Muntatge continu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,29 KB

 
t5.El pla:unitat bàsica de la narrativa, constitueix, per agrupació, escenes, i aquestes configuren seqüències que, convenientment entrellaçadés, conformen el relat final.
seqüència és una unitat del relat audiovisual on es planteja, desenvolupa i conclou una situació dramàtica.Escena:és una unitat del relat audiovisual on es planteja, desenvolupa i conclou una situació dramàtica.Presa:És l'enregistrament seguit d'imatges d'una escena o situació concreta. Les preses poden ser posteriorment seleccionades, retallades, ordenades i muntades entre elles.Planificació:Planificació a la previsió de plans que s'enregistraran. Anomenem pla a cada una de les imatges que formaran part d'una seqüència d'imatges en moviment
Les accions que es volen enregistrar generalment es fragmenten en diferents plans per a ser presentades a l'espectador.
càmera fixa:Quan es roda en càmera fixa, la càmera resta immòbil sobre un suport i enregistra tot allò que hi passa per davant.Panoramica:La panoràmica és un moviment de rotació de la càmera que, sense desplaçar-se, gira sobre si mateixa sempre mantenint una distància focal constant,segons el moviment:Panoràmica vertical: moviment descendent o ascendent,Panoràmica horitzontal: rotació d'esquerra a dreta o a la inversa,Panoràmica de balanceig: moviment de rotació similar al d'un bressol, segona l'intenció:Panoràmica descriptiva: permet captar més àmpliament tot l’escenari,Panoràmica de seguiment: s’utilitza per a seguir el recorregut d’una persona o element mòbil d’un punt o a un altre,Panoràmica de relació: serveix per vincular dos o més elements.Tavelling:És un moviment de translació de la càmera. La càmera pot ser desplaçada a peu pel mateix operador o pot anar muntada sobre un element móvil, tipus:Tràveling frontal: la càmera es mou cap endavant o enrere,Tràveling lateral: la càmera acompanya paral·lelament el desplaçament d'un element,Tràveling circular: La càmera es desplaça circularment al voltant de l'element,Tràveling vertical ascendent o descendent: la càmera puja o baixa.Moviment lliure: quan la càmera es mou sense seguir un ordre concret.Zoom:La lent de la càmera passa progressivament d'un distància focal curta a una de llarga o al revés. L'efecte que produeix el zoom és l'apropament o allunyament dels elements que s'estan enfocant sense que la càmera es mogui de lloc.

muntatge

Procés de relacionar i combinar els fragments és el muntatge. Es realitza en diferent fases:Seleccionar les preses més adients per a cada seqüència:Decidir la seva longitud, cosa que implicarà el ritme i durada de cada pla;Ordenar les preses i enganxar-les;Combinar les imatges amb la banda sonora.Tipus de muntatge:muntatge continu:Es parla de muntatge continu quan es fa una reconstrucció en temps real d'una acció a partir de diferents plans, sense que hi hagi un gran espai temporal entre un i altre pla.Muntatge disconectiu:El temps real és reduït mitjançant el·lipsis. Aquestes impliquen l'eliminació d'una part més o menys àmplia de la situació o de l'acció que s'està presentant.Muntage en paral·lel:Dues o més escenes, que passen en moments i en llocs diferents, es van mostrant a l’espectador per crear un estat d’ànim o una associació d’idees.Muntatge altern:Es mostren alternativament dues o més accions que es produeixen en el mateix moment però en llocs diferents i que, finalment, convergiran.Flashback:S'utilitza el terme anglès quan parlem de la utilització d'un pla que suposa tornar enrere en el temps. Parlem d’anticipació quan el pla es trasllada a un temps futur.Muntatge d'anticipació:Es parla d'anticipació quan sobre un pla s'encavalquen diàlegs, música o sons del següent pla.Muntatge rítmic:El muntatge pot manipular el ritme i jugar amb l'acceleració.Muntatge de síntesi:Es fa una compressió del pas del temps.Muntatge ideologic:La relació entre els plans és intel·lectual.Pla seqüència: es manté durant tota una seqüència..Raccord:Interrelació d'uns plans amb uns altres partint de determinats conceptes que permeten donar la sensació de continuïtat.Salt d'eix:Consisteix en la inversió sobtada i injustificada de l’angle de visionat que té l’espectador de la pel·lícula.Transicions:En un muntatge audiovisual acostumem a veure una successió de plans sense tenir la impressió que es produeixen talls,Les transicions que s’utilitzen per a unir o separar seqüències s’anomenen foses. La més comuna és la fosa a negre que consisteix en passar de la plena lluminositat dels plans a la total obscuritat.Banda sonora:La banda de so o banda sonora està formada per diferents elements acústics: les veus (diàlegs o veus en off), efectes (sorolls de tots mena: una aixeta que s'obre, un timbre...), el so d'ambient i la música. Tots aquests elements s'enregistren en diferents pistes.


















Entradas relacionadas: