Objectius PiAI

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 19 KB

 

Unitat 5. La avaluació del projecte de intervenció social

5.2.2 Objectius de l’avaluació. Perquè s’avalua?

En el moment de planificar L’avaluació s’han de formular uns objectius, de manera concreta, sobre lo que Se vol obtenir amb el procés d’avaluació.

Cada projecte disposarà dels seus Propis objectius d’avaluació, encara que en general tots miraran:

·Medir el grau d’adequació, eficàcia i eficiència D’un projecte o programa.

·Determinar la existència de conseqüències no Previstes i el grau en el qual s’han produït.

·Orientar la presa de decisions en la millora de La intervenció.

·Facilitar l’anàlisi prospectius de futures Intervencions.

vVariables i indicadors

Les variables són les característiques o propietats que són Susceptibles de variació durant el procés d’intervenció.

Els indicadors venen a ser les unitats que permeten mesurar el grau D’aproximació a un objectiu.
Els indicadors compleixen els requisits de ser Objectivament verificables i mesurables.

5.2.4 Metodologia. Com s’avalua?

La metodologia se refereix a la Manera com es recull i analitza la informació, per tant, estarà directament Vinculada als instruments de recollida d’informació que vagis utilitzant.

vQuantitativa o qualitativa

En funció de les dades recollides, L’anàlisi practicat i el tipus de resultat cercat.

Avaluació quantitativa, les dades recollides són numèriques. Se Cerca l’objectivitat i els resultats.

Avaluació qualitativa, observa variables no mesurables directament De forma numèrica. L’objectivitat i els resultats no constitueixen l’objectiu Prioritari.

5.2.5 Recursos. Qui, quan, on i amb que?

Qui

Fa referència als recursos humans. En qualsevol diseny d’avaluació hauran de Figurar les persones o els equips que han de realitzar l’avaluació.

Quan

Fa referència a la temporalització o els recursos temporals, és a dir, els Moment en que aquesta es durà a terme.

On

Estableix el lloc o espai on s’haurà de realitzar.

Amb que

Fa referència als recursos materials que se dedicaran a l’activitat avaluadora.

5.3.1 L’avaluació Del diagnòstic

L’avaluació inicial o de diagnòstic Té com objectiu reconèixer la realitat prèvia a la intervenció i inclou tots Els aspectes que permetin definir clarament la situació problemàtica:

·El problema i l’entorn en que s’ha produït.

·Les causes que van generar el problema i les Conseqüències als afectats.

·La percepció que tenen els grups d’interès del Problema.

·Les vies de solució, de supressió o de Disminució del problema i la factibilitat de dur-les a terme.

·Els beneficis que poden donar el programa o Projecte.

·La tipologia de beneficis.

5.3.3 L’avaluació Del procés

L’avaluació del procés se realitza Durant es desenvolupament del projecte per comprovar de quina manera es va Desenvolupant la intervenció.

Per realitzar-la es necessari Observar l’actuació, analitzar-la i aplicar proves diagnòstiques que contemplen Punts forts i debilitats del desenvolupament del projecte. Són aspectes Avaluables en aquesta fase:

·La Participació del grup d’interès o públic objectiu.

·L’execució De la intervenció segons la previsió.

·La Utilització dels diferents tipus de recursos.

5.3.4 L’avaluació Final

L’avaluació final se realitza una Vegada acabat el procés i té com objectiu valorar si els resultats del projecte D’intervenció van acord als objectius planejats inicialment.

5.5 Informe final

5.5.1 Què és L’informe?

L’informe és un instrument que Recull, una vegada fet el projecte, els resultats obtinguts i avalua la Consecució de les diferents fases i sub-fases. És un estudi que sistematitza Tant el procés seguit des del principi fins que se finalitza, amb els resultats Obtinguts.

vContingut de l’informe

Fase/contingut

Projecte

Informe

Presentació i justificació

Presenta, fonamenta i justifica La intervenció.

Recorda els aspectes bàsics i Dades generals del projecte o programa i reflexala valoració de la fonamentació i la Justificació.

Objectius

Planteja els objectius Desitjables que se pretenen aconseguir.

Concreta el nivell de consecució Dels objectius i ho valora críticament.

Metodologia

Concreta estratègies i Metodologies que s’utilitzaran en la intervenció.

Avalua l’adequació de les Metodologies emprades.

Localització

Planeja el lloc en que es durà a Terme la intervenció.

Indica l’adequació de la Localització a la intervenció realitzada.

Temporalització

Presenta l’agenda d’activitats Que s’ha de dur a terme.

Reflexa el nivell de compliment De les places i els motius i els incompliments.

Recursos

Selecciona els recursos Necessaris i la disponibilitat.

Avalua l’adequació dels recursos Material i financers en la intervenció duita a terme. Planteja eficàcia, L’eficiència, la coordinació i la organització dels recursos humans.

Pressupost

Planteja costos i formes de Financiació.

Planteja les variacions respecte Al pressupost inicial i els motius o causes.

Avaluació

Concreta indicadors, instruments, Sistemes d’avaluació, moments...

Avalua les estratègies D’avaluació i els resultats de les diferents avaluacions.

5.5.3 Parts d’un Informe

Un informe haurà incloure els apartats següents:

·Portada.

·Resum del contingut.

·Informació del projecte que s’ha d’avaluar.

·Estudi valoratiu.

·Resultats.

·Discussió.

·Conclusió.

·Recomanacions.

Unitat 6. La perspectiva de gènere en intervenció social

La perspectiva de gènere és la Consideració i la metodologia que permeten identificar, qüestionar i valorar Les situacions de desigualtat i discriminacióa la qual estan exposades les dones per ser-ho.

6.1.1 Diferència versus igualtat

La igualtat es compatible amb la diferència, Entenent per igualtat el principi Que reconeix els mateixos drets i deures, les mateixes oportunitats i les Mateixes possibilitats de accedir als recursos.

6.1.2 Diferències De gènere i diferències de sexe

Les diferències de sexe, fan Referència a les diferències físiques i biològiques que existeixen entre els Homes i les dones i que venen determinades biològicament.

Les diferències de gènere provenen De les tradicions, valors, creences, etc., i pressuposen actuacions i Comportaments diferents per cada sexe. Existeixen desigualtats i situacions Injustes produïdes per aquestes atribucions diferenciades de rols i Oportunitats de gènere a homes i dones.

vRols i estereotips de gènere

Els rols de gènere defineixen els Models que haurien de seguir homes i dones, les funcions i accions que s’espera Que realitzin en una societat concreta. Neixen a partir d’uns estereotips Creats sobre els homes i les dones i són transmesos en les famílies on els nins I nines assumeixen la jerarquia, el lloc social, les feines i els aspectes de Comportamenti simbòlics rellevants, Establint els rols masculins i els rols femenins corresponents a l’home o a la Dona.

·Els rols Femenins en una gran majoria de societats es solen situar en el àmbit Privat i se’ls sol considerar secundaris.

·Els rols Masculins solen gaudir d’un gran prestigi i se situa en l’àmbit públic, Així, els homes solen preparar-se per l’èxit en qualsevol entorn i se’ls educa Per la dominació i la superioritat.

L’androcentrisme és un model social que posa com a prototip lo Masculí. Considera la experiència dels homes com a superiors i universals, Sense tenir en conte lo que aporten les dones, és a dir, posen en el centre a L’home, minimitzant el paper de les dones. Això produeix una jerarquia de L’home predominant, i la dona dependent i inferior.

6.3 Perspectiva De gènere com instrument de diagnòstic i intervenció

Un instrument per el diagnòstic ja que ens permetrà conèixer millor Els obstacles que afronten les persones per raons de sexe. Un instrument d’intervenció per la Planificació perquè ens permetrà adaptar les intervencions per promocionar la Igualtat entre homes i dones.

6.3.1 Els conceptes De transversalitat i apoderament

El concepte de transverlaitat argumenta que els esforços de promoció de la Igualtat no se limiten a l’execució de mesures específiques a favor de les Dones, sinó que –amb vistes a aquesta igualtat- s’han de mobilitzar Explícitament totes les accions i polítiques. No s’ha de tenir el concepte de Génere com element afegit als programes, sinó com imbricador(sobreposats) i Indissociable de la vida política, social i cultural en el seu conjunt.

Apoderament en les relacions de gènere s’entén com el procés Mitjançant el qual les dones guanyen la confiança, els recursos i la força Necessària per afrontar les condicions de desigualtat que les i afecten i Canvien les seves relacions. Les actuacions i intervencions en l’àmbit social Hauran d’anar més allà de les actuacions relacionades amb les dones en situació De vulnerabilitat i de les mesures de protecció i asistencia que siguin Necessàries.

6.3.2 Actuacions D’investigació social des de la perspectiva del gènere

·L’aplicació sistemàtica de l’anàlisi de gènere, Incorporant per norma les diferències de gènere en el procés d’investigació i anàlisi. Això suposa identificar les necessitats, interès i problemes concrets de cada Sexe i conèixer les seves diferents punts de partida.

·Recollir dades, informació i estadístiques sobre La situació de les relacions de gènere.

·Establir indicadors de referència que Identifiquen les situacions que materialitzen les desigualtats i que ens Permeten mesurar l’efecte de la intervenció.

·Identificar les barreres per tractar D’eliminar-les.

·Crear estratègies específiques per potenciar el Reequilibri per poder entre dones i homes.

·Evitar el llenguatge, els estereotips i les Imatges sexistes.

6.4.1 Fase d’anàlisi i diagnòstic

L’anàlisi de gènere és l’estratègia Que permeti detectar les desigualtats entre homes i dones, les quals poden Rellevants en la intervenció que se planificarà.

·L’anàlisi de la construcció social i cultural de Lo masculí i lo femení.

·L’anàlisi de la distribució de rols i espais.

·L’anàlisi de la distribució desigual D’oportunitats.

6.4.2 Fase de Planificació d’estratègies d’acció

ØL’impuls De programes que permeten aplicar la perspectiva de gènere.

ØEl Desenvolupament de projectes i programes que promouen la participació paritària I que reflecteixen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

ØL’atenció Als interessos estratègics de gènere més que als símptomes concrets de la Desigualtat.

ØLes Accions positives, entenent per aquestes els medis concrets a través dels quals Se superen els obstacles de les dones per la participació i se materialitza la Promoció de la igualtat d’oportunitats en el context del projecte.

6.4.3 Fase de Promoció i difusió

És molt important la incorporació De la perspectiva de gènere en les estratègies de promoció i difusió. S’ha de Ser especialment sensibles en la integració de totes les necessitats dels grups Implicats i tenir presents les diversos rols socials que s’han de seguir. En General el llenguatge i els estereotips se reprodueixen si no se duen a terme Les mesures per modificar-los.

Utilització errònia

Propostes de correcció

Explicació

L’home i el món

Les persones i el món, l’ésser Humà i el món.

Substitucions del genèric “home” Per genèrics purs.

APA. Associació de pares D’alumnes

AMPA. Associació de mares i pares D’alumnes.

Substitució del genèric “homes” Per dos terminis, insistint en elde La dona en primer lloc.

Els alumnes i els professors

Les alumnes i els alumnes, o L’alumnat. Els professors i les professores, o professorat.

Substituir el genèric per l Desdoblament o un genèric neutre.

vEstereotips. Continguts i imatges

Un altre tema derivat de la cultura Androcèntrica consisteix en establiment d’uns rols de gènere i la perpetuació D’aquests rols. En general, la publicitat comerciar acostuma a profunditzar en Aquests estereotips per complir els seus objectius.

La nostra comunicació s’ha de Destinar a contribuir en eradicar aquestes tendències, que no reprodueixin Estereotips.

6.4.4 Evolució en La fase de diagnòstic

Els indicadors de gènere com instruments de mesures claus per avaluar La consecució de la intervenció, permet identificar les situacions Fonamentalson se donen les desigualtats De gènere, mostren els canvis que se produeixen en les relacions de gènere i Faciliten l’avaluació del progrés cap a la igualtat entre homes i dones.

·Llevar els indicadors d’acord amb el sexe.

·Complementar la informació dels indicadors Quantitatius i qualitatius.

·Incloure en els indicadors qualitatius els Relatius a apoderament i participació. 3

vAvaluació en la fase de planificació

-Identificar les necessitats i problemàtiques Específiques dels homes i dones.

-Prevenir possibles conflictes.

-Utilitzar el llenguatge no sexista i eliminar Estereotips.

-Assegurar el tracte igualitari.

vAvaluació en la fase d’execució o Implementació

-Incloure metodologies participatives des de la Perspectiva de gènere.

-Organitzar igualitari.

vAvaluació en la fase d’avaluació

Unitat 7.La gestió de la Qualitat en els projectes de la intervenció

7.1 La gestió de La qualitat

Un sistema de gestió de la qualitat és el conjunt de normes interrelacionades d’una empresa o organització per les Quals s’administra de manera ordenada la seva qualitat, en la recerca de la Satisfacció de les necessitats i expectatives als seus clients.

7.1.1 de la Inspecció de la qualitat a la excel·lència

ØInspecció.
L’actuació de la major se Centra en els resultats i valora se es correcte o no. No se corregeixen els Errors.

ØControl de la qualitat.
Se posen Mitjans per millorar. S’actua en algunes variables del procés per aconseguir Millorar en el producte.

ØGestió de la qualitat.
Se centra en L’estudi del funcionament intern de la organització per aconseguir le millor Continua.

ØAssegurament de la qualitat.
Pretendre Demostrar el bon funcionament de la organització fora d’ella.

ØQualitat control.
Concepte que fa Referència a la consideració de tots els elements i agents de la organització En la recerca de millorar constantment, posant efesis en el client o usuari.

ØExcel·lència.
Filosofia completa que Cerca la millora i la satisfacció dels clients i usuaris. Fins i tot cerca Superar les seves expectatives.

7.1.2 La cultura De la qualitat

-La acceptació de la crítica com una oportunitat De millora i no com una situació que s’ha d’evitar.

-La implicació de tots els agents en la millora constant.

-La necessitat de conèixer la opinió dels usuaris Com el fi de millorar el servici en lloc d’actuar de manera irreflexiva.

-Evitar centrar-se en la recerca de culpables Davant un problema i esforçar-se en analitzar la causa i combatir-la.

-Emfatitzar les línies estratègiques de la Organització en determinades decisions individuals o aïllades.

7.2.1 Els agents Facilitadors

Els agents facilitadors són els Elements que faciliten la informació sobre com s’aconsegueixen els resultats.

Lideratge

Funció i compromís de la direcció i la coordinació.

Persones

Com se te en conte la competència i la motivació de les persones.

Política I estratègia

Com l’organització enfoca les seves línies d’actuació.

Aliança i Recursos

Manera en com l’organització gestiona els seus recursos.

7.3.1 Les normes ISO

Les normes ISO tenen com a finalitat principal orientar, coordinar, Simplificar i unificar els usos per aconseguir menors costos i major Efectivitat.

7.3.3 Auditories

Una auditoria és un examen metòdic que se dugui a terme per comprovar Si les activitats i els resultats de la gestió de la qualitat de l’empres Compleixen els requisits establerts – normatius o de la pròpia entitat- i que Són adequats per aconseguir els objectius establers.

7.5 Els indicadors

Un indicador és una mesura quotidiana que permet controlar i valorar La qualitat d’una activitat en un moment i lloc determinat.

ØIndicadors De procés.

ØIndicadors De producte.

ØIndicadors De resultats:

oEficàcia.

oExcel·lència.

oEquitat. (igualtat)

oEfectivitat.

ØIndicadors De recursos utilitzats.

ØIndicadors D’impacte.

7.5.2 Requisits Dels indicadors

Els indicadors han de ser triats i Definits amb cautela per complir el seu comès de la manera més precisa i manco Costosos.

·Cost raonable.

·Homogeneïtat.

·Constància.

·Tractament.

·Sostenibilitat.

·Precisió.

·Validesa.

·Fiabilitat.

·Sensibilitat.

·Disponibilitat.

Entradas relacionadas: