La mesura. El métode científic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,85 KB

 

1. FÍSICA I QUÍMICA//Física:


estudia els fenòmens físics//Química:
estudia els fenòmens químics//Fenòmens:
els canvis que es produeixen en tot moment en tot allò que ens envolta//Fenomen físic:
els canvis que una substància pot experimentar sense deixar de ser ella mateixa.//Fenomen químic:
quan a partir d’una o més substàncies se n’obtenen d’altres amb propietats diferents a les inicials. També s’anomenen reaccions químiques//2. MÈTODE CIENTÍFIC//
Per respondre les preguntes formulades per comprendre el món que ens envolta, cada disciplina científica ha  establert uns procediments partículars de treball que reben el nom genéric de mètode científic. Tot  i la seva diversitat, en bona part de les recerques científiques s’hi poden establir  unes etapes comunes.Es distingeixen 2 parts:

Inducció:


tenim uns fets que sintent en explicar raonadament, és una investigació

Deducció:


a partir d’aquestes explicaciions se’n  treven nous fets, és aplicar el resultat de la investigació .

PROCÉS D’INDUCCIÓ://primeres observacions: Com a resultat d’unes observacions es planteja el problema que s’estudiarà.//Projecte: El científic cerca tota la informació possible relacionada amb el problema que investiga  → presentarà hipòtesis (suposicions sobre les causes dels fenòmens que estudia).//Experimentació i recollida de dades: Es fan experiments als laboratoris en condicions controlades.//Va veure que la massa de l’aire era constant. I que a igual temperatura el que canviava era el volum quan s’aplicava a diferents pressions.//Llavors com que el que canviava era el volum i la pressió anotava els diferents valors i feia diversos experiments que podia repetir.//Estudi i presentació de dades: Les dades són el resultat de les mesures, s’ordenen per fer-ne l’anàlisi.//Això porta en establiren molts casos una llei matemàtica que relaciona les variables que intervenen en el fenomen. La representació gràfica facilita aquesta tasca.//Introducció de lleis a partir de les dades: Una llei científica es una descripció detallada del fenomen objecte de la recerca, formulada de manera que és compleixi, sense excepció. En general, les lleis s’expressen mitjançant formules matemàtiques.//Teories: Un pas més enllà en el treball científic consisteix a organitzar les lleis relacionades entre sí en una agrupació coherent d’idees i principis, és el que s’anomena teoria científica.`Les teories permeten descriure fenòmens ja observats i predir descobriments futurs, amb la qual cosa sobren noves línies de recerca.Una teoria mai es considera la veritat dels fets experimentals, si no només una explicació raonada d’aquests fets i serà vigent mentre cap nou fet experimental no la contradigui, en aquest cas s’hauria d’aplicar, reformar o abandonar//Procés de deducció:
Aplicar els resultats del procés d’inducció.
Ens pot ajudar a predir nous fets, de manera que permet descobrir i ampliar contínuament el coneixement físic i químic.


3. FACTORS DE CONVERSIÓ

            3 m. A Km.

            3 m · NcWe6NcxXgAAAAASUVORK5CYII= = 0,003 Km

4. XIFRES SIGNIFICATIVES. NOTACIÓ CIENTÍFICA Els zeros a l’esquerra no conten

0,03 = 1

5,0 = 2

35,003 = 5

5. MESURA DE MAGNITUDS:


Una magnitud és la qualitat que es pugui mesurar.//5.1. SISTEMA D’UNITAT:
El resultat de mesurar una magnitud és una quantitat. Per tant, mesurar es comparar una quantitat amb una unitat definitivament prèviament → Sistema d’unitats.:

5.2. SISTEMA D’UNITATS INTERNACIONALS

Els científics emprenen normalment aquest sistema que consta de set unitats bàsiques.

MAGNITUD

UNITAT

Longitud

Metres (m)

Temps

Segon (s)

Massa

Quilogram (Kg)

Intensitat

Ampere (A)

Temperatura

Kelvin (K)

Quantitat de substància

Mol (mol)

Intensitat lluminosa

Candela (cd)

PRECISSIÓ I SENSIBILITAT:


Quan tenim varies mesures d’una magnitud realitzades en les mateixes condicions de treball, diem que són precises quan disposen de poc entre elles, que difereixen poc les unes de les altres .La sensibilitat es una propietat dels instruments, quan parlem de sensibilitat d’un instrument ens referim a que pugui apreciar més i millor.

7. CARÁCTER APROXIMAT DE LES MESURES

Error absolut (1).

Error relatiu (2).

(1) Si tenim el resultat d’una mesura (m), no podem confirmar que aquest valor sigui l’exacte, direm que s’aproxima molt, ja que existeix un marge dubte, marge d’error o d’incertesa, llavors ell resultat s’expressa:

tNXEAAABiSURBVDjLY2hsbGTAhYFgPj55sBoCBvwm ± ea (valor absolut).

En les mesures científiques el valor que es pren com a resultat es la mitjana aritmètica.

(2) er = 9edqhUEDr5YJecAAAAASUVORK5CYII= Tot a les mateixes unitats

↓ er → ↑ precís

Ex.: ea=2mm

       m= 8 Km → + precís

       m= 8 mm

Entradas relacionadas: