Normes etiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,51 KB

 


Origen de la vida en comunitat à la supervivència és més fàcil à divisió del treball + mercat = productors

· productors  ·governants (polítics, jutges): lleis     ·guardians (policia i exèrcit)

Si faltés un grup d'aquests no hi hauria vida normal

La moral és el conjunt de pautes (hàbits, costums i normes) que regulen la consciencia (l’acció).

Pautes (de menys a més):

Hàbits : + individual i – obligatori

Costums : + col·lectiu i + obligatori

Normes


Completament col·lectiu i molt obligatori

Ètica


Reflexió que nosaltres fem per seguir les normes o no seguir-les.

Tres tipus de legitimació clàssica:

Argument històric (normes de la historia) à les normes són vàlides perquè així ho han fet els nostres pares i antecessors.

Argument religiós à les normes són vàlides perquè així ens ho van manar els nostres déus.

Argument sapiencial à les normes són vàlides perquè així ho establiren els savis en temps remots cercant el nostre profit.

Legitimitat racional buscar la compatibilitat de les llibertats individuals.

Hi ha dues maneres clàssiques de considerar la llibertat:

LA PRIMERA:

     


Negativa respecte a…  : esquivar les contrarietats que poden sorgir en la nostra vida. Respecte a les amenaces, agressions, malalties, tempestes… à allunyar-te dels elements negatius.      
·Positiva per a… : autorealització, aconseguir objectius concrets. Tot allò que desitges, el seu màxim seria la realització màgica d’allò que volem à poder aconseguir aquelles coses que desitgem.

LA SEGONA·Interna (d’acció): capacitat sense impediments (físic, psicològic, polític i social)          
·Externa (d’elecció): lliure disposició de la voluntat (voler una cosa o una altra)

   Problematicitat (INTERNA) = determinisme (hi ha algun element extern a la voluntat que ens fa dividir)

Negació del det. (possibilitat de la llibertat)


Les determinacions (ambientals, educatives, teològiques…) són només condicionants que accepten.

Sempre hi ha la mínima possibilitat de divisió: dir no

Els condicionants no esgoten les possibilitats de la vida humana: tenir la capacitat de crear quelcom nou, tenir la capacitat de negar-nos, de deixar de ser el que són: ens caracteritza la possibilitat de deixar de no ser més que ser.


Intel·lectualisme moral:


no només afirma que és possible conèixer el bé, sinó que, a més, defensa que aquest coneixement és l’únic requisit necessari per complir-lo. Considera que únicament actuen immoralment aquelles persones que el desconeixen. Sòcrates va ser el primer en defensar i mantenir aquesta posició ètica; concebia la moral com un saber.

Eudemonisme:


moltes vegades ens preguntem per a què serveix alguna cosa o quines són les seves utilitats; amb la teoria de l’eudemonisme ens adonem que de vegades aquesta pregunta és absurda. Si ens preguntéssim per a què serveix la felicitat, probablement no tindríem resposta i per aquest motiu, aquesta teoria considera la felicitat com la finalitat de la vida humana i el màxim bé al qual tothom pot aspirar. Tot i que, cadascú entén la felicitat a la seva manera, podem considerar que la màxima felicitat de l’ésser humà residirà en el que li és essencial per naturalesa.

Hedonisme:


aquesta doctrina identifica el plaer amb el bé i concep la felicitat en el Març d’alguna vida plaent (hedonisme prové del terme grec “hedoné”, que significa plaer). Hi ha diverses teories que es poden qualificar d’hedonistes:  Els cirenaics à van formar una escola iniciada per un deixeble de Sòcrates; segons aquesta teoria la finalitat de la nostra vida és el plaer, entès en el sentit positiu com una cosa sensual i corporal. I L’epicureisme à identifiquen el plaer i la felicitat i defineixen aquests termes a partir de la simple absència de dolor.

Estoïcisme:


defensa la indiferència davant els plaers i dolors externs i l’austeritat en els propis desitjos. Ara bé, en un sentit estricte l’estoïcisme es basa en una particular concepció del món: els cosmos està governat per una llei o raó universal que determina el destí de tot el que s’esdevé en aquest i és la mateixa tant per a la natura com per els éssers humans. Per tant, les persones estan limitades per un destí incontrolable davant el qual només adaptar-se o resignar-se.

Jusnaturalisme ètic:


defensa l’existència d’una llei moral, natural i universal, que determina el que està bé i el que està malament, és a dir, aquells actes i accions que es consideren correctes o acceptables i els que no ho són i es valoren com a actes incorrectes. Tanmateix, aquesta llei, permet a les persones reconèixer els valors morals i comportar-s’hi d’acord amb aquests, tot i que, tots ells són lliures de violar-la en el moment que vulguin. Aquesta llei natural és objectiva, ja que encara que l’ésser humà la pot conèixer i interioritzar, no és creació seva, sinó que la rep d’una instància externa. St. Tomàs és un clar exemple d’aquesta teoria.

Emotivisme:


considera que les judicis morals (“això és bo”, “això és correcte”...) sorgeixen d’emocions. Segons aquest corrent de pensament, la moral no pertany a l’àmbit racional, és a dir, no pot ser objecte de discussió o argumentació i, per tant, no existeix ni pot existir el que s’ha anomenat coneixement ètic.


Formalisme:


ètica formal, un sistema que considera que la moral no ha d’oferir normes concretes de conducta, sinó limitar-se a establir quina és la forma característica i més adequada de qualsevol norma moral. Kant va ser probablement el primer filòsof que va reivindicar per primera vegada la necessitat d’una ètica formal; aquest autor creia que només una ètica amb aquestes característiques podia ser universal i, a més a més, deia que la llei o norma moral no podia venir imposada des de fora sinó que havia de ser la raó humana la que s’havia de donar ella mateixa una llei.

Utilitarisme:


  molt propera a l’eudemonisme i a l’hedonisme, defensa que la finalitat de qualsevol ésser humà és la felicitat o plaer. Per això, per als utilitaristes, les accions i normes han de ser jutjades d’acord amb el principi d’utilitat o de màxima felicitat. Aquesta teoria valora les accions com a mitjans per assolit una finalitat (felicitat o plaer); ara bé, també les valora segons les conseqüències que comporten. Una acció és bona quan les seves conseqüències ens proporcionen felicitat i és dolenta quan ens allunyen d’aquesta. Stuart Mill és un bon exemple d’aquesta teoria.

REFLEXIÓ


PREFERENCIA  (DESITJOS, FINS, CREENCES) ; DELIBERACIÓ (MITJANS) ; DECISIÓ (INTENCIÓ)

EXECUCIÓ


FER (ACCIONS CONCRETES) ; ACONSEGUIR (RESULTATS, CONSEQ.)

Entradas relacionadas: