Paco

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,72 KB

Societat interes social:sn aquelles q no pretenen obtenir beneficis, sino satisfer les necessitats comunes dels seus memebrees.Societat anonima:societat capitalista sa de regisrar cm societat am personalitat juridica i a de pagar amb impostos de societat.Societat comandataria x accions:te finalitat capitalista amb gestio k la fa el propietari(minim de 60.101,21€).Societat colectiva:societat amb qualitatts personals del socis k son determinats ja k es tracta de una societat personalista.Soc personalista:sn aquelles societats q les qualitats personals dels socis son determinants pel el funcionament del'empresa.S. Civil publica: sn aquelles que els poders entre socis sn publics i es constitueixen mitjançant escriptures publiques otorgada davant notari.Empresa indivd: tracta 1 persona fisica k realitza en nom propi mitjançant una empresa, activitatcomercial, indutrial o professional.Impost Societats:impost directa k paguen les societats mercantils dels beneficis k obten en el qual la quantitat a pagar es proporcional al benefici obtingut(sempre mateix)


  societat labora:societats anonimes o de responabilitat limitada en k la mayoria de capital social es propietat dels treballadors del treballadors que presenten serveis retribuits de manera persona i directe i la relacio laboral del quals es caracter indefinit.societat respons limit: societat capitalista apropiada per a societats amb pocs socis i k no necesiten una xifra elevada d capital.Societat comandataria simple: societat capitalista en la qual la gestio la fa el propetari,no te minim establert. Societat mercantil: societats poden ser personalistes o capitalistes.Societat capitalista: son aquelles societats que el capital te mes importancia que les caracteristiques personal.Societat civil priva: es basa en contacte pel qual 2 o mes persones s'obliguen a passar en comú diners,bens o industria amb voluntad de reparti-se'n els guanys. IRPF: es un impost directe que recau sobre les persones que han obtingut rendes procedents del seu treball,del seu capital o d'altres fonts d'ingresos.Participacions:son parts iguals acumulables i invisibles del capital d'una societat de responsabilitat limitada k no poden incorporarse a tituls negociables ni dirse accions.Accions:son parts aliquota(iguals)del capital d'una societat anonima.

Entradas relacionadas: