Normes etiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,77 KB

 

Formal: L’ètica no ens ha de dir què hem de fer, sinó com hem de fer-ho; és a dir, l’ètica no té contingut propi, no consisteix en una llista de normes que tenim que seguir. Nomes en ha de dir com actuar per a comportar-nos correctament, normes que determinen la forma de l’acció correcta.Deontològica: independentment de les seves conseqüències es correcta en si mateixa, perquè compleix amb el deure. L’únic criteri per a avaluar les normes i les accions es que s’adeqüin al que es correcte, al nostre deure. Autònoma: l’esser humà es autònom i racional per això te capacitat per a establir les seves pròpies normes i valors. L’individu a de decidir segons la seva raó i autonomia que es la que fonamenta i justifica les normes, sense necessitat de recórrer a res que li sigui superior. Congnitivista: es possible conèixer racionalment la validesa moral d’una norma i argumentar i demostrar la correcció o incorrecció d’uns determinats preceptes. Els judicis com ara el plaer es el bé poden ser correctes o falsos i l’esser humà està capacitat per a conèixer la realitat d’això. Moral= saber racional. Ètica dels mínims: hi ha uns mínims ètics exigibles a tot esser racional, universalitzables i imparcials, que poden ser compartits entre tots els grups socials. Aquest mínims determinen els drets i deures dels individus i garanteixen la convivència en una societat justa. Eudemonista: perquè vol cercar la felicitat de tot esser humà.Heterònoma: l’esser humà té interioritzats una sèrie de normes, valors; tanmateix, aquests li vénen donats des de fora, externament. La llei moral estableix el que es correcte, és objectiva i externa subjecte moral. El subjecte únicament la interioritza i l’acata. Ús lògic del llenguatge: raonar abans de parlar, pensar les idees.Material: l’ètica ens ha de dir què hem de fer per a assolir allò que és bo per a accedir al bé. Per fer-ho, l’ètica té un contingut concret consistent en una sèrie de normes que ens assenyalen què cal fer per assolir el bé o valor màxim. Eudemonista.Ètica dels màxims: no hi ha principis ètics universalitzables, ja que cada ésser humà té com a ideal un model personal i subjectiu, que es intransferible. Per tant no es poden generalitzar els principis i els valors ètics individuals.

Teleològica


una acció correcta es la que te conseqüències útils. Les normes morals es justifiquen d’acord amb una finalitat. Son normes vàlides i fonamentades les que m’apropen a aquesta finalitat que persegueixo. Heterònoma Material: Te un codi normes que determina el que esta bé a partir del càlcul felicific que consta de 7 factors que són Congnitivista:Ètica dels màxims. Prudencial: es al primera condició per assolir la felicitat, el desig, el benestar i el plaer. Agregativa: els utilitaristes creuen que es pot fer alguna mena de càlcul o de suma de plaers o de felicitat. Eudemonista Conseqüencialista: una acció és correcta o incorrecte segons les conseqüències.

Entradas relacionadas: