Nen 13 mesos parla

Enviado por Chuletator online y clasificado en Magisterio

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,61 KB

 

1.5 Beneficis de la comunicació gestual

-Expressió d’emocions -


Expressar i comunicar idees que no poden transmetre verbalment en el moment evolutiu -


Revelen les operacions cognitives que la nena o el nen fa i faciliten l’aparició del llenguatge verbal -

 Permeten als infants explorar més enllà dels límits del llenguatge que són capaços d’expressar verbalment i ens ofereix l’oportunitat d’observar les habilitats de les nenes i els nens com a constructors del llenguatge - Permeten als pares comprendre més els pensaments, els sentiments i les necessitats dels seus fills o filles, cosa que fa que puguin intervenir de manera més adequada en cada situació. - Se senten més capaços en tenir la possibilitat de comunicar el que és important per a ells. Senten que l’entorn respon a les seves necessitats, els estima, els atén i valora les seves produccions. - L’interès que manifesten en la comunicació pares, mares, fills i filles reforça el vincle afectiu i la comunicació esdevé cada cop més fluida.

1.6 Mecanismes que intervenen en l’adquisició del llenguatge gestual

Abans del dos mesos:


Plorar per cridar l’atenció de l’adult


De 2 a 3 mesos

Apareixen els sons de plaer quan miren el somriure dels seus pares, després d’haver menjat quan agafen un objecte. Ploren menys perquè tenen maneres addicionals d’expressar-se (utilització del plor). Esclaten en rialles sostingudes quan alguna cosa els encanta.

De 3 a 6 mesos

Es produeix una diferenciació progressiva del plor i el somriure com a formes expressives amb intenció comunicativa. Comença a utilitzar les expressions facials, els gestos i els jocs vocals. Augmenta l’interès de l’infant cap als objectes. Apareixen jocs de naturalesa diversa amb els adults (“cucú-tras”). Comença la fase del balboteig, seqüències de sons semblant a les vocals i les consonants que solen ser monòtons o anar acompanyats d’entonació.

Entre els 6 i els 12 mesos:

L’infant utilitza el gest per comunicar-se. Primer ho fa amb la mirada i després ho fa amb el gest d’assenyalar, que pot ser un gest declaratiu o de petició o imperatiu. El balboteig evoluciona i l’infant va associant vocals i consonants fins a formar síl·labes ben definides, cosa que li permet explorar les seves possibilitats d’emissió de sons. S’exercita a distingir i repetir els sons que ell mateix emet. Aquesta repetició rep el nom d’ecolàlia,

l’infant comença a produir cadenes sil·làbiques, com ara “papapa...” o “tatata...”. D’aquesta manera va controlant els òrgans de la fonació. Cap al final del primer any alguns infants utilitzen alguna paraula amb significat, encara que no s’assemblin a les de l’adult, i incorporen onomatopeies, exclamacions o paraules pròpies.

La parla maternal (en anglès baby-talk) i es troba en totes les cultures, es refereix a una manera de parlar que utilitzen els adults amb infants menors de 3 anys en què intenten simplificar la seva parla i ajustar-la a la capacitat de l’infant per ajudar-lo a millorar i comprendre el llenguatge. La parla maternal presenta les característiques següents:

S’utilitza un registre de veu més agut del normal -


Es parla més lentament i amb una entonació clara. -


L’accentuació i l’entonació estan molt marcades. -


S’utilitzen més els gestos i la mímica. -


Els enunciats són curts i fan referència a l’entorn proper

2.2 Organització  dels  recursos  gestuals  a  l’aula

 • Organització per racons.

 • El racó ha d’estar organitzat i preparat de tal manera que tant l’elecció del material com la

distribució espacial siguin un estímul positiu envers el treball que cal fer.

 • Els materials i les propostes de treball facilitaran la interacció entre els infants i el seu entorn.

 • Bona il·luminació.

 • Acústica adequada.

 • Els racons individuals: són els que ofereixen la possibilitat a l’infant de trobar-se sol davant el

material. Ell és l’encarregat de planificar l’activitat, sense cap ajuda immediata.

 • Els racons col·lectius: són els que ajuden a reconèixer el valor d’escoltar, de saber-se organitzar, de compartir els materials i els espais, etc. En aquests racons es treballa de manera compartida.

 • L’[email protected]:

 • Ha de ser una persona que fomenti la comunicació i les actituds cooperatives.

 • Ha d’intentar no caure en estereotips socials ni culturals.

 • Ha de saber motivar.

 • Ha de potenciar les activitats de confiança.

 • Ha de ser pacient i no anticipar-se als infants.

 • Ha d’afavorir els vincles afectius.

 • Ha d’afavorir la bona comunicació i la correcta relació, entre els infants i entre les persones adultes.

 • Caldrà crear un ambient de seguretat i de confiança en un mateix.

Entradas relacionadas: