Pac comptabilitat de costos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,25 KB

 

Comptabilitat analítica o de costos:


 és una part  de la comptabilitat de gestió centrada en el càlcul del cost unitari del producte o servei objecte.

Cost


Valor de consum de materials per poder fabricar un producte o servei. És un concepte associat a la comptabilitat interna.

Despesa


Concepte de la comptabilitat financera externa. Es relacionen amb l'adquisició de béns i serveis per ser consumits en el procés productiu o per ser venuts. La majoria de despeses comporten obligac. De pagament a tercers. L'excepció són les amortitzacions i els deterioraments.

Serveis exteriors


Serveis de naturalesa diversa adquirits per l'empresa: Despeses en investigació i desenvolupament de l'exercici, Arrendaments i canons, Reparacions i conservació, Serveis de professionals independents, Transports, Primes d'assegurances, Serveis bancaris i similars, Publicitat, Subministres, Altres serveis, Despeses de personal, Despeses financeres. 

Tributs


Es recullen els imports de l'impost sobre beneficis meritats en l'exercici i l'import dels tributs dels qual l'empresa n'és contribuent. Formaran part del cost del producte quan el tribut recaigui de forma directa sobre l'activitat que es desenvolupa. No formes part del cost quan recaiguin.

Dotacions per amortitzacions


És l'expressió de la depreciació sistemàtica anual efectiva soferta per l'immobilitzat intangible i material per l'aplicació. L'amortització que formarà part de cost de producció serà la real dels béns. L'amortització real pot coincidir o no amb l'amortització financera ja que l'empresa pot optar per amortitzar els actius de forma accelerada. Per tant, la xifra registrada en la comptabilitat financera no es correspondrà amb la depreciació real soferta pel bé d'inversió en el període en curs.

La majoria de les despeses d'una empresa poden convertir-se en cost en la mesura que questes despeses serveixen per valorar els béns que produïm o els serveis oferts i altra banda per calcular marges i resultats parcials.

Despeses que no són costos


Són elements que apareixen al grup 6 que no es consideren costos. Primer es gasta i després es consumeix, en la mesura que els béns són consumits en el procés productiu es converteixen en costos. Podem concloure que el consum de béns només serà cost si és necessari.

Costos i despeses que no coincideixin quant a la quantificació


En l'amort, la comptabilitat financera amortitza elements d'immobilitzat a partir de criteris fiscals mentre que la analítica amortitza segons criteris d'activitat efectiva i es poden produir diferències d'incorporació de caràcter quantitatiu. 

Ingressos diferents entre la comptabilitat financera i analítica


La comptabilitat financera té en compte tots els ingressos del període a l'hora de calcular el resultat, mentre que la comptabilitat analítica només pren en consideració els ingressos derivats de l'activitat ordinària de l'empresa.

Existències inicials + compres - existències finals = Consum

Compra:


 Adquisició d'un determinat bé. La compra origina una despesa però no necessàriament un cost ja que no té perquè complir el requisit del consum. Es pot comprar una  quantitat d'un bé i consumir-se una quantitat diferent

Inversió


Suposa l'adquisició de béns que formaran part de la infraestructura de l'empresa durant diversos exercicis econòmics. L'objectiu és obtenir un benefici com a conseqüència de la seva utilització. Es considerarà cost del producte l'amortització real anual. 

Pagament


Sortida de tresoreria. No totes les despeses i costos es paguen. Les despeses de l'immob constitueixen despesa i cost, però no en cap pagam. Hi ha pagaments que no corresponen a despeses ni a costos com els beneficis que es reparteixen els accionistes en forma de dividends

Marges


Instrum de comparació i mesurament d'ingressos amb costos parcial.

Marge industrial:


 diferèn entre ingres per venda i cost de  producció venuda.

Marge comercial:


 Diferència entre el marge industrial i els costos comercials.

Els Resultats:


 És la comparació dels ingressos i la totalitat dels costos.

Compte de resultats analític


Ingressos per vendes - Cost de la producció venuda = Marge industrial - Costos comercials = Marge comercial - Costos d'administració = Resultat de la comptabilitat analítica

Fórmules de la comptabilitat de costos


Cost de la producció venuda del període (CPP) + Exis inicials PC - Exis finals PC = Cost de la producció acabada (CPA) + Exist inicials PA - Exist finals PA = Cost de la producció venuda (CPV)

CPP


Estarà format pels costos necessaris per acabar les existències inicials que estaven en curs per començar i acabar les unitats durant el període. Així com per començar unitats i deixar-les sense acabar, exis finals de prod en curs

CPA


Estarà format per aquells costos que han sigut utilitzats en els productes acabats, el CPP se li afegirà el cost de les existències inicials de prod en curs. Aquest cost estarà format per aquelles existències que es van començar en el període anterior i que acaben en l'actual, deduint el cost que tenen incorporat les existències finals de producte en curs les que no s'han acabat en el període

CPV


Estarà format pel valor de les existències inicials de productes acabats, les unitats que es van acabar en el període anterior però que no es van vendre més el CPA, sent el total d'aquestes dues unitats, el valor dels productes disponibles per la venda.
 A aquest valor li deduirem el cost de les existències que al final del període s'han quedat en el magatzem sense vendre i d'aquesta manera obtindrem el cost dels productes venuts.

Entradas relacionadas: