Neurones sensitives amb cèl·lules de schwann?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,48 KB

 
Les neurones reben i Transmeten senyals la transmissió d'aquestes senyals es du a terme per mitjà d'impulsos nerviosos i es produeix com a conseqüència de determinats canvis en la membrana plasmàtica de la neurona els impulsos nerviosos sempre viatgen en el mateix sentit: es generen en una dendrita com si fossin ones electriques, recorren tota la neurona i surten per l'axó.
Les neurones no estan en contacte entre si sinó que entre una neurona i una altra hi ha una zona de separació anomenada sinapsi normalment les Sinapsis s'estableixen entre les branques terminals de l'axó d'una neurona i les dendrites o el cos celular d'una altra neurona.
La transmissió de l'impuls nerviós a través de la sinapsi es duu  a terme per mitjà d'unes substàncies químiques anomenades neurotransmisors. Quan l'impuls nerviós arriba l'extrem de l' axó s'alliberen els neurotransmissors a l'espai sinaptic. Alla s'uneixen  a la membrana de la dendrita o del cos celular de la neurona següent i aixo fa que aquesta neurona inicii un nou impuls nerviós. Segons la funció hi ha 3 tipus de neurones:
Neurones sensitives: Porten la informació captada pels receptors fins al sistema nerviós central és a dir cap a l'encèfal i la Medula espinal.
Neurones motores: Envian la informació des del sistema nerviós central fins als factors i provoquen la contracció dels músculs o la secreció de glàndules
Neurones d'associació o
interneurones:Formen part del sistemanervióscentral.connecten les neurones sensitives amb les motores.
Les celules de glia: Estan intercalades entre les neurones i les protegeixen aïllan o alimenten, les principals cèl·lules són els astrocits que nodreixen les neurones i les cèl·lules de Schwann què s'enrotllen  al voltant de l'axó de determinades neurones formant una coberta aïllant de mielina

L'ansietat: És un estat emocional a que sovint s'acompanya de canvis fisiològics i de comportaments semblants als que causa la por  Els símptomes de l'ansietat són molt variats però en destaquen els nerviosisme la dificultat per concentrar-se les alteracions del son etc

El deficit d'atenció i la hiperactivitat: Els caracteritza per la manca d'atenció la hiperactivitat i impulsivitat encara que generalment es diagnostiquen durant la infanciaels  no solament afecten els infants ja que en molts casos es prolonguen fins l'adolescència i també fins a etapes posteriors

La depressió: Es tracta d'un transtorn què afecta tot el Cos i l'estat d'ànim. Interfereix en les activitats cotidianos de l'individu la depressió no és una tristesa passatgera què es pugui canviar voluntàriament si no es tracta als símptomes poden durar Fins i tot uns quants anys de tota manera un tractament adequat pot ajudar la majoria de les persones que la pateixen

L'esquizofrenia: És un Transtorn cerebral molt greu que afecta la capacitat de les persones per pensar amb claredat controlar les emocions prendre decisions o relacionar-se amb els altres la majoria de les persones que pateixen d'esquizofrènia tenen símptomes de la malaltia durant tota la vida. Es pot controlar pero no es pot curar.

Transtorn obssesivocompulsiu: És una malaltia que es caracteritza per la presència d'obsessions ho compulsions o totes dues a l'hora les compulsions són conductes repetitives o rituals que es fan, a resposta a una obsessió,com  ara fer les coses sempre en un ordre determinat.

Entradas relacionadas: