Org.Empresa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,74 KB

 
Empresa Multinacional:AVANTAGES:-Creacio d'ocupació:Gran part de l'ocupació es crea en paisos diferents de la multinacional.Es crea en paisos en via de desembolupament -Transeferencia de tecnologia: les empreses multinacionals son qui tenen la tecnologia mes avançada.Millora d'exportacions:Tindre una multinacional a un pais vol dir qe productes es poden vendre a l'estranger i aixi millora la competivitat.INCONVENIENTS: -Influencia economica i politica:El valor d'una producció es superior al valor de la producció total de paisos sencers, amb aquesta aventage pot influenciar econ i polit. -Influencia social: Les multinacionals poden arribar a influir en la identitad propia dels territoris en que s'intal·len en termes de modes, costums i fins i tot valors.-Conflicte de interesos:les multinacionals poden anar en direccio contraria al desembolupament de la zona que sinstal·len i afavorir les formes d'explotació de treball.La petita i mitjana empresa:AVANTAGES:-Flexibilitat:La seva dimensio i la seva estructura ermeten mes agilitat en la adaptació de les situacions canviants en els mercats.-Proximitat:El tipus de relacio amb el client mes directa que en les grans empreses es un avantage competititu a nivell local.-Escassa Conflictivitat:Moltes d'aquestes empreses son personalistes-Adaptabilitat:Existeixen els bens de serveis, la tecnologia te molt poc nivell comparada amb la multinaconal per la escasa demanda.INCONVENIENTS:-Finançament:No poden accedir a determinades formes de finançament,els recursos naturals son molt mes cars qe els que pot tenir una gran empresa.-Escassa força negociadora:La seva grandaria els dificulta la imposició de condicions a proveidors clients.-Control:A causa de les seves dimensions poden ser adquirides per multinacionals-Tècnica:Tenen molt menys recursos per investigar o avançar en noves tecnologies, no tenen persones amb una elevada qualificació-Preus:No poden fabricar series grans de productes-Menor formació:l'empresari te - coneixements que una multinacional, disposa de -informació.


Localització de l'empresa: pot ser aprop de les primeres materies a prop dels mercats o en funcio d'altres caracteristiques de l'entorn-A prop de les primeres materies: -A prop dels mercats:les primeres materies es poden obtenir amb facilitat en qualsevol lloc, per tant l'empresa s'intalara on hi hagi demanda-En funcio d'altres caracteristiques de l'entorn: costos inferiors, salaris baixos, impostos i preus baixos,sòl molt asequible per montar una gran nau.Per aixo un gran empresa te que esta tecnificada.L'entorn especific: format per -Els proveidors:proporciones les pirmes materies -Entitats Financeres: faciliten els credits -Els clients: son les persones fisiques i les empreses que compren bens i serveis -La competencia:son les altres empreses que produeixen els mateixos bens i serveis -L'administració: regula el funcionament de l'empresa -l'entorn natural: obliga a tenir cura dels residus -Les infrastucutures: faciliten les comunicacions L'entorn general: format per -Factor economics:dintre dels facots econmoics hi trobem: El nivell de desembolupament,La disponibilitat de les primeres materies, Disponibilitat de ma d'obra adequada, La forma de mercat, El nivell d'impostos, la legislacio de diversses arees.-Factors politics: Les tendencies ideologiques del govern, L'estabilitat de un pais, Les politiques adoptades per altres paisos, L'educació i formació profesional-Factors tecnologics -Facots socials: Les creences religioses, La iniciativa empresarial, El sistema educatiu, L'actitud envers la despesa de l'estalvi, L'actitud envers el treball, La discriminació per raons de raça Factors Productius: -Recursos Naturals -El treball -El capital fisic -La iniciativa empresarial Els bens: es clasifiquen en Bens LLiures:els que son molt abundants Bens economics: els que son escassos en relacio amb necesitats o els destjos personals

Entradas relacionadas: