Partits segona república

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,79 KB

 

Els Partits polítics

Durant El període de la República sorgeix una pluralitat de partits Polítics important:

1
Partits Republicans d’àmbit estatal:

- Esquerra Izquierda Republicana
. És el partit més important. Representant: Manuel Azaña.

Partido Radical-socialista


. Deriva del Partit Radical.

- Centre Partit Radical
. És un partit anticlerical i anticatalanista però de gestió més Conservadora. Representant: Alexandre Lerroux.

Partit Progressista


. Representant: Nicet Alcalá Zamora

- Dreta Partit Agrari
. Sorgeix arrel de la problemàtica de la població rural i obtindrà El suport de la pagesia.

Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA)


. Represen-tant: José Mª Gil Robles.

2
Partits D’àmbit autonòmic:

- Esquerra Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
. Partit que va néixer al 1931 com a uníó de diferents partits Polítics amb tendències comú-nes. Representants: Francesc Macià i Lluís Companys.

Organització Republicana Autonomista Gallega (ORGA)


. És un partit nacionalista gallec. Representant: Casares Quiroga.

- Centre Lliga Catalana
. Malgrat ser la seva proposta política és conservadora, es pot Considerar de centre ja que la proposta nacionalista no té ca-Buda a Les dretes. Representant: Francesc Cambó.

Partit Nacionalista Basc (PNV)


. Representant: J. A. Aguirre.

- Monàrquics Tot I que són una minoria, continua havent-hi partits que defensen i Creuen en la monarquia. Entre ells hi ha el partit Carlista que Adopta el nom de Comuníón Tradicionlista.

3
Partits De base obrera:

- Esquerra Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
. En aquest període comença a tenir un ressò important, en tindrà Sobretot durant la Guerra Civil. Representants: Ildefons Prieto i Largo Caballero.

Partit Comunista d’Espanya (PCE)


. Tindrà un relleu important durant la Guerra Civil. Representants: Dolors Ibarruri i Federica Montseny.

Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM)


. Tindrà un caire més radi-cal. Representant: Andreu Nin.

- Autoritaris Falange Espanyola
. Partit creat per José Antonio Primo de Rivera de tendència feixista I paramilitar.

Joventuts Ofensives Nacionals Sindicalistes (JONS)


. Un grup que va agrupar a joves per educar-los en la importància de L’estat.

Pel Que fa als sindicats, n’hi haurà tres d’importants:

Uníó General de Treballadors (UGT)


, Vinculat al PSOE.

Comissió Nacional de Treballadors (CNT)


, Amb Ángel Pestaña com a representant.

Federació Anarquista Ibèrica (FAI)


, Amb representants com Durruti i Bonaventura.

* S’uniran formant la Falange Española de la FEN y de la JONS
.

Entradas relacionadas: