Objectius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,29 KB

 

lanificació empresarial//Planificar és avançar-se al futur amb previsions econòmiques, tecnològiques, polítiques, socials, etc. La direcció d’una empresa ha d’establir diversos plans per prevenir el futur de la pròpia empresa. La tasca de planificar i prendre decisions sobre les diferents alternatives correspon a la direcció

Planificar és avançar-se al futur amb previsions econòmiques, tecnològiques, polítiques, socials, etc. La direcció d’una empresa ha d’establir diversos plans per prevenir el futur de la pròpia empresa. La tasca de planificar i prendre decisions sobre les diferents alternatives correspon a la direcció Aquests plans hauran de ser recolzats per l’organització, és a dir, s’ha de disposar dels mitjans necessaris (humans, tècnics i econòmics) per a la seva realització i controls per a corregir les desviacions que es puguin produir.

Tipus DE PLANIFICACIÓ i classificació-PLANIFICACIÓ A L’INICI DE L’ACTIVITAT (PLA D’EMPRESA) Mètode de planificació al mercat o al sistema on s’integrarà. Els riscos o incerteses de la seva decisió. Dimensió de l’empresa. PLANIFICACIÓ QUAN L’EMPRESA ESTÀ EN FUNCIONAMENT Raons del canvi si n’hi ha hagut. Límit i extensió de les possibles variacions a introduir. Benefici que s’espera i benefici actual. PLANIFICACIÓ AL TANCAMENT DE LA SOCIETAT Repercussions de caràcter intern. Repercussions a tercers (Bancs, proveïdors, clients, ...). Compliment de les obligacions contretes i de la legislació vigente//OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ Seleccionar els objectius i desenvolupar les polítiques, estratègies, programes i pressupostos necessaris per assolir-los.  Obtenir la major informació possible, tant de l’objectiu de la pròpia empresa com de l’entorn per tal d’establir les accions que s’han de realitzar (per evitar imprevistos).  Que totes les divisions, seccions, departaments, subdepartaments coneguin els objectius i disposin de mitjans per assolir-los.  Obtenir el màxim rendiment dels mitjans assignat

Classificació dels objectius A) Classificació bàsica:  Econòmics (beneficis, rendibilitat...)  Tècnics (prestigi, poder, adaptació, estabilitat,...)  Humans i socials (augment treballadors, clients, prestigi,...) B) Nivell dels objectius:  Objectius de l’empresa  Objectius dels departaments  Objectius de les seccions C) Classificació temporal:  A curt termini:
1 any  A mig termini: 1-5 anys  A llarg termini: + 5 anys Les empreses privades solen proposar-se entre 10 i 20 objectius; el 40% a llarg termini, el 20% a mig i el 40% a curt. d) El nombre d’objectius no ha de ser excessiu
//Polítiques: qüestions de major importància:Política general de l’empresa: Política de servei prestat, Política comercial: Política financera, política de personal.// Polítiques departamentals o funcionals://Programes o pla d’acció :És un pla específic a curt o mig termini dissenyat per arribar a una determinada meta (objectius)// Plans habituals a les empreses - Pla de producció: l’objectiu és detallar com es fabriquen els béns o es presten els serveis. Procés de fabricació, capacitat de producció, recursos materials i humans necessaris o la gestió d’inventaris.- Pla econòmic-financer: origen del capital necessari per a la posada a punt del negoci, per al seu funcionament i creixement, també avalua el benefici que generarà la inversió realitzada. S’ha de reflexar en aquest pla la viabilitat  dels recursos establerts prèviament. - Pla d’organització i recursos humans: funcions bàsiques i la gestió de personal.- Pla de màrqueting: del producte, del preu, de la comunicació i de la distribucióió.//El control a les empreses D’allotjament turístic: 1 .Establiment d’estàndards 2. Mesurar  l’acompliment o l’execució dels plans 3. Comparació 4. Correcció de les desviacionscontrols segons les àrees de gestió:1 Gestió directiva 2 Departament financer, econòmic i administratiu 3 Departament recepció 4 Departament de producció 5 Departament de recursos humans 6 Proveïdors i distribuïdors

Entradas relacionadas: