Biología

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,76 KB

 
Funcio de relacio:Consisteix en un conjunt de procesos encaminats a aconseguir:L'adaptacio a les condicions canviants i la relacio i coordinacio del nostre cos.Procesos implicats:organs sensorials(capten la informacio de l'entorn.Sistema nervios:procesa i desenvolupa una resposta.Organs Efectors:Responsables de: L'aparell locomotor i el sistema endocri.Funcions Del S.Nervios:Rep la informacio.Interpreta.Elabora.Transferix.Coordina.Funcions Intelectuals.Emocions.
S.Nervios Cerebroespinal i s.n Autonom,constituits per neurones.
Les
neurones tenen cos celular.:Dentrites.Curtes i nombroses.Axons:llargues amb una petita ramificacio.Seguns la Funcio:Sensitives:condueixen la informacio cap als centres nerviosos.Motores.Transmeten ordres.Intercalars:situades entre sensitives y motores.
Sinapsi:Conexions entre neurones.
S.Nervios Periferic:nervis:una especie de crdons formats per uns cuants axons,Baina de Mielina.
N.Sensitius:transmeten la informacio.N.Motors:envien ordres.N.Mixtos:contenen axons d'ambdos.N.Cranials:Procedixen de l'encefal.N.Raquidis:Ixen de la medula.
El S.N.Central estaformat per la medula espinal i l'encefal.
Crani i columna vertebral
.Meninges:hiha el liquid cefaloraquidi,que amorteix l'efecte dels colps.
Substancia Grisa:constituida percosos neuronals/Substancia blanca,capa aillant denominada mielina.
La medula espinal es un cordo que recorre la columna vertebral.Te unaforma caracteristica d'ales de palometa.A l'interior hi ha l'ependima que conte un liqud cefaloraquidi.
Funcions:Actes Reflexos:elaboracio d'una resposta sense la participacio delcervell.Condueix els impulsos sensitius cap al cervell.
L'encefal:Bulb raquidi:prolongacio de la medula.La meitat cerebraldreta reo informacio del esquerre i viceversa.Forma part del sistema autonom,batec carciac i ventilacio pulmonar.Tronc cerebral regulen els estats de son i vigilia.Hipotalem conectada ams hipofisi,segrega hormones reguladores.Cerebel sta format per substancia grisa(zona externa)i blanca(interna).Rep la informacio relativa a l'equilibri,coordina lesordres motores.Cervell 1200g.Consumeix 18% glucosa 20% oxigen.Subs.Blanca(interior)grisa(exterior)Forma L'escorça cerebral.Circumvolucions cerebrals.Nombroses ipoc profundes.Cissures escases i profundes.Doshemisferis:Dret i esquerre.Funcio del cervell:Rep informacio.Procesa informacio.Coordina.Intelectual.
Estres:conjunt de relacions de l'organisme davant d'estimuls que s'interpreten com una amenaça.Fisiologiques:augment de lafrequencia cardiaca per la secrecio d'adrenalina.nervioses:moviments frequents mentals:canvis frequentsd'humor

Actes Reflexos.Son rapids iautomatics.Neurones Sensitives:procedeixen de la pell.Intercalars:Fan sinapsi ams les neurones sensitives i neurones motores.Motores:Ixen de la medula i arriben als musculs.Actes voluntaris:son mes elaborats hi interve l'escorça cerebral.Involuntari:independents dela voluntat.
Sistema nervios simpatic:s'encarrega d'activarels organs.Parasimpatic:provoca la reelaxacio.
Sistema endocri:coordinador i efector constituit per glandules endocrines.Produeixen hormones.se secreten a la sang.
Les
hormones son molecules organiques de compocicio quimica variada, en arribar per via sanginia fan accions coordinar i controlar.Glandules endocrines i hormones alliberades.Hipofisi:antidiuretica:disminueix la quantitat d'aigua aliinada per l'orina.Oxitocina:contrau els musculs de l'uter.Capsules suprarenals:Adrenalina:Prepara l'organisme per a un esforç.Corticoides:regulen la cuantitat d'aigua en els teixits.Aldosterona:controla la concentracio de sodi i potasi.
Testicles:Androgens:caracters secsuals masculins.Ovaris:Estrogens:femenins.Progesterona:permet la implantacio de l'embrioa l'uter.Pancrees:insulina:Augmentala utilitzacio de glucosa.Glucago:estimula la conversio en glucosa.Paratiroide:Parathormona:regula lacuantitat de calci i fosfor en la sang.Tiroide:tiroxina:augmenta el metabolisme.Drogodependencia:Droga:Substancia quimica que introduida en l'organisme altera unao diverses funcions.Efectes:tolerancia:coma consequencia l'organisme requereix cada vegada mes dosis.Dependencia:es la necesitat de consumir una droga.Fisica:ja no pots prescindir,xq ocasiona transtorn.Psiquica:alteren el funcionamen del cervell i provoquen una sensacio de plaer.
Tipus:Depressores del s.n.c:retarden elsprocesos nerviosos(somnifeers ialcohol)Estimulants:Activen el sistema nervios.(cocaina,amfetamines,nicotina)Psicodeliques:produeixenalteracions de la percepcio sensorial(cannabis,LSD)/Consequencies:Mediques a curt termini:deriven de la intoxicacio(hipertensioi taquicaardies)a mitja i llarg termini:transtorns de comportament,lessions hepatiques(sida,hepatitis B) Consequencies socials:perd interes pels estudis,treball,famili...Delinquencia per a podermantenirlo.
Malalties degeneratives:Alzheimer:perdre la memoria,desorientacioialteracions de la conducta.Perdua de neurones.parkinson moviments temblorosos involuntaris.El malalt s'encorba,no es cura.Mentals:Esquizofrenia:mancança de coordinacio entre pensament i sentiment.Neurosi:causada perunamanca d'adaptacio a la realitat.Psicosi.Anorexia:afecta a adolescents.Deixen de menjar.Altres malalties:Infeccioses:meningitis i poliomielitis.
S.Endoc.Diabetis:disminucio de la secrecio de insulina.por produirse un coma o mort.Hipotiroidisme:produccio deficient de tiroxina per la glandula tiroide.Hipertiroidisme:exces de producciode tiroxina

Entradas relacionadas: