Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,76 KB

 
L'oracio simpleNivell A - les categories lexiques o gramaticals. (nom, verb, adjectiu, adver b i, determinant, preposicio, pronom , conjuncio i intergecci o )Nivell B - Els sintagmes o estroctures. (S . Adverviel, S.prep, SN i SV)Nivell C - Les funcions sintactiques (nucli, hi a un del SN i un altre al SV, CN, CC, CI, CN i Esp)Oracio: unitat minima de comunicacio completa, autonoma sintacticament constituida pel SN dubjecte i el SV predicat . Sintagma: conjunt de paraules dominat per una categoria gramatical que n'es el nucli (SN, Sadj, SV, SAdv, Sprep) SN: es l'estructura gramatical que te per nucli un nom. SV: es l'estructura gramatical que te per nucli un verb. Els signes de puntuacio: punt i coma: el punt i coma indica una pausa mitjana, mes llarga que la coma i mes cuta que el punt. Per aixo s'utilitza per separar dues oracions completes, pero que estan estretament relacionadas per el significat.Els dos punts: els dos punts marquen una pausa mitjana i s'utilitzen principalmente per introduir un exemple o una enumeració que explica o aclareix una idea anunciada.

Entradas relacionadas: