recolzant-nos en Déu, podem afirmar la del Món.


S´ha de tenir en compte que el Jo (ànima) i el Món (cos humà) són substàncies diferents però que alhora es troben relacionades, segons Descartes. Podríem tractar, doncs, la relació entre aquestes dues en l´humà, tot explicant que Descartes les separa d´aquesta manera per salvar com sigui la llibertat humana, i que no ens veiem afectats pel determinisme que comportaria la seva uníó. 1. Relaciona les bases epistemològiques que estableix l´autor amb:

 1. Els tipus d´idees.

Donat que Descartes és racionalista i dogmàtic i que els tres tipus d´idees que defensa són les Innates, Adquirides i Artificials, es pot dir que aquesta distinció demostra el Racionalisme de l´autor (al defensar un tipus innat d´idees, que són les veritables, al provenir de la raó, i, alhora, menysprear els sentits com a font de coneixement), comportant això també el seu dogmatisme: defensa de l´existència de veritats universals i indiscutibles.


 1. Les qualitats que estableix com a pròpies dels objectes.

Donat que les qualitats les divideix en “Primàries” i “Secundàries”, tot referint-se les primeres a les qualitats matemàtiques i mesurables dels objectes físics, i les segones als aspectos sensorials dels mateixos, està clara la relació: les primeres les considera veritablement presents en els objectes i són font de coneixement (racional), mentre que les segones no ho són pas (al provenir dels sentits).


 1. Relaciona les 4 fases del mètode amb els mecanismes mentals del coneixement.

Les 4 fases del mètode són: Evidència, Anàlisi, Síntesi i Enumeració (es pot explicar breument en què consisteixen) i els mecanismes mentals del coneixement són la Intuïció i la Deducció (i és important explicar en què consisteix cadascun), de manera que la relació és òbvia: l´evidència està basada en la intuïció (o captació immediata de les veritats innates autoevidents), mentre que les tres restants, ho están en la deducció (o encadenament de veritats, tot basant-se en una primera d´innata).


 1. Què signifiquen aquests conceptes?:

  1. Cogito: refereix al pensament, que és l´atribut principal del jo pensant o ànima.

  2. Extensió: refereix a la qualitat, pròpia dels cossos físics, d´ocupar un espai, i que és mesurable matemàticament.

  3. Mecanicisme: teoria cartesiana que caracteritza el món físic com una mena de mecanisme de rellotgeria, que funciona segons unes poques lleis fixes, i que fa d´ell un objecte matematitzable.


 1. Les qualitats que estableix com a pròpies dels objectes.

Donat que les qualitats les divideix en “Primàries” i “Secundàries”, tot referint-se les primeres a les qualitats matemàtiques i mesurables dels objectes físics, i les segones als aspectos sensorials dels mateixos, està clara la relació: les primeres les considera veritablement presents en els objectes i són font de coneixement (racional), mentre que les segones no ho són pas (al provenir dels sentits).


 1. Relaciona les 4 fases del mètode amb els mecanismes mentals del coneixement.

Les 4 fases del mètode són: Evidència, Anàlisi, Síntesi i Enumeració (es pot explicar breument en què consisteixen) i els mecanismes mentals del coneixement són la Intuïció i la Deducció (i és important explicar en què consisteix cadascun), de manera que la relació és òbvia: l´evidència està basada en la intuïció (o captació immediata de les veritats innates autoevidents), mentre que les tres restants, ho están en la deducció (o encadenament de veritats, tot basant-se en una primera d´innata).


 1. Què signifiquen aquests conceptes?:

  1. Cogito: refereix al pensament, que és l´atribut principal del jo pensant o ànima.

  2. Extensió: refereix a la qualitat, pròpia dels cossos físics, d´ocupar un espai, i que és mesurable matemàticament.

  3. Mecanicisme: teoria cartesiana que caracteritza el món físic com una mena de mecanisme de rellotgeria, que funciona segons unes poques lleis fixes, i que fa d´ell un objecte matematitzable.

Entradas relacionadas: