Nexes catala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,23 KB

 

Pròpies:


CCT/CCL/CCM, poden ser Substituïdes directament per un adverbi. 

Impròpies:

modifiquen tota l’oració i No són substituïdes directament per cap adverbi: causals, finals, consecutives, Concessives, condicionals, comparatives. ESTRUCTURES: Es poden Diferenciar dos grups: el d’adverbi o nexe, i el de oracions amb formes Impersonals(infinitiu, participi i gerundi). ADVERBI O NEXE: Es Construeixen amb un adverbi que desenvolupa una funció dins la subordinada. En Altres casos, enllaça amb la principal mitjançant conjuncions o locucions Conjuntives. ORACIONS D’INFINITIU: Sempre Van precedides d’una preposició o bé una locució prepositiva. ORACIONS DE PARTICIPI: El Participi apareix en el principi de l’oració, per això s’anomena participi Absolut. ORACIONS DE GERUNDI: Expressen Idees causals, de simultaneïtat o d’anterioritat, però no tenen un sentit de Conseqüència o posterioritat. FUNCIONS

TEMPORALS: Expressen Un complement circumstancial de temps. Es classifiquen en: 

Simultaneïtat:

tenen valor imperfectiu. Acció a la vegada que el Verb. Adverbis: quan, Sols, solament o només + DE. Adverbis seguits de QUE: ara que, aleshores que, llavors Que. Or. D’infinitiu: Precedides de EN. Or. De gerundi: pot Anar precedit de TOT. 

Anterioritat:

valor Perfectiu. Acció prèvia al verb. Locució conjuntiva Abans que(no). Or. D’infinitiu amb La locució prepositiva abans de. Or. De participi Precedides de una vegada, un pic o una volta. Or. De gerundi amb La forma composta havent+participi del verb. 

De posterioritat:

Acció posterior al verb. Locució conjuntiva després que. Or. D’infinitiu amb: després de, en Acabat de. Or. De participi precedides de després De, una vegada, un cop.

D’inici o d’acabament;

indiquen les circumstàncies de l’inici o acabament de l’acció del verb Principal. Inici: des que o d’ençà que. Acabament: fins que, fins a. 

De reiteració:

Possibilitat que es repeteixi l’acció de l’oració principal. S’introdueixen mitjançant locucions Conjuntives: cada vegada que o sempre que.

LOCATIVES: Indiquen La localització on transcorre l’acció de l’oració principal. Constitueixen CCL. Es Construeixen amb l’adverbi ON, que pot aparèixer en formes complexes: allà on, Per on, a on, cap on...

MODALS: Expressen La manera com s’ha realitzat l’acció del verb principal, expressen un CCM. Es poden Construir amb l’adverbi COM o mitjançant oracions d’infinitiu.

CAUSALS: Indiquen Causa o motiu d’allò que expressa l’oració principal. L’acció subordinada és Anterior a la principal i va en mode indicatiu. S’introdueixen Amb les conjuncions causals perquè, puix que, ja que. Els Sintagmes preposicionals pel fet, per raó I a causa, seguits de la conjunció QUE. Oracions D’infinitiu apareixen les preposicions EN o PER. Es Poden construir amb oracions de gerundi. En Alguns casos es pot construir amb oracions de participi.

FINALS: Expressar La intenció i finalitat amb què es realitza el que s’expressa a l’oració Principal. Va en mode subjuntiu. Conjunció Final perquè, o QUE davant d’un verb En subjuntiu. Oracions D’infinitiu introduïdes per les preposicions PER o PER A.

CONSECUTIVES: Descriuen Les conseqüències d’alguns dels elements de les oracions principals. Quantificadors Poden ser: tant, tan, de tal manera..., que relacionarem amb la conjunció QUE Per introduir la subordinada. També es Pot construir amb massa o prou que Introdueixen la subordinada amb perquè.

CONCESSIVES: Descriuen Un obstacle a allò que expressa l’oració principal. Locucions Conjuntives del tipus: encara que, malgrat que, tot i que...

CONDICIONALS: Exposen Una condició necessària perquè es compleixi el que preveu l’oració principal. La Conjunció condicional és SI. Seguit De construccions condicionals: sols que, només que, en cas que... Oracions De gerundi.

ORACIONS SUBORDINADES COMPARATIVES: Estableixen Una comparació quantitativa o qualitativa entre element de la subordinada i la Rincipal. 

Superioritat:

amb els nexes més...Que, Millor...Que

Igualtat:

amb els Nexes tant(t)...Com

Inferioritat:

amb els Nexes menys..Que, pitjor...Que.

Proporcionalitat:

amb els nexes com Més/menys...Més/menys, quant més... Més.

Entradas relacionadas: