Objectius principals de la Unió Europea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,83 KB

 

El Consell D’Europa:
és el màxim òrgan de la UE o És el braç legislatiu .Està format Pels caps d’Estat o de govern dels Estats membres i pel president de la Comissió Europea. Els donen assistència els ministres d’afers exteriors i un Membre de la comissió. Aprova el pressupost de la UE, juntament amb el Parlament oCoordina les polítiques econòmiques dels Estats membres oTé la seu a Brussel·les. El Parlament Europeu:
Representa El conjunt de la ciutadania, que el tria directament cada 5 anys Té capacitat Per legislar: pot fer i reformar lleis. Exerceix un control sobre la resta D’institucions, sobretot la Comissió Europea. OS’organitza en grups polítics oAprova el pressupost de la UE oOrganitza comissions per treballar i debatre temes concrets oTé la seu a Estrasburg (França) El Consell de La Uníó Europea:
Abans Consell de Ministres oRepresenta els governs dels estats membres Format per un  ministre de cada estat, que varia segons el Tema que s’hi ha de tractar oLa presidència canvia cada 6 mesos Es reuneixen quan els estats volen Tractar un tema concret oFuncions: Aprovar les lleis, que en molts àmbits legisla en comú amb el Parlament Aprovar el pressupost oTé la seu a Brussel·les. La Comissió Europea:
Funció executiva Garanteix el Compliment de les normatives europees oProposa els textos de llei que es presenten al Parlament i al Consell de La UE oControla l’acompliment D’acords i dels tractats oElabora els pressupostos per al Parlament i el Consell  oEstà formada pel President i els comissaris oSón triats pels estats membres per un Període de 4 anys. OTé la seu repartida entre Brussel·les i Luxemburg El Tribunal De Justícia:
Funció judicial Garanteix el respecte, la Interpretació i el compliment de les lleis comunitàries Format per un jutge de Cada país membre oRenovat cada 5 anys oDicta sentència quan es presenta un cas conflictiu oAtén els ciutadans i les institucions Comunitàries oTé la seu a Luxemburg El Tribunal de Comptes:
Comprova que la gestió del Pressupost comunitari sigui correcta oQue els ingressos i les despeses són legals i clares. OTé la seu a Luxemburg

FUNCIÓ ADMINISTRATIVA, POLÍTICA I DE SERVEIS:


La capital d’un país, regió, Província... Sol situar-se en les grans ciutats. Són llocs on abunda la Burocràcia i els funcionaris públicsi les empreses del sector terciari.Aquestes activitats Tendeixen a situar-se a les parts més cèntriques del nucli urbà. Poder ser Zones modernes de recent creació amb edificis singulars, com ara gratacels o Palaus per a congressos, però també  als Barris més antics. Aquestes zones administratives i de serveis es coneixen Internacionalment amb la denominació de CBD (Central Business District). Solen Ser àrees molt ben comunicades amb la resta de la ciutat.
Les indústries i els Habitatges hi són molt escassos.

FUNCIÓ COMERCIAL:

L’activitat comercial és una Característica pròpia de les zones urbanes, moltes ciutats actuals tenen el seu Origen en antics mercats. A les àrees amb funció comercial es concentra un Ventall molt ampli d’activitats de compra i venda de tota mena de productes. Hi Destaquen els comerços altament especialitzats i els grans magatzems o hipermercats Que proveeixen la población.

FUNCIÓ RESIDENCIAL:

Una de les principals funcions de la Ciutat és que la gent hi pugui viure. Aquesta funció es desenvolupa en zones Amb característiques molt diverses: grans blocs de pisos, barris amb cases Adossades, barris antics... Durant les darreres dècades, els Barris antics de les ciutats del món desenvolupat han tendit a ser ocupats per Persones amb rendes força baixes. Això s’explica perquè el deteriorament d’edificis I carrers no permetia que els preus dels habitatges fossin alts. Aquesta Tendència a la degradació només pot canviar si les autoritats prenen mesures Per rehabilitar els barris més vells. D’una banda, hi ha les anomenades zones suburbials, situades al costat dels centres d’ocupació i on viuen Persones de rendes baixes. Aquestes zones són també anomenades ciutat dormitori, ja que la seva funció principal és Allotjar la gent, més que no pas donar serveis.D’altra banda, a les zones Perifèriques de les àrees metropolitanes hi ha barris amb una funció Residencial, les àrees Suburbanes

Aquests barris no tenen res a veure amb les zones suburbials: No estan mancats de planificació ni degradats ambientalment, sinó que Normalment estan ben comunicats per carreteres i autopistes i disposen de Comerços en àrees de gran superfície de recent creació.

FUNCIÓ INDUSTRIAL:

Històricament, Les activitats industrials van tendir a situar-se a les ciutats, o bé a prop D’aquestes, aprofitant la proximitat als centres de consum, la concentració de Sistemes de transport i l’abundància de mà d’obra. Tot i que avui a molts Indrets de la ciutat hi podem veure fàbriques, tallers i magatzems enmig D’habitatges: s’hi solen fer activitats netes que necessiten poc espai poca Energia i que mantenen relació amb altres activitats properes, de les quals són Proveïdors o clients. Les zones industrials es localitzen actualment a la Perifèria de les ciutats.

FUNCIÓ MILITAR:

Antigament la funció militar era el Motiu fundacional de moltes ciutats, perquè servien com a refugi o base Estratègica. Exemples Ceuta, Toledo. Algunes ciutats , s’han mantingut actives I s’han convertit en nusos de comunicacions o en seus de la indústria bèl·lica Perquè estan situades en llocs estratègics, fronterers o de pas o perquè hi ha Bases aèries o navals ( Ferrol, Rota) 

Entradas relacionadas: