Natus T-9-10-11

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,43 KB

 
-Aigues superficials:Energia solar afavoreix l'eveporació de l'aigua.El vapor puja,es condensa i formen els núvols.Els núvols precipiten sobre la superficie dels continents i :
·Una part s'infiltra en el terreny i origina les aigues subtarranies.
·Una altre part s'evapora i torna de nou a l'atmosfera.
·La resta va per la superficie.S'anomenen aigues superficials.
-Aigues salvatges:Quan la terra és mollada i l'aigua comença a correr per la superficie es formen les aigues salvatges.Son les que no estan canalitzades.
-De que depen l'activitat erosiva de les aigues:
·Clima: Determina cuanta pluja ha de caure i l'evaporació.
·Tipues de materials:No tots els matereials de la terra tenen la mateixa resitencia a l'erosio.Una de sorra es mes facil d'erosionar.
·Pendent terreny: Deetermina la velocitat de l'aigua.
·Vegetació: Dificulta la velocitt de l'aigua i reté amb les arrels els meterials de la terra.
-Torrents:Curs d'aigua amb un curs d'aigua fix , de poca longitud,molt de pendent i cabal irregular.Els torrents pasen sovin de d'estar secs a dur molta aigua.Te tres parts importants:La conca de recepcció, el canal de desguas i el con d'ejecció.
-El riu transporta materials:trossos de roques i d'altres materials son desplaçats avall per les aigues.Els meterials es van desgastant i arrodonint.Tipus:
·En dissolucio: Materials solubles , com ara les sals.
·En estat solid:Si son petites en suspensio i si son grosses per rodolament.
-El riu depsoita materials :
Com que varia desde el naixement fins la desembocadura cada cop que canvia de cabal, tambe canvia la manera d'erosionar i la de transporatr.El proces de dipositar materials s'anomena sedimentacio i els materials diposat sediments.
-La vall: Te forma de 'V' i te tres cursos:
·curs alt: el riu circula entre muntanyes i les aigues van a mes velocitat i excaven una vall profunda.
·Curs mitja: el terreny te meys pendent la velocitat disminueix i diposita una part dels materials q transfporta.
·Curs baix:La vall del riu es molt oberta i amb poc cabal.
-El volum de l'aigua q sinfiltra en els aquifers depende de:
(Aquifer: Roca porosa del subsol q emmegatzema aigua i permet q ciculi)·El clima: Com + elevades son les plujes i + baixa l'evaporacio= + aigua q es pot infiltrar.
·Permeabilitat dl terreny:Roca o terreny q permet deixar passar l'aigua a traves seu.
·Pendet: Si el terreny es molt inclitat laigua disposa de - temps i li es mes dificl filtarse.
·Vegetació: Les tijes i les palntes frenen les aigues superficials i fan q augmentin la possiblitat d'infiltracio.

El 10% dels contients estan coberts de gel.
-Formacio d'una glacera:
La neu persisteix tot l'any i alla es forma el gel amb dos procesos
·Compactacio:Els flocs de neu fan que els cristalls dels q estan compostos la neu es compaqtuin.
·Fusió i nova congelació:Si la temepratura ppuja la neu es comença a fondre i l'aigua q surt es filtra a traves de les capes inferiors de la neu.
-Glacera Alpina:Son les extancions mes amplias de gel del continent, sons les anomenades glaceres de casquet i es troben a Groenladina i a l'Antartida.
Es troben en zones dalta muntanya .te un estrucutra:
·Circ: zona mes alta on s'acumula la neu
·Llengua: massa de gel q descendeix per la vall
·Zona terminal, on es fon la gel i es dipositen els meterials.
-Accio geologica d'una glacera:
·Erosio:Son molt potens , quan hi han allaus son capaçes d'arrosegar roques molt pesants.
·Transport: Treansporta a materials molt diferents i a tots a la mateixa velocitat.
·Sedimentació: Quan es fon el gel , quedn tots els materials al sòl.
-El vent:
Es un agent d'erosio i transport.
Sedimetns eólics:
·Dunes: acumulaciuons de sorres
·Loess: diposits estensos d'acumulacions d materials fins.
Moviment dunes : Sobrevent sotavent vent
-Acció erosiva del vent:
·Presencia d materials solcs:No pot moure roques grans
·Absencia d vegatacio:Les arreks reten el sol i les fulles frenen el vent.L'accio erosiva del vent es menys intensa del q es sol creure.
-Accio del mar:
·Ones:Moviemnts ondulatoris originats x laccio deel vent sobre l'aigua.
·Marees:Moviments d'elevacio i descen del nivell del mar causats x l'atraccio de la LLuna i el sol.
·Corrents:Grans rius d'aigua marina q es desplacen pels oceans.S'originen per les diferencies d temperatures i laccio del vent.
-Erosio litoral:L'onatge es l'agent erosiu principal de l'ocea.Pero es limita a la linea d la costa.--Retroces penyasegat.
-Transport i sedimentacio marina:
· Corrents marisn principal fon de transoort en l'ocea.
-Formes litorals:
ArcNatural:Cavitats q travesen els promotoris/Promotoris
Platafrom d'abrasio/penya-segat/Tombol:diposits q conecte un illot amb el contient/Platja/Albufera:kkacunes/Barra/Fletxa/Illot costaner.
-Agents geologics externs:
1r->Redacions solar fan q s'evapori les aigues marines i les continentals.
2n->L'aire s'escalfa i s'eleva.
3->Precipitacio de pluja i neu
4rt->Aigues rius i glaceres descendeixen gracies a la gravatat.

-Meteoritzacio:Totes lles roques d la superficie terretsre peteixen alteracion per l'accio de diferents agents(aigua,aire...)
·Metoritzacio fisica o meacnica: Diviso de la roca en fragments:
····Expaniso termica:canivs burscos de temneperatura dilaten i contrauen les roques i les poden escardar.
····Gelifraccio: o trencament x lacio del gel-->L'aigua entre a les esquerdes de les roques i a 0ªC es congelan i les petan.
·Meteroitzacio quimica;Modificar la composcico de la roca produida x l'intervancio de l'aigua o l'aire.
·meteoritzacio Biologica:Essers vius contribueixen introduin arrels dintre les esquerdes.
-Erosio: desgast de les roques a partir de l'accio dels agents
-Transport:
·En dissolucio:sals i altres substancies.
·En estat solid: tot els materials q porten les glaceres i el vent viatgen en estat solid.
-Sedimentacio:Sediments=materials transportats
-Diagenesi:Materials s'ajunten--
·Acomulacio:S'ha acomulan materials
·Compactacio:Es compacten materials
·Ciemntacio:S'uneixen com si fosin ciement

-Classificacio roques sedimentarias:
·Detritiques:Fotrormades a partir de transpors en estat solids
·No detrir¡tiques: Totes les altres
Detritiques=Conglomerat,Gres,Limorita i argilita
No detritiques=Carbonatades:precipita de carbonat de claci o intervancio de cert orgabnismes , EVAPORITES:L'Halita,la silivina el guix
Roques Organogebes--> Acomulacio de restes organiques
Carbons anturals--> Torba lignit hulla antracita.(origen vegetal)
Petroli-->(color fosc) Origen animal(placton petit)
-Utilitat roques:
Roques ornamentals->poden ser tallades i polides
"" construccio ->de pedrera per consteuccio
·Aglomerants-> per unir materials de construccio
·Atres materials d construccio: vidre(fonent sorra rica am quars)
·Combustibles fossils:Carbo petroli


Entradas relacionadas: