Mots hereditaris

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,85 KB

 

TEMA 4: REPRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Necessitem saber com es representa un tema en les fonts d’informació que consultarem. El tipus de representació determina l’estratègia de cerca.  

LA INDÚSTRIA DE LA COMUNICACIÓà


Informació en brut, processos tècnics, distribució internacional, informació amb valor afegit.                    Informació desorganitzada i caòtica= no tenir info.

ØGeneració/ producció:
científica, tècnica, industrial, humanística, d’actualitat... Pública/privada.

ØProcessament
: selecció, representació, emmagatzematge, sistemes de recuperació, dota de valor afegit.

ØDistribució:
local, nacional internacional. D’acord a necessitats dels clients.

TRACTAMENT DOCUMENTAL: UN PONT PER A LA RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Representació documentalàdescripció formal (normalització de la descripció formal).

DESCRIPCIÓ BIBLIOGRÀFICA ESTÀNDARD INTERNACIONAL (ISBD)àÉSla norma que determina els requisits per a la descripció i identificació dels elements més comuns de recursos publicats que poden formar les col·leccions de les biblioteques.

·És un conjunt de regles fetes per la Federació Internacional d'Associacions de Biblioteques i Institucions(IFLA) per a crear un estàndard de descripció, en un format llegible, especialment per a ser emprades en una bibliografia o un catàleg de biblioteca. 

·Un dels objectius de les ISBDés proporcionar una forma estàndard de descripció bibliogràfica que podria servir per a intercanviar registres a nivell internacional.

·Existeixen ISBN (internacional, per libres) i ISSN (internacional. Publicacions, diaris, revistes, bulletins…).

-Producte Llibre 978 (en el codi de barres)

-País, àrea geogràfica o lingüística (1 a 5 dígits)

§Ex: Espanya és el 84

--Prefix editorial (fins a 7 dígits)

--Identificador del títol (edició i format)

--Dígit de comprovació

-Ex

:  84-283-2052-7 Espanya- Ed. Paraninfo-3a ed rev i amp-dígit control

-Tipus de publicació (primers xifres).

-Codi concret de la revista o diari (xifres centrals).

-Dígit de control 

-Ex: 

0214-0349 revista Ítem amb paper

1699-521X (Internet)


La classificació permet..


descriure i representar el tema principal del document, organitzar físicament la documentació, agrupar els documents en grans categories temàtiques, localitzar documents afins. L’eina de classificació més estesa es la CDU (Classificació Decimal Universalàés decimal, enciclopèdic, controlat, precoordinat, amb una estructura per classes/ subclasses; taules principals/ auxiliars, índex i notació. Ex: Història de Galícia 94 (469.556).

LA INDEXACIÓ...és la representació d’aspectes temàtics. Serveix per:


descriure amb precisió l’abast temàtic d’un document i recuperar de manera selectiva documents segons la seva temàtica.

Indexació lliure (exemple, Google):

Els llenguatges lliures es construeixen  a posteriori sobre la base de la indexació de documents en llenguatge natural ja enregistrats  en una col·lecció. (Llistes de paraules clau; llistes de descriptors lliures, …)

Indexació controlada (catàleg biblioteca):

Els llenguatges controlats es construeixen a priori, o sigui, abans d’indexar els documents d’una col·lecció. Serveixen per representar  temes de forma unívoca i evitar ambigüitats  pròpies del llenguatge natural. (Llista d’autoritats; tesaures; Lemac...). Indideix en la recuperación de la información.

Condicionants de la indexacióàcreences religioses, política, prejudicis i bagatge culturalàconseqüències= incidència en la recuperació documental.

§Totes les biblioteques indexen la info dels documents de les seves col·leccions.

§L’eina més estesa per indexar és l’adaptació de la Library of Congress Subject Headings(LCSH).

§Casa sistema bibliotecari adapta LCSH. A Catalunya, aquesta adaptació és LEMAC.
És un vocabulari controlat format per encapçalaments de matèria –expressió lingüística (paraula o conjunt de paraules)- que representen el contingut temàtic d’un document –un concepte, un esdeveniment, un nom, un títol- emprats per fer recerca en un catàleg, bibliografia o índex. S’usa per la classificació temàtica i la indexació dels documents.

§Subdivisions: 
Encapçalaments temàtics i de forma.Encapçalaments de nom personal, d’entitat i títols que serveixen de model.Noms geogràfics de jurisdiccions polítiques i administratives seguits de subdivisions i noms geogràfics no jurisdiccionals Subdivisions sota noms geogràfics, sota noms de llengua i subdivisions comunes o de lliure aplicació.

§Lemac:
llenguatge natural, controlat, enciclopèdic, alfabètic, precoordinat

La indexació també és present a…moltes monografies com a eina de cerca en el seu contingut. Sol rebre el nom d’índez analític.

Diferència entre classificació i indexacióà


La classificació descriu el tema principal dels documents i la indexació descriu els diferents aspectes temàtics tractats en el document, per tal de facilitar la seva recuperación a partir d’aspectes concrets específics.

RESUM O ABSTRACTà


Explicació abreujada i sintètica, objectiva i precisa del més essencial  del contingut del document, normalment sense interpretació crítica.El seu objectiu és l’extracció dels continguts principals d’un document, per tal de facilitar  l’indexació, la cerca i la recuperació.Permet que l’usuari decideixi si necessita consultar el text complet.

•Informatiu i analític: idees importants

•Llenguatge propi i objectiu

•Sense redundàncies

•Indicació del tipus de document

•Estructura en paràgrafs          

•Redacció clara, verbs en veu activa, 3ª persona

•No inclou taules, gràfiques, etc.

THEASAURUS O TESAUREàÉs un glossari jerarquitzat de termes. Hi ha un descriptor principal que conté tots els mots que depenen semànticament d’ell, amb precisions sobre el seu ús.També inclou els sinònims i antònims i els mots relacionats amb l’entrada, de tal manera que agrupen tot el vocabulari d’un tema de forma ordenada.

• Llenguatge natural

• Controlat (màxim control terminològic)

• Especialitzat

• Relacions (jerarquia, associació, equivalència)

• Postcoordinat


Entradas relacionadas: