Organització formal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

 
INCENTIUS DE L'EMPRESA: ELS DINERS ( tant serveixen per cobrir unes necessitats vitals com unes necessitats d'estatus. Perque els diners siguin motivadors,cal que el treballdor noti que l'empresa és conscient del seu esforç en la feina, quel'hi reconeix, i que és per això que li paga més.)
EXPECTATIVES DE FUTUR ( quan el treballdor tingui possibilitats d'ascendir el lloc de treball o bé els seus esforços tinguin algun tipus de repercussió professional, tindrà més motivació per realitzar la seva feina. ) EL RECONEIXEMENT DEL TREBALL ( s'ha e tenir en compte l'efor´que fa cada persona en el seu lloc de treball, que sigui quin sigui el lloc que ocupa en l'empresa i cal recompensar-lo d'alguna manera.) LA COL·LABORACIÓ EN EL TREBALL ( cal aconseguir que els treballadors se sentin part de l'empresa i s'adonin que la seva col·laboració és necessaria per al seu funcionament. Per això se li otorguen responsabilitats; fer-los participis de la fixació d'objectius, informar-los dels resultats dels obtinguts, demana'ls-hi opinions..)

LA TEORIA MÉS IMPORTANT ÉS LA DE Maslow

Es basa enque classifica les necessitats que s'han de satisfer en 5 nivells de manera progessiva. Aquestes constitueixen una font de motivació que desapareix a mesura que es van satisfent.

:NECESSITATS FISIOL'OGIQUES:

( Són les primeres que ens trobem i corresponent a les necessitats bàsiques. L'individu arriba a creure que si té menjar garantit a tota la vida, serà felíç i no desitjarà res mes.)
NECESSITATS DE SEGURETAT ( apareixen quan les necessitat fisiòlogiques estan satisfetes. D'alguna manera serveixen per consolidar el que s'ha obtingut fins ara, com un contracte indefinit, una assegurança.. )
NECESSITAT D'ESTATUS ( agruparien les necessitat d'amor d'afecte i de sentir-´se acceptat per la comunitat. Des del punt de vista de l'empresa seria sentir-se acceptat per la comunitat).
Necessitat de la pròpia estima ( són aquelles necesitats d'arribar a tenir confiança en un mateix, tenir fama , prestigi, que aplicat a la empresa seria la capacitat de treball de l'individu. )
Necessitat d'autorealització ( és el nivell mes alt de la piràmide. Es refereix al desig d'arribar fins allà on es pugui ser capaç d'arribar., d'assolir les metes que un s'ha plantejat ala vida i, per tant, també dins de l'empresa on podrien ser,, per exemple, arribar a ser director.)

L'organització formal:

  perque hi hagi COORDINACIÓ es primordial la transmissió de informació entre els membres que formen l'organització. Podem definir L'ORGANITZACIÓ FORMAL com aquella que ha estat consientment definida per afrontar els objectius de l'empresa i situar-hi cada membre en el lloc mes adient. Perque aquesta funcioni es promordial que cadascun del elements sàpiga quin és el seu paper i la seva responsabilitat, per tant, ha d'estar ben definida i ha de ser comprensible per a totes ler persones que hi treballen, és a dir, ha d'estar ben estructurada

. ELS ORGANIGRAMES:

Són la representació gràfica, sintètica i simplificada de l'estructura de l'organització formal de l'empresa, i donen a conèixer les característiques primordials d'aquesta estructura.

Carcaterístiques: :

1ser fàcilment comprensibles.
2presentar i diferenciar els elements importants que componen l'empresa per exemple en departament o seccions.

3

Incloure la denominació específica de cada unitat que representa. Departament de vendes o secció de mobles de cuina.

4

Monstrar correctament la jerarquia existent a l'empresa.
MODELS D'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA:  A) Model lineal o jeràrquic( tothom depend d'un superior que es qui dona les ordres, només se'n poden rebre d'aquesta persona. -empreses petites, mitjanes o gran empreses amb explotacions simples o processos d'un sol producte) . AVANTATGES (1.  és un sistema d'organització senzill. 2.L'autoritat i les àrees de responsabilitat es troben clarament definides. 3.Les decision es poden prendre amb rapidesa) INCONVENIENTS ( hi ha falta d'especialització per part dels caps i una excessiva concentració d'autoritat. 2Manca la flexibilitat i motivació dels subordinats).

Model Funcional :

es caracteritza x la existència d'especialistes que dediquen tot el seu esforç a una tasca concreta, tots el nivells inferiors estàn connectats a diversos caps i cadascun d'ells desenvolupa una funció de la qual és especialista. AVANTATGES ( 1.Permet disposar d'especialistes dins la mateixa empresa i els empleats es dediquen únicament a la seva activitat. 2no és la jerarquia sinó l'especialitat qui promou les decisiosn. 3les comunicacions són efectuades directament sense necessitat d'intermediaris, ) INCONVENIENTS ( cada treballador pot rebre ordres de més d'un cap i això pot portar a ordres contraposades, per la qual cosa es poden crear conflictes de convivència. )

Entradas relacionadas: