Passiu no corrent

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,38 KB

 

ANÀLISI COMPTABLE:


consisteix en l’aplicació d’una sèrie de tècniques i procediments analítics per conèixer la situació patrimonial, financera i econòmica de l’empresa, amb l’objectiu de facilitar informació als agents econòmics que hi puguin estar interessats.

Anàlisi patrimonial:


La seva finalitat és estudiar l’estructura i la composició de l’actiu (estructura econòmica) i del patrimoni net i passiu (estructura financera), les relacions entre les diferents masses patrimonials i l’equilibri patrimonial. →Estructura financera (PN i passiu): proporció adequada del finançament en el patrimoni net, el passiu no corrent i el passiu corrent. →Estructura econòmica (actiu): proporció òptima de les inversions en l’actiu no corrent i en l’actiu corrent. →Correlacions patrimonials:
Les inversions que s’han fet amb els recursos mínims, permeten a l’empresa portar a terme la seva activitat de forma eficient.

Fons de maniobra


Conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se finançar durant el període de temps comprès entre el pagament als proveïdors de les existències comprades i el cobrament dels clients de les existències venudes. Informa sobre l'equilibri patrimonial amb l'anàlisi de les correlacions patrimonials. →Positiu:
l’empresa té un cert marge operatiu, és a dir, que la liquidació de les inversions a curt termini permeten pagar la totalitat del passiu (obligacions a curt termini).→Negatiu:
Implica que una part de les inversions a llarg termini estan finançadés per l’exigible a curt termini. Això podria provocar que l’empresa tingués problemes per afrontar els pagaments a curt termini, perquè per pagar els deutes corrents no en tindria prou amb la liquidació de les inversions corrents i hauria de recórrer a la venda de part de les inversions no corrents.

Estabilitat financera total:


L’empresa no té passiu, és a dir, tot el finançament prové dels recursos propis. No hi ha deutes a retornar.

Estabilitat financera normal:

L’actiu corrent és superior al passiu corrent i, per tant, el fons de maniobra és positiu. Aquesta és la situació ideal per a l’empresa, ja que els deutes a curt termini estan coberts totalment amb les inversions corrents i, a més, els recursos permanents financen una part d’aquestes inversions corrents.

Situació de suspensió de pagaments:


El fons de maniobra és negatiu perquè el passiu corrent és superior a l’actiu corrent. Això significa, que les obligacions de pagament a curt termini no es poden cobrir totalment amb les inversions corrents i, per tant, l’empresa té problemes de liquiditat i no pot pagar els deutes a curt termini.

Desequilibri financer a llarg termini:

L’empresa no té recursos propis perquè ha acumulat pèrdues per l’import del patrimoni net. Per tant, tot el seu finançament està format per obligacions de pagament.

Situació de fallida:

L’empresa ha acumulat pèrdues superiors al patrimoni net. (ANC i AC (70%); Pèrdues (30%); PNC i PC (100%)).

Anàlisi financera:


El seu objectiu és conèixer la solvència i la liquiditat de les inversions empresarials, és a dir, la seva estabilitat financera. Amb aquesta anàlisi es coneix la capacitat que té l’empresa per fer front a les obligacions a curt i llarg termini.

Liquiditat


Capacitat de l’empresa per pagar els deutes a curt termini.

Solvència

Capacitat de l’empresa per pagar els deutes a llarg termini.

Solvència (A/P):


→Si és >1 és solvent, no té problemes per pagar els deutes. →Si és <> està en situació de fallida, no pot pagar els deutes que té amb totes les seves inversions.

Liquiditat (AC/PC):

→Si és > 2 té un excés de liquiditat, és a dir, part de les inversions en actiu corrent (que no tenen gaire rendibilitat) podrien transformar-se en inversions en immobilitzat (amb major rendibilitat).→Si està entre 1 i 2 no té problemes per pagar els deutes a curt termini, ja que disposa de suficients inversions a curt termini.→Si és <> risc de suspensió de pagaments, problemes per pagar els deutes a curt termini.

Tresoreria (R+D/PC):→

Si és força més gran que 1 té un excés de liquiditat, és a dir, part dels drets de cobrament i dels saldos en bancs i caixa (que no tenen gaire rendibilitat) podrien transformar-se en inversions en immobilitzat (amb major rendibilitat).→Si és > 1 pot fer front als deutes a curt termini amb els drets de cobrament i els saldos en bancs i caixa.→Si és <> risc de suspensió de pagaments, no pot pagar els deutes a curt termini amb els drets de cobrament i els saldos a curt termini en bancs i caixa.

Disponibilitats (D/PC):→

Si és > 0,4 té un excés de tresoreria, és a dir, podria destinar més diners que ara estan al banc o en efectiu per fer inversions més rendibles.→Si està entre 0,3 i 0,4 té un nivell correcte de tresoreria.→Si és <>pot tenir problemes per pagar els deutes a curt termini, ja que disposa de pocs diners en saldos de bancs i caixa.

Endeutament (P/PN+P):→

Si és > 0,6 es considera que l’empresa està massa endeutada.→Si està entre 0,4 i 0,6 la relació entre fons propis i aliens és correcta.→Si és <>l’empresa es pot endeutar més i així, portar a terme inversions interessants.

Estructura del deute (PC/P):→

Com més gran sigui, més importants són els deutes a curt termini en relació als deutes totals de l’empresa.El comentari es pot fer en percentatges: "per cada 100 euros de deutes, l’empresa ha de pagar x euros a curt termini."


Anàlisi econòmica


Estudia els resultats de l’empresa a partir del compte de pèrdues i guanys per conèixer la seva estructura i la rendibilitat de les inversions.

Anàlisi estàtica:


es calcula el percentatge que cada concepte representa sobre el total dels ingressos d’explotació.

Anàlisi dinàmica

Es calcula la variació percentual que ha experimentat cadascun dels elements del compte de Pèrdues i guanys respecte l’exercici econòmic anterior.

Rendibilitat econòmica (BAII/Actiu):


Per cada euro invertit a l'empresa proporciona un benefici abans d'interessos i impostos de x euros. 

Rendibilitat de vendes (BAII/Vendes):

Per cada euro venut s'obté un benefici abans d'interessos i impostos de x euros.

Rotació (Vendes/Actiu):

Per cada euro invertit a l'empresa s'obtenen x vendes.

Rendibilitat financera (BN/PN):


Cada euro de recursos propis de què disposa l'empresa genera un benefici net de x euros.

Marge (BN/Vendes):

Per cada euro venut s'obté un benefici net de x euros.

Rotació (Vendes/Actiu):

Per cada euro invertit a l'empresa d'obtenen x vendes.

Palanquejament (Actiu/PN)

Per cada euro de recursos propis de què disposa, l'empresa ha dut a terme x inversions. Efecte palanquejament (BAI·Actiu/BAII·PN): només en el cas que l’efecte palanquejament sigui superior a 1, un augment de l’endeutament de l’empresa provocarà un increment en la rendibilitat financera i, per tant, a l’empresa li interessarà endeutar-se. Un valor inferior a 1 indica que no és convenient augmentar el deute perquè el seu efecte provocarà una disminució de la rendibilitat financera.

Auditoria:


procediment que consisteix a analitzar si les anotacions comptables descriuen adequadament els fets que les han produït i acaba amb l’elaboració d’un informe sobre la fiabilitat de la informació econòmica i financera analitzada.

Auditoria externa:

els auditors són professionals independents a l’empresa.

Auditoria interna:

els auditors formen part del personal de l’empresa.

Auditoria financera:

s’examinen i verifiquen els comptes anuals de l’empresa.

Auditoria operativa:

es revisen els procediments interns de l’empresa per verificar si es compleixen els objectius i si l’estructura global de l’empresa és eficient.


Període mitjà de maduració:


és la durada mitjana del cicle d’explotació, és a dir, el temps que normalment tarda l’empresa a recuperar els diners invertits en el procés productiu.

PMa

Període mitjà d’aprovisionament. Nombre de dies que les matèries primeres estan emmagatzemades a l’espera de ser incorporades al procés productiu.

PMf

Període mitjà de fabricació. Nombre de dies que es tarda a fabricar els productes.

PMv

Període mitjà de venda. Nombre de dies que els productes fabricats tarden en ser venuts.

PMc

Període mitjà de cobrament. Nombre de dies que passen abans de cobrar les factures dels clients.

PMp

Període mitjà de pagament. Nombre de dies que transcorren abans de pagar les factures als proveïdors.

Període mitjà de maduració econòmic


És el temps que dura el cicle d’explotació des que les matèries primeres entren al magatzem fins que es cobren les factures corresponents a la venda. (PME=PMa+PMf+PMv+PMc).

Període mitjà de maduració financer


És el temps que tarda l’empresa en recuperar els diners invertits en el procés productiu. (PME-PMp).

Fons de maniobra necessari


és el conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el cicle d’explotació.Es pot calcular sumant tots els saldos mitjans d’existències amb el saldo mitjà de clients i restant el saldo mitjà de proveïdors.→Si FM <> l’empresa té problemes de liquiditat, perquè amb l’actiu corrent no en té prou per finançar totalment el cicle d’explotació. →Si FM > FMN:
l’empresa té un excés de fons de maniobra i, per tant, podria invertir l’actiu circulant que no necessita per finançar el cicle d’explotació en una inversió no corrent que li permetés obtenir un rendiment superior.


Entradas relacionadas: