Natus

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,84 KB

 
Medi intern: Es el conjunt de liquids que envolten les cel.lules d'un organisme. Esta constituit per el plasma intersticial: Es un liquid que hi ha entre les cel.lules i que te funcions de defensa i nutricio. Per la sang: Es un medi de transport de substancies que circula per l'interior dels vasos sanguinis. I la Limfa: Es un liquid que es forma a partir desl plasma intersticial i que circula pels vasos limfatics.
El sistema circulatori sanguini: Distribueix els nutrients i l'oxigen per tot l'organisme i tambe recull els productes de rebuig del metabolisme cel.lular i els porta als organs que s'encarreguen d'eliminar-los. Esta constituit per: Vasos sanguinis: son conductes pels quals circula la sang a totes les parts de l'organisme dintre dels vasos sanguinis hi ha: les arteries, les venes i els capil.lars. el sistema circualtori a apart dels vasos sanguinis tambe esta format per la sang i el cor.
La sang: Es un liquid viscos, de color vermell i de gust salat, que circula per l'interior dels vasos sanguinis. interve en diverses funcions la sang: la nutricio, la respiracio, l'excrecio, la defensa i la regulacio termica. La composicio de la sang: la sang es compon d'una part liquida anomenada plasma: Liquid de color groguenc constituit 90% per aigua. I per les cel.lules sanguinies: que n'hi ha de tres tipus les plaquetes, els globuls vermells i els globuls blancs.
Cor: Es un organ musculos de la mida d'un puny, encarregat d'impulsar la sang atraves dels vasos sanguinis. Les auricules i els ventricles es comuniquen atraves de les valvules auriculoventriculars que son les seguents: la valvula mitral i la tricuspide.
El funcionament del cor: consisteix en dos tipus de moviments coordinats que tenen lloc a les auricules i als ventricles: el sistole i el diastole. Sistole auricular que hi ha dos tipus: Les auricules quan estan plenes de sang, es contreuen. Les ventriculars: gairebe inmediatament de la sistole auricular es produeixen a la contraccio dels ventricles. La distole afecta a les auricules i els ventricles.


El sistema circulatori limfatic: S'encarrega de recollir l'exces de liquid que queda entre les cel.lues per retorna-lo a la sang.
esta format per: els capil.lars limfatics: que son petits vasos cecs i molt fins distribuits per tots els teixits. Els vasos limfatics: Vasos que tenen una estructura semblant a la des les venes i Els ganglis limfatic: son eixamplaments petits que es produeixen al llarg dels vasos limfatics.
Malalties del sistema circulatori: L'arteriosclerosi:significa enduriment de les arteries. Es produeix sobretot pel diposit de greixos i colesterol sobre la paret interna de les arteries, cosa que fa que en disminueixi el diametre interior i difuculti el pas de la sang. L'infart de miocardi: Pot afectar qualsevol arteia de l'organisme, pero es especialment important quan afecta a les arteries coronaries, que son les emcarregades de subministrar la sang. La salut cardiavascular: son la primera causa de mort al mon occidental. Per evitar-les es important desenvolupar els ambits seguents: fer exercici, tenir bona alimentacio i no fumar.
L'excrecio i l'aparell excretor: Es el proces per mitja del qual s'eliminen les substancies de rebuig de la sang procedentes del metabolisme cel.lular. Els principals organs excretors son: els ronyons, els pulmos, el fetge i les gandules sudoriparies.
El sistema urinari: Esta constituit pels ronyons i per les vies urinaries. Altres organs d'excrecio: ames del sistema urinari hi ha altres organs amb funcio excretora: Els pulmons, el fetge i les glandules sudoripares.
El funcionament dels ronyons: Estan formats per nefrons, encarregats de filtrar i depurar la sang, i amb aixo l'orina.
Cada ronyo huma te prop d'un milio de nefrons; parts: el glomerul de malpighi, la capsula de bowman, el tub renal i el tub col.lector.
L'orina es forma al neufrons en dues etapes: la filtracio de substancies i la reabsorcio de substancies.

Entradas relacionadas: