Natus

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,75 KB

 
model cineticocorpuscular:-La materia esta formada per petites aprticules atamos i mol·lecules.La materia es discontinua.-Les particules estan en moviment continu.El moviment augmenta quan augmenta la temperatura.-Particules que formen la materia hi ha forces d'atraccio que fan que es mantinguin unides entre si.Canvis d 'estat:Solid-liquid:fusio liquid-solid:solidificacio solid-gasos:sublimacio progressiva gasos-solid sublimacio regressiva gasos-liquid:liquacio liquid-gasos:vaporitzacio.Propietats del canvis destat:1-els canvis son reversibles 2-cada substancia te una temperatura d'ebullicio i de fusio caracteristiques 3-la temperatura es mante consatnt 4-la massa no en varia.Davant d'una variacio de pressio també es produeix un canvi d'estat.Les substancies pures son les que estan formades per un sol component i composicio uniforme.Les mescles son les que estan formades per dos o mes components i propietats no fixes. homogenies son aquelles en les quals no es poden veure els component a ull nu o amb el microscopi.Heterogenies son aquelles en les quals es poden observar els components a simple vista o amb microscopis. dissolvent es el component que es troba en una proporcio mes elevada i l'latre solut.Quan en una dissolucio la proporcio del solut es petita es una dissolucio d iluida, si aquesta es mes gran es concentrada.La solubilitat es la maxima quantitat de solut que es pot disoldre en una quantitat de dissolvent concreta a una determinada temperatura: dissolucio saturada son les que ja no admeten mes solut.Concentracio es la quantita de slut que hi ha en una dissolucio. %en pes o en massa= massa de solut/massa de dissolucio ·100. % en volum= volum de solut/volum de dissolucio·100 Concentracio=grams de solut/volum de dissolucio

Entradas relacionadas: