Nombre empreses segons forma jurídica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,76 KB

 

L’empresa és una entitat jurídica que realitza activitats econòmiques gracies a l’aportació de capital de persones alienes a l’activitat de l’empresa, els accionistes.
En una empresa quan es crea s’han de redactar tota una sèrie de documents públics, en que es definiran els següents aspectes:-Objectiu de la mateixa  -Domicili fiscal  -Capital social inici  -Estatus societat-
Raó social  -Socis fundadors  -Numero d’accions.
L’activitat empresarial és la producció de béns i serveis que es realitza d’una forma racional, programada i organitzada pel mercat, consta de tres requisits que són:

Implica una organització on es combinen 2 factors de producció: capital i treball


L’activitat empresarial s’ha de realitzar de forma econòmica i racional per tal de ser el més competitiva possible


La titularitat, per la qual es tindrà en compte el nom que apareix la seva denominació social

L’activitat i l’estructura legal de les empreses és regula mitjançant el dret Mercantil. Amb aquesta llei es regulen els requisits comptables, les obligacions dels gestors o administradors i les lleis dels accionistes.

Elements de l’empresa:

És consideren elements de l’empresa tots aquells factors que intervenen en l’empresa


Elements interns:


Empresari:

Persona o conjunt de persones encarregades de gestionar i dirigir, prenent decisions empresarials per la bona marxa de l’empresa.

Treballadors:

Conjunt de persones que redueixen el seu treball en l’empresa i que a canvi, perceben un salari.

Tecnologia:

Està constituït pel conjunt de processos productius i tècniques necessàries per a poder fabricar.

Elements externs:


Proveïdors:

Són persones o empreses que proporcionen la matèria primera, serveis, maquinaria.. Que són necessàries perquè l’empresa pugi portar a terme la seva activitat.

Clients:

Conjunt de persones o empreses que demanden els béns produïts a els serveis prestats a l’empresa.

Competència

Empreses que produeixen els mateixos béns o presten els mateixos serveis i amb els quals s’ha de lluitar per aconseguir els clients.

Organismes públics:

Tant el govern central com les comunitats autònomes i ajuntaments condicionen l’activitat de l’empresa a través de normatives laborals, fiscals,socials etc..

Tipologies d’empreses:


Empresa individual

Empresari individualEmpreses col·lectives:
Societats mercants, cooperatives i comunitat de béns i societats civils.

Societats mercantils

S.A, S.L, societat col·lectiva, societat comanditòria, S.A laboral, S.L laboral.


Les empreses es poden classificar:


1-Per la seva forma jurídica:

Totes les empreses han de tenir una forma jurídica que ve determinada pel número de persones que participen en la creació de la mateixa, pel capital aportat i pel tamany així doncs segona la seva forma jurídica podem distingir:

Empresari individual

Quan el propietari de l’empresa és la única persona que assumeix tot el risc i s’encarrega de la gestió de la mateixa.

Societats:

Quan varies persones decideixen invertir en una empresa poden formar una societat.

2-Segons el sector econòmic:


Sector primari:

S’inclouen les mineres,pesqueres, agrícola, ramaders..

Sector secundari:

Totes les empreses que transformen els productes obtinguts en el sector primari i també fabriquen nous productes.

Sector terciari:

Empreses de serveis com bancs,hospitals, serveis públics..

3-Segons el grau de participació de l’estat:

L’estat o les administracions públiques poden crear empreses de les quals siguin totalment propietàries o bé participen en empreses juntament amb particulars. Segons sigui el grau de participació es dividiran en:

Empreses públiques:

Son aquelles on el propietari són les administracions públiques i actuen com a empresaris en certs secors als quals no arriba l’iniciativa privada.Empreses mixtes: Son aquelles en les que la propietat de l’empresa és compartida entre l’estat i els inversors privats.

4-Segons el seu tamany:

Les empreses segons la seva dimensió es divideixen en 3 grups:  

Petita:

(Entre 1 i 50 treballadors) Facturen menys de 300506,04 €/any.

Mitjana:

(Entre 51 i 500 treballadors) Facturen entre 300506,04 i 6010121,04 €/any.

Gran:

(Més de 500 treballadors) Facturen més de 6010121,04 €/any.

5-Segons l’àmbit estatal:


Nacional:

Són les que desenvolupen la seva activitat en un únic país.

Multinacionals

Desenvolupen la seva activitat en diferents països a la vegada.

Estructura organitzativa d’una empresa:

En quan la organització, l’empresa es manifesta com a uníó voluntària de persones i la creació d’una estructura organitzativa que és assumida de dues formes principalment:

Estructura organitzativa individualitzada:

Una persona física dirigeix l’empresa, aporta el capital i assumeix el risc.

Estructura organitzativa col·lectiva:

Varies persones desenvolupen en comú l’acció empresarial.

L’empresari individual:

És la persona que exerceix en nom propi per si mateix o mitjançant representant una activitat constitutiva d’empresa:
No existeix separació entre el patrimoni de l’empresa i de l’empresari.
Exerceix l’activitat empresarial individualment, gestiona l’empresa i rep els beneficis.
El negoci és dirigit sota la seva pròpia responsabilitat.


Altres grups sense responsabilitat jurídica serien:


Societat civil (SCP):

És el contracte pel qual 2 o més persones s’obliguen a posar en comú diners, bens o industries amb ànim de repartir els guanys.

Comunitat de bens (CB):

És quan la propietat i els drets de la mateixa, pertanyen a varies persones.

Les societats mercantils:

Podem classificar les societats mercantils des del punt de vista econòmic i jurídic.

-Classificació econòmica:


Societats personalistes:

Aquelles que tenen en compte les condicions personals dels socis.

Societats capitalistes:

Aquelles en les que només importa el diner aportat per cada soci, no tenint en compte les seves condicions personals.

-Classificació jurídica:


-Societat anònima  -Societat limitada  -Societat col·lectiva

Que són les societats limitades i anònimes:Són associacions voluntàries de persones físiques o jurídiques que a través d’un contracte mercantil, aporten capital per col·laborar en l’explotació d’una activitat econòmica amb la intenció d’aconseguir un benefici individual i participant en el repartiment dels guanys que s’obtinguin.
Adquireixen la responsabilitat jurídica  quan s’inscriuen al Registre Mercantil.
La responsabilitat dels socis es limita a les seves aportacions dins la societat.

Entradas relacionadas: