Metode hipoteticodeductiu de Galileu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,17 KB

 

1. Galileu 1r:


Galileu és considerat el primer científic moder més pel fet d’inagurar una manera nova de fer i d’entendre la ciència que per l’abast dels seus descobriments. La principal diferència entre ciència i altres coneixements és aquest sistema de procedir inventat per Galileu. Es pot sintetitzar en dues característiques:

- Experimentació: Galileu va introduir una novetat important pel que fa a la concepció del mètode científic i al paper reservat a l’observació. Era conscient que algunes de les seves hipòtesis no eren observables a la vida quotidiana. Tan sols podia contrastar-les creant una situació ideal en què els elements pertorbadors fossin eliminats. D’aquesta manera, l’experiment permetia aïllar el fenòmen i estudiar únicament aquelles variables considerades decisives.


- Matematització: Galileu afirmava amb claredat i sense embuts que la naturalesa respon a unes regularitats expressables mitjançant funcions matemàtiques. La matematització va esdevenir una peça angular de la nova ciència, en contrast clar amb la física d’abans, dominada per qualitats ocultes i per les tendències naturals dels elements. La quantificació va permetre l’alliberament respecte de la subjectivitat i ambiguïtat pròpies del llenguatge quotidià.


2


Formal i empírica:


Formals:

S’ocupen de relacions entre signes. No tenen contingut empíric. Estudien la coherència dels enunciats. Utilitzen el mètode deductiu. (Matemàtiques i lògica).

Empíriques:

S’ocupen dels fets del món i les seves relacions. Tenen contingut empíric basat en l’observació i l’experiència. Les seves afirmacions s’han de contrastar experimentalment. Utilitzen el mètode hipotètic deductiu. Es poden dividir en naturals (Física, química, biologia...) i socials humanes (Sociologia, història, psicologia...).

3. Els conceptes:
Els conceptes són termes perfectament definits de cada ciència. Hi ha de diferents tipus: -

Classificadors

Serveixen per organitzar la realitat en conjunts o grups. -

Comparatius

Permeten ordenar gradualment els objectes d’un conjunt. -

Mètrics

Fan possible mesurar mètricament les propietat dels objectes.

4. Llei i teoria:


Diferencies:

Llei; enunciats bàsica del saber científic, observables de manera directa, enunciats universals, descripció de la natura. Teoria; interpreten la natura.  Son sistemes compactes, coherents i sistemàtics que intenten integrar tots els coneixements en un àmbit de la natura.

Comú:

 Llei; fan servir conceptes científics. Teoria; Interconnecta lleis, i per tant, les integra.


5


Explicació deductiva

A partir de certes veritats conegudes es deriven lògicament altres desconegudes prèviament (física, matemàtiques i lògica).

Explicació teològicas’interpreten les intencions o finalitats amb que s’ha dut a terme una acció (psicològica. Historia)

6. Mètode hipoteticodeductiu:
És una combinació dels dos mètodes anteriors (mètode deductiu i inductiu). Combina la atenció a les dades empíriques que es fa en la inducció amb la generalitat i la consistència de la deducció. Els seus passos són: 1.Observació de la realitat i formulació del problema. 2. Formulació d’hipotesis 3.Deducció de conseqüències 4.Contrastació de hipòtesis. 5A. Refutació d’hipòtesis (torna al 1)  5B. Confirmació d’hipòtesis6. Obtenció dels resultats.

7. La falsació i la verificació: -


Verificació:

Comprovació de que el previst per la hipòtesi es compleix.

Falsació

Cerca de casos en què la hipòtesi no es confirma. Quantes més vegades fracassi el científic, la hipòtesi serà més vertadera i valuosa.

8. Institucionalització:


Gran part dels coneixements que obtenim son de maner indirecta, i son classificats en dos grups: -

Coneixement Col·lectiu

Allò que a una societat pren com a veritable, tendeix a creure que la ciència està plena de prejudicis i condicionaments però n’hi ha: - Condicionaments polítics - Prioritats econòmiques socials - Una comunitat científica internacional. - Publicitat i ressò dels descobriments científics -

La ciència s’ha convertit en una institució amb fort pes social


9


Conseqüències de la tecnociència:

La tecnociència té conseqüències negaties i positives: -

Negatives:

L’efecte hivernacle _ Ètica – Bioètica _Econòmics – Augment de les desigualtats_Socials – Artificialitat del món._Ambientals – impacte sobre la natura -

Positives:

Millora del sistema reproductiu humà._ Millora en la alimentació.


10


Test: (B-D-B-C)

Entradas relacionadas: