Patrimoni empresarial

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,79 KB

 

Què és la comptabilitat? Funcions i objectius


-És la ciencia económica que estudia el patrimoni empresarial, normes i els fonaments científics en què es basa la información económica de l’empresa.
(pública, inscrita al registre mercantil) OBJECTIUS:     Proporcionar informació económica a diferents àmbits i tipus d’usuaris a l’empresa i en el seu entorn:  -als directius: pq tinguen infor suficient per a pendre decisions i en la planificació d’accions futures. -als propietaris o accionistas: pq puguen comprobar que els seus interessos estinguen ben protegits  -als treballadors : dels resultats de l’empresa depèn el seu lloc de treball  -Als creditors, pq puguen saber si l’empresa presenta solvencia i suficients garanties que els done seguretat per a cobrar els crèdits.


Què és el Patrimoni empresarial?


És el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa, valorats en relació amba la finalitat a que es detinguen. Format per actiu, passiu i patrimoni net.


Què representa el patrimoni net i el passiu de l'empresa?


Reflecteix l’estructura financera de l’empresa (recursos propis  ex: capital social + deutes amb tercers aliens a l’empresa ex: proveïdors)


Què és una massa patrimonial? Indica les principals masses de l'actiu i el passiu


Representen els elements homogenis del patrimoni segons el criteri bàsic utilitzat per a la seua ordenació. Es poden agrupar segons el temps de permanencia a l’empresa.  -Actiu segons la seua disponibilitat o liquiditat(capacitat per a convertir-se en diners)   -Passiu: segons la seua exigibilitat( es vencen abans)

Què és el Balanç de Situació?


És un inventari en què s’ordenen convenientment els elements patrimonials que en aquest momento té l’empresa en masses patrimonials i que formen l’actiu i el passiu.


Què és el Pla General de Comptabilitat?


S’aplica obligatoriament a totes les empreses que hagen de portar una compatibilitat, siga jurídica, individual o societària.


Què és el compte de pèrdues i guanys?


Té com obj calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econòmic, a més s’ha d’explicitar la composició del resultat i les operacions que s’han realitzat.Explica què són els comptes anuals?


Comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memoria(documents que fromen una unitat)


Què és el quadre de comptes?


És una situación detallada i codificada de tots els elements patrimonials de l’empresa, expressant en comptes i diverses subdivisions amb un títol que indica el contingut


Què és la memòria?


És un doc de caract. Explicatiu que amplia el contingut d’altres comptes anuals. Com més amplis siguen els comentàris que incloguen, ajudaran als dstinataris i als usuaris daquesta infor a entendre la situación de l’empresa.


VARIACIONS ABSOLUTES I RELATIVES:


Es determinen les variacions(increments o disminucions) en termes absoluts i relatius, com anàlisi vertical, i es comparen amb les variacions d’un altre exercici econòmic, com anàlisi horitzontal.


RATIÓ:


És un quocient que relaciona dues magnituds econòmiques. En l’estudi dels estats comptables, una ràtio és un indicador que, mitjançant la comparació relativa de dos valors expressats en forma de quocient, analitza un aspecto específic de la situación de l’empresa i observa si esta prop d’un valor òptim o lluny d’un valor crític.


FONS DE MANIOBRA


:  és la part de l’actiu corrent que està finançada amb fons del patrimoni net i passiu no corrent.-També es pot entendre com la diferencia entre patrimoni ner i passiu no corrent i actiu no corrent, és a dir, l’actiu permanent existent dins l’actiu corrent: 

 

EQUILIBRI PATRIMONIAL:


  Consisteix en la igualtat básica en l’àmbit comptable, observant que les masses patrimonials integrats presenten unes correlacions una relació que garantisca el funcionament de l’empresa.

EQUILIBRI FINANCER:


   Observa que l’empresa estiga en disposició de fer front als pagaments i satisfer les obligacions essencials a la seua activitat en els terminis establerts.

EQUILIBRI ECONÒMIC


comprova que la rendibilitat de l’empresa siga conseqüent amb les inversions fetes amb els recursos financers utilitzats i amb la situación relativa d el’empresa en el seu mercat.


Entradas relacionadas: