Normes etiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,18 KB

 

Les Diferències que hi ha entre el comportament animal i l’acció Humana


El Comportament animal està governat per l’instint, és un Comportament programat; l’acció humana es caracteritza per una Gran flexibilitat per a l’aprenentatge. Precisament aquest caràcter Lliure és el que fa que l'ésser humà sigui responsables dels seus Actes perquè pren una decisió lliurement, ningú ens obliga a Actuar d'una determinada manera. Aquest caràcter lliure constitueix La base del caràcter moral.
Per exemple, quan un grup de persones es Posen d'acord per actuar d'una manera determinada, actua correctament (és
Moral
), Però quan alguna d'aquestes persones se salta lo acordat, actua Incorrectament (és immoral
). No obstant això, el que no podem fer és deixar d'actuar en el Març D'aquest codi normatiu, és a dir, el que no es pot ser és Amoral.
Per això diem que l'ésser humà és un ésser moral.

En Resum, els homes podem inventar, podem equivocar-nos, podem Escollir... De manera que per no cometre els mateixos errors Intentem adquirir un 'saber viure' que ens permeti encertar. Aquest Saber viure s'anomena ètica.


Definició De moral


La Paraula moral (moralis, en llatí) deriva de la paraula mos, que Significa “costum”. A cada poble, existeixen multitud de costums (mores) que regulen la vida quotidiana. Per exemple, el deure de Respectar els grans o l’obligació de complir les promeses. El Conjunt d’aquestes “mores”, constitueix la moral d’un poble o D’un subjecte.

També Podem definir el terme moral de la manera següent:

-
La moral és el codi de normes que regulen l’acció individual i Col•lectiva que es considera correcta. Tanmateix, cal matisar Aquesta definició, distingint dues maneres diferents d’entendre Això que anomenem moral: la distinció entre moral com a contingut i Moral com a estructura.- Moral com a contingut

Es refereix al contingut concret d’una moral; és a dir, a les Normes i els principis que regulen el comportament correcte. Entesa D’aquesta manera, la moral pot tenir com a contingut normes com Ara: respectar els pares, protegir els fills, dir la veritat, ser Honestos amb els altres...


- Moral com a estructura

En aquest sentit, la moral és un tret característic de l'ésser Humà. L’ésser humà és l’únic ésser moral que existeix ja Que l'ésser humà expressa la seva voluntat de manera lliure i té Poder a decidir.

Hàbits I caràcter

Els Hàbits ( o costums) són certes tendències a actuar d’una manera Determinada davant de situacions similars. Per exemple, la tendència A estudiar habitualment . El conjunt d’hàbits d’una persona Constitueix el seu caràcter o manera de ser, és a dir, els trets Que el distingeixen dels altres. El caràcter és quelcom que anem Construint lentament però de forma constant al llarg de la vida. Malgrat això, i encara que és menys habitual, també pot ocórrer Que una sola acció decisiva provoqui un brusc canvi de caràcter. Per exemple, per a una persona egoista, arriscar la pròpia vida per A salvar la d’una altra pot representar una acció decisiva que Canviï per sempre el seu caràcter. Quan succeeix una cosa així, Parlem de conversió.


Les Normes morals

Una Norma moral és una regla que estableix com hem d’actuar per Adequar-nos al que pensem que és preferible en una situació Determinada, és a dir, al que creiem que s’hauria d’esdevenir en Tal cas.

De Vegades els termes moral i ètica s'utilitzen com si fossin el mateix Però no és així. Ètica és qualsevol reflexió crítica seriosa Sobre el comportament moral, també la que fem quan reflexionem sobre Si una determinada norma és vàlida.


Teories ètiques

Una Teoria ètica és una teoria filósòfica que intenta justificar la Validesa i la legitimitat de la moral. I, com que tota moral Consisteix en una sèrie de normes la teoria ètica haurà de Justificar aquestes normes. Segons el tipus de fonament que es Proporcioni, parlarem d’un tipus de teoria ètica o d’un altre.


Tipus D'ètica

Ètica Material:


Ens assenyala què cal fer per assolir el bé.

Ètica Formal:


Ens diu com actuar per comportar-nos correctament.

Ètica Autònoma:


L'ésser humà decideix per si mateix.

Ètica Heterònoma:


L'ésser humà no és autònom, decideix per mitjà dels altres (Déu)

Ètica Teleològica:


Actua per buscar un benefici propi.

Ètica Deontològica:


Actua fen el bé, independentment del que això comporti.

Ètica Cognitivista:


Es deixa guiar pel pensament utilitzant la racionalització que Serveixes per demostrar la correcció o incorrecció de les coses.

Ètica No cognitivista:


No és possible justificar racionalment.


Intel·lectualisme Moral (Sòcrates)


Segons Aquesta teoria, conèixer el bé comporta fer-lo; només actua Immoralment el qui desconeix en què consisteix el bé. Es pot Comprovar, doncs, que aquesta teoria és cognitivsta. Ja que afirma Que és possible conèixer el bé.


Eudemonisme


Si Preguntem per a què serveix la felicitat, la resposta podria ser que Per a res, ja que no és una cosa que es busqui com a mitjà per a Una altra cosa, sinó que en té prou amb ella mateixa, és una Finalitat. Les ètiques que consideren la felicitat (eudemonia) com La finalitat de la vida humana i el màxim bé al qual hom pot Aspirar són eudomonistes.


Hedonisme

Es Considera hedonista qualsevol idea que identifica el plaer amb el bé, I que concep la felicitat en el Març d’una vida plaent . Encara que Existeixen moltes teories que es poden qualificar d’hedonistes, Sovint es diferencien per la definició de plaer que proposen:


L’hedonisme Cirenaic ,per tant, concep el plaer com una cosa sensual i corporal

L'hedonisme Epicureisme Defineixen el plaer com la simple absència de dolor. L'hedonisme Per als epicuris defensen que la serenitat de l'ànima és el plaer Màxim.


Estoïcisme

En Un sentit ampli, es poden considerar estoiques totes les doctrines ètiques que defensen la indiferència envers els plaers i dolors Externs, i l’austeritat en els propis desitjos.


Jusnaturalisme ètic

Es Pot qualificar de jusnaturalisme qualsevol teoria ètica que defensi L’existència d’una llei

moral, Natural i universal, que determina el que està bé i el que està Malament. Aquesta llei natural és objectiva.


Formalisme

Són Formals tots aquells sistemes que consideren que la moral no ha D’oferir normes concretes de conducta, sinó limitar-se a establir Quina és la forma característica i més adequada de qualsevol norma Moral.


L’ÈTICA KANTIANA

Kant Afirma que no es pot considerar com a moralment bo cap acte concret, Sinó que l’únic bo en si mateix és la bona voluntat.


Emotivisme

Per emotivisme s’entén qualsevol teoria que consideri que els judicis Morals (“això és bo”, “això és correcte”, per exemple) Sorgeixen d’emocions. És a dir, et deixes guiar per les teves Emocions. L'emotivisme intenta influir en els sentiments i en la Conducta dels altres.


Utilitarisme

L’utilitarisme és una teoria ètica molt propera a l’eudemonisme i a l’hedonisme. Així, defensa que la finalitat humana és la felicitat o plaer. Per Això, per als utilitaristes, les accions i normes han de ser Jutjades d’acord amb el principi d’utilitat o de màxima Felicitat.

La Principal diferència entre l’utilitarisme i l’hedonisme clàssic (epicureista) és que el primer transcendeix l’àmbit personal.


Ètica Discursiva

L’ètica Discursiva és formal i procedimental, ja que no estableix normes Concretes d’acció, sinó el procediment o criteri per a determinar Quines normes tenen validesa ètica.

per A les ètiques discursives és normes valides són aquelles que són Acceptades per la

comunitat De diàleg ( Va sorgir a Alemanya) El que diferencia aquesta ètica discursiva de L’ètica kantiana és que decideix si una norma és universalizable No és un individu en solitari sinó tota la comunitat de parlants Lliures i racionals.


EL DIÀLEG IDEAL


-Que Participin tots els afectats en peu d’igualtat, lliurement i sense Coaccions.

L’ideal Moral d’aquestes ètiques és la persona dialogant, que busca L’acord i l’enteniment.

Una Persona dialogant ha de ser empàtica, informar-se bé abans de Prendre una decisió, argumentar les seves propostes, mirar per L’interès de tots i no l'individual, assumir les conseqüències De les seves decisions i ser participatiu.

Entradas relacionadas: