Mercat homogeni

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,75 KB

 

ECONOMIA T6

EL MERCAT I LA COMPETÈNCIA

El mercat es un organismo que:
-Agrupa totes les activitats de compravenda d’un determinat  producte fetes per les empreses (venedors) i Demandants (compradors).
-Constitueix l’eis què es fonamenten les economies de mercat i les economies Mixtes.
-Afavoreixen l’intercanvi gràcies al lliure funcionament de l’oferta i la Demanda.
Hi han 2 tipus de mercats:

-De competencia perfecta:
Una economía de mercat ideal o ”perfecta” és aquella en què totes els BIS S’intercanvien voluntàriament per diners al preu fixat pel mercat, com a Conseqüència del lliure funcionament de les lleis de l’oferta i la demanda. En Aquesta situació, cap empresa té prou capacitat per influir sobre el preu, de Manera que totes les empreses competeixen en igualtat de condicions. Per això, Quest mercat s’anomena m.De comp.Perf.

-De competencia imperfecta:
Els mercats + habituals són els de competència imperfecta. En aquests mercats Una o + empreses poden influir sobre el preu en + o – mesura, de tal manera que Com menor sigui el nombre d’empreses existents, + gran serà la seba capacitat Per influir sobre el preu. Per aquest motiu, el diversos models de mercat de Com. Imp. Es clasifiquen en funció del nombre d’empreses que hi participen.
Els models de competencia imperfecta són:
·Monopoli. És el cas extrem de comp.Imp., i es caracteritza per l’absència de Competencia. Unaúnica empresa produiexi tot el bé o ofereix tot el servei Existent, per la qual cosa té plena capacitat per influir sobre el preu o la Quantitat que cal produir. Per ex, l’empresa pública d’àmbit estatal Altadis (anyiga Tabacalera) controla la distribució de tabac a l’Estat Espanyol i en Fixa el preu unilateralment.

·Oligopoli. En aquest tipus de mercat operen poques empreses, però tenen prou Grandària per incidir en el preu si alguna d’aquestes decideis variar la seva Oferta. Alguns exemples d’oligopolis són el mercat del petroli o el de la Telefonía mòbil.
·Competència monopolística. En aquest tipus de mercat hi ha moltres empreses Que ofereixen productes similars amb la mateixa funció o utilitat. A diferencia Del mercat de comp. Per, en aquest cas les empreses confereixen als seus Productes una diferenciació específica que fidelitza la sevla clientela, d’aquí Que disposin de cert marge d’influència sobre el preu.


CRITERIS PER CLASSIFICAR ELS MERCATS
Per establir una 1ª classificació del tipus de mercat, utilitzarem aquests Cirteris:
-Grau de concentració. Es tracta del nombre d’empreses que són presents en el Mercat. Com + venedros, menor grau de concentració.
-Influpencia sobre el preu. Els venedors influeixen significativament sobre el Preu.
-Grau d’homogeneïtat. Un merca tés homogeni quan els seus productes són Intercanviables, és a dir, cadascun d’aquests pot substituir l’altre, ja que no Hi ha diferències en la qualitat, el disseny o la funció.
-

Intensitat de la competencia

Fa referencia tant a la tensió amb què lluiten Les diverses empreses dins el mercat per vendre +, com a les diferents Polítiques comercials que aquestes adopten.
-Grau de transparencia. És la quantitat d’informació que tenen tant venedors Com compradors sobre el preu al qual es fan totes les transaccions d’un Determinat producte.

-Llibertat d’entrada i de sortida. Els obstacles amb què es trova una empresa Per accedir o per sortir d’un merca ton ja hi ha altres empreses s’anomenen Barreres
Def.*posicionar el producte:significa introduir a la ment del consumidor la Idea sobre el producte que la empresa vol que tingui.

LES BARRERES D’UN MERCAT
Són conegudes coma barreres d’entrada o de sortida en funció de si impedeixen L’accés al mercat de noves empreses o la sortida d’aquelles que volen Abandonar-los.
*Les barreres d’entarda són factors que impideixen o dificulten l’entrada de Noves empreses.
Les barerres d’entrada + habituals són:
-Avantatges en costos. Si una empresa és capaç de produir + barat que qualsevol Altra del seu sector, també podrá oferir un preu de venda al públic + baix.
Normalment aquest avantatge de costos pota conseguir-se de dues manares Diferents: utilitzant una tecnología superior o assolint les economies D’escala.
-Diferenciació del producte. Es produeix quan la qualitat, el disseny o la Funció dels productes són tan significatius que fidelitzen el consumidor. Entrar o posicionar-se en un mercat requereix fortes inversions en publicitat. Aquest fenomen es coneix amb el nom de fielització del client. Les empreses na Establertes en el mercat avantatgen les nouvingudes.
-Inversion de capital. Aquest és un tret típic de les empreses industrials, Perquè solen utilizar maquinària pesant o instal·lacions especialitzades en els Seus procesos productius.
*Les barreres de sortida són els costos que tindria qualsevol empresa per Abandonar un determinat mercat, o les pèrdues ocacionades per no recuperar part D’allò invertit.

MERCAT DE COMPETÈNCIA PERFECTA
L’origen d’aquest mercat es Déu a la facilitat per accedir-hi. La producció és Barata i el producte que es ven és homogeni.
-Producció barata. Produir no és car: les inversions en béns de producción són Petites i la tecnología sol ser accesible.
-Mercat homogeni. No hi ha diferències en la qualitat, el disseny o les Prestacions dels productes dels diversos fabricants.
En aquest tipus de mercat hi ha transparencia de preus, perquè tant venedors Com comrpadors mouen tota la información que necessiteen sobre els preus a què Es venen els productes en el mercat.
*L’EV. DEL MERC EN COMP. PERF.
Es posible identificar les fases següents:
-Creixement. Quan els venedors obtenen beneficis extraordinaris, entren en el Mercat nous productors o venedors que imiten les empreses ja establertes.
-Saturació. Amb l’entrada de nous venedors, augmenta l’oferta del bé.
-Estancament. A causa de l’excés d’oferta, els beneficis extraordinaris Desapareixen i algunes empreses abandonen el mercat per dedicar-se a altres Activitats rendibles.
-Estabilització. Hi ha + empreses que abandonen el mercat i les poques Supervivents recuperen la clientela i els beneficis.

EL MONOPOLI
Una única empresa cobreix tota la demanda i gaudeix de plena capacitat per Decidir quant p`rodueix i a quin preu. L’origen d’aquest mercat són les seves Peculiars barreres d’entrada:
-Accés en exclusiva a un recurs. L’empresa que controli un factor de producción Imprescindible per obtener un BOS será l’única capaç d’oferir-lo.

-Existència de drets legals. Segons tinguin un origen privat o públic, els Drets legals es clasifiquen en:
·Patents. Són una forma de protecciçó legal per la qual es reconeix a qui ha Fet un nou invent aplicable a la industria el dret a explotar-lo en exclusiva Durant un temps detemrinat.
·Concessions administratives. El sector públic té molt cops en exclusiva el Dret a produir un determinat bé o a prestar un servei.
-Naturalesa del servei prestat. De vegades, les acarcterístiques d’alguns Serveis desaconsellen la presencia de diverses empreses en un mateix mercat. L’existència d’una única emresa redueix els costos del subministrament, i Aquest monopoli s’anomena monopoli natural.
-Avantatge en costos. Si una empresa produeix a un cost inferior que les seves Competidores, dominarà el mercat.
 

Entradas relacionadas: