Els mercats de valors i les operacions de finançament empresarial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,56 KB

 

FINANÇAMENT

=Aconseguir Diners per fer una inversió. à S’aconsegueix mitjançant diferents formes.

FONTS DE FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

Per Dur a terme l’activitat productiva de l’empresa necessitaà Recursos líquids o mitjans de pagament à per fer Inversions. =Font de finançament

Les Diferents fonts de finançament de l’empresa són el patrimoni net i passiu del Balanç de situ.

Els Recursos financers es poden classificar:

Segons el termini de devolució de La font financera:Fonts De finançament a c/t:

Quan el termini de devolució és Inferior a l’any.


Fonts De finançament a ll/t:

Quan el termini de devolució és Superior a l’any.


Segons que tinguin una procedència Externa a l’empresa o s’hagin generat internament per la seva activitat normal:Finançament Intern:

Com les reserves o les provisions.


Finançament Extern:

Com el capital social, préstec, ...


Segons si els mitjans de Finançament pertanyen als propietaris de l’empresa o a persones alienes a Aquesta:Mitjans De finançament propis:

Com el capital i les reserves.


Mitjans De finançament aliens:

Com els préstecs, crèdits...


RECURSOS PROPIS O FINANÇAMENT PROPI


Són Els recursos més estables ja que els socis no voldran recuperar casi mai aquests Diners. Són els que tenen més risc perquè en cas de fallida els socis són els últims a rebre la part corresponent de la liquidació de l’empresa.

Estan Formats per:

El Capital:

Format per les aportacions dels socis i les Ampliacions de capital que es fan.

Les Reserves:

Provenen dels beneficis no distribuïts per l’empresa I formen part del seu autofinançament intern. Aquests beneficis que es queden a L’empresa serveixen per fer noves inversions i això possibilitar el creixement.

Les Amortitzacions:

Formades pel valor que va perdent l’immobilitzat en El procés de producció.

Les Provisions:

part del resultat de l’empresa que crea un fons per Fer front a certes pèrdues que encara no s’ha produït o bé futures despeses com Pagar impostos...

Quan L’empresa arriba al final de l’exercici econòmic obté el resultat que li Proporcionen les activitats que duu a terme.

RECURSOS ALIENS A LLARG TERMINI

Són Aquells dels quals l’empresa disposa durant un període de temps superior a la Durada de l’exercici econòmic i que un cop passat aquest temps ha de tornar amb Els interessos corresponents.

Els Préstecs a ll/t:

demanen préstecs a les institucions a crèdit per Finançar-se.

Els Emprèstits:

Són títols a crèdit (obligacions, bons, pagarés...) Que emeten les empreses i que són adquirits per particulars a canvi d’un Interès. Només les empreses grans poden accedir a aquest tipus de finançament.

El Lísing o arrendament financer:

És un finançament en el qual L’empresa pot incorporar algun element d’actiu fix a canvi de pagar unes quotes Cada mes i al finalitzar hi ha l’opció a compra.
L’empresa de lísing
à Finança l’adquisició d’un bé i entrega aquest bé a l’empresa client a canvi D’un lloguer. Quan acaba el període es pot tornar el bé o comprar-lo.

Dos Anys per a béns mobles i Déu anys per a immobles.
Gràcies al lísing, l’empresa dedueix els interessos i una part del cost del bé.

El Rènting:

Consisteix en el lloguer de béns mobles i immobles a Ll/t. Té inclòs el manteniment i no té cap despesa que no sigui la quota.
Diferències respecte el lísing 
à§Contractes No tenen durada mínima

§No hi ha opció de compra

§Deducció fiscal del 100% de la quota.

§Quota inclou manteniment i assegurança a tot risc.

RECURSOS ALIENS A CURT TERMINI

Préstecs A c/t:

Diners que demanen a una entitat financera per cobrir les Necessitats immediates (Abans de dotze mesos amb interessos)

Crèdits Bancaris a c/t:

Dues modalitats:

§El Descobert en compte:
Utilitzat un compte bancari per un Import superior al saldo disponible. à quedar-se En números vermells i el banc fa un crèdit.

§El Compte de crèdit o pòlissa de crèdit:
És quan en moments puntuals L’empresa es queda en números vermells i es contracta una pòlissa de crèdit. Per exemple a 3000, això fa que estigui en números vermells quan estigui a-3000 i no a zero.

Crèdit Comercial:

Finançament automàtics que aconsegueix l’empresa quan Deixa a deure les compres que fa als proveïdors.

Descompte D’efectes:

L’empresa porta al descompte les lletres de clients. Això representarà un cost per a l’empresa ja que es paga un interès per la Quantitat que el banc li avança des del dia del descompte fins el seu Venciment.

Factoring:

Vendre tot els drets de crèdit sobre clients (factures, lletres) a una empresa Denominada factor que gestionarà tot pel seu compte.

§Avantatges: Liquidesa immediata i no hi ha risc D’impagaments.

§Inconvenient: Té un elevat cost d’interès i comissió.

Fonts Espontànies de finançament:

Fonts que no requereixen una Negociació prèvia com:

§Salaris De treballadors

§IVA

ELS MERCATS DE VALORS I LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL


=Invertir En actius financers, que són accions, obligacions...

Tipus D’actius financers:

Actius Financers de renda fixa:

Són els que aporten fluxos al Llarg del temps, normalment coneguts des del començament: bons, obligacions...

Actius Financers de renda variable:

Són els que generen uns fluxos Incerts i que depenen dels beneficis de la companyia repartits en forma de Dividends i del valor del títol: accions.

Els mercats On es negocien s’anomenen mercats de Valors = és el que està format per tots aquells mercats en els quals S’emeten o es negocien valors de renda fixa i variable. Es divideix en:

Mercat Primari:

actius financers es fan per primera vegada.

Mercat Secundari:

Actius es re-venen.

Quan una Empresa decideix entrar en borsa o augmentar la quantitat de valors que ja hi Son, ha de fer un llançament inicial d’emissió de títols per rere els diners Corresponents als valors emesos. Es pot diferenciar:

-L’OPV o Oferta Pública de venda:
Operació on les empreses ofereixen en venda una part de Les seves accions. Es pot promoure per motiu:

§Privatització d’una empresa pública

§Sortida a borsa d’una empresa privada

§Accionista majoritari es vol desprendre d’una part de Les seves accions.

-L’OPS o Oferta Pública de subscripció:
Ofereix accions de nova emissió fruit d’una ampliació De capital.

Perquè els Valors que emeten resultin atractius a l’inversor, l’empresa ha de garantir:

-Rendibilitat.

-Seguretat: Probabilitat d’obtenir el rendiment Esperat.

-Liquiditat: Garantia que un inversor podrà canviar Els títols per diners quan ho necessiti.

Un Cop els títols han estat emesos en el mercat primari comença la negociació en El mercat secundari on els propietaris poden vendre els seus títols a altres Que els vulguin comprar. Aquesta operació no proporciona diners a l’empresa.

L’OPA és una operació per la qual una o Diverses persones físiques o societats ofereixen als accionistes la compra de Les seves accions o d’altres valors a canvi d’un preu.

A Espanya hi ha diversos mercats de valors i tots es troben sota la supervisió de La Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV)
à
Impedeix Que hi hagin especulacions il·legals a la borsa. (fa d’àrbitre)

Entradas relacionadas: