Natus2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

 
Un impacte ambiental: es una modificacio apreciable en el medi ambient produida per l’activitat humana. Tipus d’impactes:
SEGONS LES CONSEQUENCIES.
-
Impactes positius. Son els k produeixen una millota en el medi ambient natural o huma.
-Impactes negatius: Son els k produeixen un deteriorament de l’ambient natural o huma.
SEGONS EL FACTOR.
-
Impactes sobre el medi natural: Son els k produeixen canvis en altres essers vius…
-Impactes sobre el medi huma: Son els k afecten directament la manera d viure d les persones.
SEGONS L’ABAST.
-
Impactes locals: son els k tenen unes consequencies k únicament es perceben a la zona afectada.
-Impactes regionals: afecten erees extenses, ayunades del lloc on s’ha dut a terme l’accio.
-Impactes globals: son els k tenen consequencies k afecten tot el planeta.
La gravetat d’un impacte negatiu s’avalua segons la facilitat o la dificultat amb k es pot
corregir.
ES CLASIFIKEN SEGONS EL SISTEMA.
-
Impactes sobre l’atmosfera
-Impactes sobre la hidrosfera
-Impactes sobre el paisatge natural
-Impactes sobre el sòl.
-Impactes sobre la biosfera.
Impactes sobre l'atmosfera: Son el resultat de les emissions de contaminacio en forma de gasos, k alteren la composicio de l'aire, i de particules solides microscopikes k hi keden en suspensio.
Impactes sobre l'hidrosfera: l'accio humana produeix 3 tipus d'impactes:
-Canvis en les propietats de l'aigua.
-Canvis en la dinamica de l'aigua
-Canvis en la distribucio de l'aigua.
Eutrofitzacio vol dir aportacio de nutrients inorganics, sobretot nitrats i fosfats.


Els impactes sobre la biosfera:La Biosfera es el conjunt de tots el essers vius k hi ha a la terra.
Com mes gran es
la dependencia d'una poblacio d'essers vius respecte d'un habitat concret, mes sensible es la poblacio a les modificacions d'akest habitat.
-L'extincio d'especies es un dels impactes mes preocupants sobre la biosfera, akest son els metodes:
La sobreexplotacioLa destruccio d'habitats
La introduccio d'especies alienes
-Contaminacio de les piramides trofikes: es un impacte sobre la biosfera k sovint acaba afectant l'esser huma.
-La manipulacio genetica: de vegetals i animals per fer-los mes aptes per conreu, la cria o el consum introdueix en les poblacions salvatges alteracions genetikes k tenen efectes ara per ara del tot imprescindibles.
La gestio dels residus es el conjunt de mesures i d'accions destinades a evitar els ompactes k produeixen kuan s'acomulen. Actualment s'intenta sometre els residus a diversos processos:-Classificacio en origen
-Reciclatge
-Utilitzacio com a font d'energia
-Acomulacio en abocadors controlats
-Punts verds
-Plantes de tractament de residus
-Estacions depuradores d'aigues residuals
-Plantes de compostatge
-Plantes incineradores
-Abocadors de residus.
La prevencio d’impactes
es el conjunt de mesures k es prenen per evitar, atenuar o corregir eficaçment els efectes negatius k les accions humanes fans sobre el medi natural o huma.
La correccio dels impactes ambientals
es el conjunt d'accions k es duen a terme per restablir al maxim possible la situacio previa a l'impacte.

Entradas relacionadas: