Oracions

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,38 KB

 
Text narratiu
És aquell que explica una experiència, ens exposa uns fets emmarcats en el temps.
L'
estructura és imprescindible. Els elements fonamentals d'una narració són l'acció (què), els protagonistes (qui), el motiu (per què), el temps (quan) i l'espai (on).
Es pot construir des de punts de vista diferents:
Global, des de la visió d'un personatge. En 1º persona.
Puntual, el punt de vista se situa en personatges diferents.
Omniscient, des del punt de vista del narrador. En 1º persona.
Característiques:
Estructurals
- Plantejament, nus i desenllaç. Es basa en el seguiment cronològic dels fets (pot ser alterat)
Gramaticals
-
Connectors temporals: després, sempre...
-
Temps perfectiu: havia fet, va dir...
Tipus de textos:
Novel·la, conte, notícia, acudit, crònica, reportatge, guió d'una pel·lícula, còmic, biografia, llibre de memòries...
Text expositiu
És aquell que ens explica conceptes per entendre el món. El seu objectiu és fer comprendre tots aquells fenòmens de la natura i la humanitat partint d'una realitat que ens envolta.
Característiques:
Estructurals
-
Introducció: On s'informa d'allò de què es parlarà. De vegades, es fa referència als motius que han conduït a
tractar-lo.
-
Desenvolupament: Allà on s'expressen les idees. Pot ser inductiu (quan l'exposició comença amb la
presentació d'aspectes particulars i avança cap als generals), o deductiu (quan es parteix d'una idea que
s'explica i s'exemplifica).
-
Conclusió: On es referència a allò de que s'ha parlat.
Gramaticals
-
Llenguatge especialitzat: xefs, maîtres...
-
Oracions subordinades: causals, consecutives i finals.
Tipus de textos:
Manuals, enciclopèdies, revistes especialitzades, monografies, memòries, documentals, reportatges, diccionaris, treballs de recerca...
Text argumentatiu
És aquell que expressa idees i opinions de l'emissor, i el seu objectiu és convèncer al receptor.
Característiques:
Estructurals (també pot ser deductiva o inductiva)
L'estructura bàsica d'una argumentació és
introducció (s'hi presenta la tesi que es vol demostrar), tesi i antitesi (arguments que corroboren la tesi) i conclusió.
Gramaticals
-
Anàfores lèxiques: repeticions de paraules, sinònims...
-
Connectors que expressen causa o conseqüència: ja que, doncs, per tant...
-
Exclamacions i interrogacions
-
Marques d'ordre: en primer lloc, tot seguit, d'altra banda...
- Predomini de les
oracions subordinades.
- Preguntes retòriques i ús de
recursos retòrics: metàfores, comparacions...
-
Ús de la negació
-
Ús de fórmules diverses per atreure l'atenció i l'interès del receptor: citacions de frases cèlebres, al·lusions a
persones conegudes...
-
Verbs de preferència
-
Verbs que indiquen causa i conseqüència: causar, motivar, resultar...
Tipus de textos
Sermons, debats, mítings, articles d'opinió, publicitat, crítiques, assaig, editorials, cartes al director...
Text descriptiu
Ens explica com són les coses en un marc especial, defineix un concepte, una paraula o un paisatge, etc.
Característiques:
Estructurals
- Sol constar de dos parts:
tema (motiu de la descripció, se'n fa una definició), expansió (desenvolupa el tema amb nova informació). Les enumeracions poden ser selectives o exhaustives. Diferents estructures segons l'objecte definit:
- De més
general a més concret
- De
dalt a baix
-
Denominació - definició - expansió


Hi ha dos tipus de descripcions: objectiva (quan hi ha les característiques del que s'aprecia sense cap valoració personal -funció referencial-), i subjectiva (hi ha barreja d'apreciacions personals -funció poètica o emotiva-).
Gramaticals
-
Adverbis de lloc i manera
-
Anàfores lèxiques i gramaticals
-
Recursos retòrics: comparacions, metàfores, hipèrboles...
-
Oracions de predicat nominal
-
Presència d'adjectius i noms qualificatius: aspra, atordidora...
-
Puntuació: comes en les enumeracions i punt i coma en les sèries llargues.
-
Verbs imperfectius: present i imperfet.
Tipus de textos:
Monòlegs, postals, cartes, notícies, textos literaris...
Text instructiu
És aquell que incideix en un comportament determinat en el futur. La seva finalitat també és la d'aconsellar, recomanar o obligar.
Característiques:
Estructurals (no hi ha una estructura única). L'estructura més comuna és:
-
Enumeració dels elements
-
Passos que cal seguir
-
Il·lustracions, gràfics o esquemes per facilitar la comprensió
Gramaticals:
-
Connectors d'ordre i temporals
-
Frases curtes
-
Lèxic molt especialitzat
-
Marcadors textuals
-
Oracions condicionals
-
Perífrasis d'obligació


- Predomini de la
3º pers. sing. i la 2º pl.
- Temps verbals: sobretot l'
imperatiu. També futur i present
- Ús de
cardinals i ordinals
- Ús del
pronom impersonal es, per generalitzar l'acció
Tipus de textos:
Consells, enunciats de preguntes, manuals d'ús, receptes de cuina, lleis, normes, bases de concursos, instruccions per omplir, formularis...
Text conversacional
La conversa és la forma de comunicació oral més important dels éssers humans. És un intercanvi oral entre dues o més persones que alternen les seues intervencions per construir un text i desenvolupar un tema.
Característiques:
Estructurals
- Establiment de la comunicació
“Escolti!”
- Salutacions
- Preparació del tema de conversa
“Saps què?”
- Desenvolupament del tema
- Conclusió, frases que valorem la conversa mantinguda
- Tancament
Gramaticals
- Ús de registre col·loquial
Modalitats
- Diàleg cara a cara
- Conversa telefònica
- Tertúlia (grup que es troba per conversar d'alguna cosa)
- Col·loqui (intercanvi d'opinions entre dues o més persones sobre un tema fixat prèviament)
- Debat (diàleg sobre un tema establert prèviament entre dues o més persones que defensen criteris oposats)
Text predictiu
Expressa un conjunt d'esdeveniments que creiem que poden ocórrer en el futur.
Característiques:
Gramaticals
- Adverbis de dubte
- Connectors de temps
- Oracions condicionals
- Perífrasis de probabilitat (deure + inf.)
- Ús del present amb valor de futur (faig x, vaig a fer x)
- Verbs en futur
Textos predictius:
Horòscops, prediccions meteorològiques, textos amb previsions econòmiques, polítiques...
Text retòric
Es distingeix per tenir una funció essencialment estètica

Entradas relacionadas: