Natus enllaços

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,88 KB

 
element:substancia pura que no es pot descompondre compost: substancia que es pot descompondre en altres substanices pures. regla de l'octet: els atoms guanyen estabilitat si tenen 8 electrons al nivell de valència. enllaç químic: es la força que manté units els àtoms. enllaç cobalent: els àtoms comparteixen electrons i formen xarxes cristalines:son molt durs i sólids, punt de fussió i ebullició elevats, insolubles en dissolvents, no son conductors de lelectricitat o substancies moleculars:sson gassos o líquids, punt de fussió i ebullició baixos, insolubles en aigua i molt solubles en dissolvents, no son conductors de lelectricitat.

 enllaç ionic: són grups d'atoms que han guanyat o perdut electrons. originen xarxes cristalines iòniques. caract: punt de fussió i ebullició elevats, aspecte cristalí, són sólids, solubles en aigua, fossos o en disololució són conductors d'electricitat. enllaç metalic: caract: formació d'un nuvol electrònic que dona estructures gegants.propietats: sólids, punt de fusió molt elevat, formen aliatges entre ells, son ductils i maleables, son conductors de la calor i el corrent electric

Entradas relacionadas: