Oraciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

4. En presència d’acid sulfúric, el permanganat de potassi (KMnO 4 ) reacciona amb
el peròxid d’hidrogen (H 2 O 2 ) per tal de donar oxigen, sulfat de manganès (II),
sulfat de potassi i aigua.
a) Escriviu la reacció i ajusteu-la pel mètode de l’ió-electró.
b) Calculeu el volum d’oxigen que s’alliberarà a 1,013 10 5 Pa i 25 ° C quan 15 mL
d’una dissolució de permanganat de potassi 0,100 M hagin reaccionat amb la
quantitat estequiomètrica d’H 2 O 2 .
c) És perillós preparar una dissolució aquosa concentrada d’àcid sulfúric? Per
quina raó? Com s’ha de preparar adequadament aquesta dissolució? Expliqueu
les precaucions que cal prendre a l’hora de treballar amb l’àcid sulfúric
concentrat al laboratori.

4- Redox
a) Reacció iònica ajustada: 2 MnO 4- + 5 H 2 O 2 + 6 H + ? 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O
Reacció molecular ajustada:
2 KMnO 4 + 5 H 2 O 2 + 3 H 2 SO 4 ? 2 MnSO 4 + 5 O 2 + 8 H 2 O +K 2 SO 4
Qualsevol de les dues reaccions ajustades es puntuarà amb
b) Càlcul del volum d’O 2 alliberat: Per factors de conversió i fent ús de l’equació d’estat del gas ideal s’obté: V = 9,17 10 -2 L.
c) Preparar una dissolució concentrada d’àcid sulfúric és una operació de laboratori que
comporta un cert perill. Per aquesta raó s’ha de preparar seguint unes pautes concretes.
Quan es dissol l’àcid en aigua s’allibera una gran quantitat de calor. Així, si preparem la
dissolució addicionant aigua sobre l’àcid, part de l’aigua addicionada pot entrar en ebullició i projectar petites gotes de dissolució concentrada que poden provocar cremades a la pell, les mucoses o els ulls. D’aquesta manera, les dissolucions s’han de preparar addicionant petites quantitats de l’àcid sobre l’aigua (l’àcid posseeix una temperatura d’ebullició molt superior a la de l’aigua i per això difícilment entrarà en ebullició i emetrà projeccions), homogenitzant la dissolució després de cada addició d’àcid.
Quan es treballa al laboratori amb l’àcid sulfúric, cal adoptar totes les mesures de seguretat pròpies del treball amb els àcids i, fins i tot, extremar-les. Hem de portar posades les ulleres de seguretat (de fet, pel sol fet de treballar al laboratori ja les hauríem de dur posades). Hem de treballar amb guants o bé rentar-nos les mans després de preparar la dissolució i manipular l’àcid. La manipulació de l’àcid sempre es farà a dins de la vitrina de seguretat.


4. Durant tres hores es fa circular un corrent continu constant per dues cel·les d’electròlisi disposades en sèrie amb sengles dissolucions de AgNO 3 i CuSO 4 . Passat aquest temps, en la cel·la que conté AgNO 3 s’han dipositat 0,600 g de plata
metàl·lica.
a) Dibuixeu l’esquema associat a aquesta electròlisi (amb les dues cel·les en
sèrie) i justifiqueu en quin elèctrode es dipositarà la plata metàl·lica. Quin nom
té aquest elèctrode?
b) Calculeu la intensitat de corrent elèctric que ha circulat per les cel·les electrolítiques.
c) Calculeu la massa de coure metàl·lic que s’haurà dipositat en la segona cel·la
passades les tres hores. Quin nom rep l’elèctrode on s’ha dipositat el coure?

4. Electròlisi
a)
La plata metàl·lica es dipositarà en el càtode (és l’elèctrode cap a on viatgen els cations, atès que el càtode en les electròlisis té la polaritat negativa).
b) Donat que s’han dipositat 0,600 g de Ag, podem calcular que la càrrega passada perambdues cel·les ha estat 537 C. A partir de la càrrega i del temps, podem calcular la intensitat de corrent. I = 50 mA

c)
Per factors de conversió o bé per la llei de Coulomb podem calcular la massa de coure
dipositada en la segona cel·la. Massa de Cu = 0,1767 g. El coure es dipositarà en el càtode de la segona cel·la

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
en presència d'àcid sulfúric, el permanganat de potassi reacciona amb el peròxid d'hidrogen per tal de donar oxigen, sulfat de manganès sulfat de potassi i aigua oracionas amb pel en presencia d'àcid sulfuric el peroxid d'hidrogen horesesex "calculeu el volum d'oxigen que s'alliberarà a en presencia d'acid sulfuric, el permanganat de potassi reacciona amb el peroxid d'hidrogen per tal de donar oxigen es perillos preparar una dissolucio aquosa concentrada d'acid sulfuric? durant tres hores es fa circular un corrent continu mesures seguretat per treballar amb àcids concentrats en presencia d'acid sulfuric, el peroxid d'hidrogen reacciona amb el permanganat Calculeu el volum d'oxigen que s'alliberarà a 1,013 10 Pa i 25 quan 15 ml el permanganat de potassi reacciona en presència d'àcid sulfúric, el permanganat de potassi durant tres hores es fa circula un corrent continudurant tres hores es fa circula un corrent continudurant tres hores es fa circula un corrent continu dues cel·les d'electrolisi disposades en serie precaucions amb l'àcid sulfúric manipulació d'acids amb guants durant tres hores es fa circular un corrent continu constant per dues cel•les d'electrolisi perills de la dissolució d'acid sulfuric manipulacio de l'acid clorhidric dissolució concentrada què són les cel·les electrolitiques oracions amb cel·la és perillós preparar una dissolució aquosa concentrada d’àcid sulfúric? per quina raó? com s’ha de preparar adequadament aquesta dissolució? expliqueu les precaucions que cal prendre a l’hora de treballar amb l’àcid sulfúric concentrat al laboratori. durant tres hores es fa circular reacció entre peròxid d'hidrogen i permanganat de potassi en presencia d'acid sulfuric, el peroxid Durant tres hores es fa circular un corrent continu constant per dues cel·les d'electròlisi disposades en sèrie amb sengles dissolucions de